Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Den visuelle resonnementstesten bruker scenariobaserte flervalgsspørsmål for å evaluere kandidater om deres evne til å tolke og resonnere om visuell informasjon. Testen kan omfatte en rekke visuelle stimuli, for eksempel bilder, diagrammer, diagrammer og grafer, og kan kreve kandidater for å lage slutninger, identifisere forhold, komplette mønstre og løse problemer basert på den gitte visuelle informasjonen. Testen tar sikte på å bestemme kandidatenes evne til å analysere og forstå komplekse visuelle data og kommunisere innsikt effektivt til interessenter.

Covered skills:

 • Visuell oppfatning
 • Romlig bevissthet
 • Memory Recall
 • Kognitiv fleksibilitet
 • Mønstergjenkjenning
 • Analytisk tenkning
 • Informasjonsbehandling

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Visual Reasoning Assessment Test is the most accurate way to shortlist Grafisk designersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Visual Reasoning Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • I stand til å gjenkjenne mønstre og former visuelt
 • Dyktig i romlig bevissthet og objektmanipulering
 • I stand til analytisk resonnement og problemløsing
 • Demonstrerer sterke hukommelsesinnkallings- og informasjonsbehandlingsevner
 • Fleksibel kognitiv tenking og adaptiv læring
 • Dyktig i visuell persepsjon og oppmerksomhet på detaljer
 • Flink til å gjenkjenne og tolke visuelle data
 • Evne til å identifisere forhold og forbindelser mellom visuelle elementer
 • Utmerket mønstergjenkjenning og matchende ferdigheter
 • Dyktig i å identifisere likheter og forskjeller i visuelle stimuli
 • Sterk evne til å rotere og mentalt manipulere 2D- og 3D -objekter
 • Effektiv til å analysere og tolke visuelle data
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Visuell resonnementtest vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Easy

Assemble Triangle
Visual assembly
Geometric Reasoning
Try practice test
Which of the following set of shapes can be assembled to create the shape displayed:
 image

Easy

Odd One Out
Pattern recognition
Try practice test
Shown below is a group of 4 objects, which might be rotated in different directions. One of the 4 objects is different from the other 3 in some way. Can you figure out which one?
 image

Medium

Four Blocks
Direction sense
Logical movement
Try practice test
The city has been divided into 4 blocks. Block 1 in the north and Block 4 in the east of the city.
 image
A postman, who delivers the letter in the city is standing at the intersection of the two lines. The postman travels the city in the following order:

1. North-West 20 steps
2. South-West 30 steps
3. South-East 40 steps
4. North-East 50 steps
5. North-West 15 steps 
Now, find the location where the postman is standing?
A: Block 3
B: Block 2
C: Block 4
D: Block 1
E: On the line intersecting Block 1 and Block 4
F: On the line intersecting Block 3 and Block 4

Medium

Missing element
Try practice test
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
 image

Easy

Missing element
Try practice test
Which of the following figures do you think would complete the pattern shown below?
 image
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Assemble Triangle
Visual assembly
Geometric Reasoning

2 mins

Spatial Reasoning
Try practice test

Easy

Odd One Out
Pattern recognition

2 mins

Spatial Reasoning
Try practice test

Medium

Four Blocks
Direction sense
Logical movement

2 mins

Spatial Reasoning
Try practice test

Medium

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Try practice test

Easy

Missing element

2 mins

Abstract Reasoning
Try practice test
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Assemble Triangle
Visual assembly
Geometric Reasoning
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Try practice test
Odd One Out
Pattern recognition
Spatial Reasoning
Easy2 mins
Try practice test
Four Blocks
Direction sense
Logical movement
Spatial Reasoning
Medium2 mins
Try practice test
Missing element
Abstract Reasoning
Medium2 mins
Try practice test
Missing element
Abstract Reasoning
Easy2 mins
Try practice test
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med oppover 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Visuell resonnementtest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Visuell resonnementtest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Visual Reasoning Online Test

Why you should use Pre-employment Visual Reasoning Test?

The Visuell resonnementtest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Romlig resonnement: Evne til å mentalt manipulere og forstå romlige forhold.
 • Abstrakt resonnement: Kapasitet til å analysere og løse problemer gjennom logisk tenking.
 • Visuell persepsjon: Ferdighet til å tolke og gi mening om visuell informasjon.
 • Mønstergjenkjenning: Kompetanse i å identifisere og forstå tilbakevendende mønstre.
 • Romlig bevissthet: Evne til å oppfatte og navigere i tredimensjonalt rom.
 • Analytisk tenking: Eventitude for å dele ned komplekse problemer i håndterbare komponenter.
 • Memory Recall: Evne til å hente og huske informasjon nøyaktig.
 • Informasjonsbehandling: Kompetanse i effektivt å assimilere og behandle data.
 • Kognitiv fleksibilitet: Kapasitet til å tilpasse tenkestrategier og tilnærminger til nye situasjoner.

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Visual Reasoning Test?

 • mønstergjenkjenning < /H4> <p> Mønstergjenkjenning er evnen til å identifisere tilbakevendende strukturer eller sekvenser i visuelle stimuli. Å måle denne ferdigheten i testen gjør det mulig omfatter et individs oppfatning og forståelse av ordningen og orienteringen av objekter i fysisk rom. Måling av denne ferdigheten gir rekrutterere innsikt i en kandidats evne til å mentalt manipulere og navigere i romlige forhold, noe som er viktig i oppgaver som involverer romlig resonnement og problemløsing. </p> <h4> Analytisk tenking

  Analytisk Å tenke innebærer evnen til å dekonstruere komplekse problemer, evaluere informasjon systematisk og avleder logiske konklusjoner. Å vurdere denne ferdigheten gjør det mulig for rekrutterere å måle en kandidats kapasitet til å analysere visuelle data, identifisere avgjørende informasjon og formulere effektive strategier, som er verdifull i beslutningstaking og problemløsningsroller.

 • Memory Recall

  Memory Recall refererer til individets evne til å hente tidligere ervervet informasjon fra minnet. Å måle denne ferdigheten i testen gjør det mulig for rekrutterere å vurdere en kandidats kapasitet til å huske visuelle detaljer nøyaktig, noe som er essensielt i oppgaver som krever å huske og anvende informasjon fra visuelle stimuli.

 • Informasjonsbehandling

  Informasjonsbehandling innebærer de kognitive prosessene som kreves for å kode, lagre, hente og manipulere informasjon. Måling av denne ferdigheten gir rekrutterere innsikt i en kandidats evne til å behandle og organisere visuell informasjon effektivt, noe som er essensielt i oppgaver som involverer multitasking, beslutningstaking og håndtering av komplekse visuelle data.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Visuell resonnementtest to be based on.

  Romlig forståelse
  Mønster fullføring
  Figurklassifisering
  Romlig visualisering
  Visuelle analogier
  Mønstergjenkjenning
  Form manipulasjon
  Sekvensanalyse
  Matrise resonnement
  Logisk fradrag
  Visuelt minne
  Bildeanalyse
  Symmetrigjenkjenning
  Analogisk resonnement
  Visuelle gåter
  Mønsterforutsigelse
  Rotasjon og refleksjon
  Visuell oppmerksomhet
  Visuell oppfatning
  Visuell sporing
  Informasjonsbehandlingshastighet
  Koding og avkoding
  Visuell beslutningstaking
  Mentale bilder
  Perseptuell organisasjon
  Romlig orientering
  Memory Recall
  Regelidentifikasjon
  Visuell-romlig integrasjon
  Kognitiv fleksibilitet
  Visuell problemløsing
  Abstrakt resonnement
  Visuell datatolkning
  Visuell sekvensering
  Analytisk tenkning
  Objektgjenkjenning
Try practice test

What roles can I use the Visual Reasoning Test for?

 • Grafisk designer
 • Dataforsker
 • Brukeropplevelsesdesigner
 • Spillutvikler
 • Arkitekt
 • Forretningsanalytiker
 • Markedsundersøkelsesanalytiker
 • Produktdesigner
 • Kunstig intelligens ingeniør
 • UI/UX -utvikler

How is the Visual Reasoning Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Visual-Spatial SketchPad: Skill for å mentalt visualisere og manipulere visuell informasjon.
 • Beslutningsprosesser: Evnen til å evaluere alternativer og ta informerte beslutninger basert på tilgjengelig informasjon.
 • Erfaring med visuelle designprinsipper: Kompetanse i å anvende prinsipper for visuell design for å forbedre brukeropplevelsen.
 • Kunnskap om gestaltprinsipper: forståelse av visuelle persepsjonsprinsipper som styrer hvordan vi oppfatter og tolker visuell informasjon.
 • Oppmerksomhet på farge og kontrast: ferdighet for å effektivt bruke farge og kontrast til å forbedre synligheten og kommunikasjonen.
 • Evne til å tolke grafer og diagrammer: Kapasitet til å analysere og tolke data presentert i visuelle formater som grafer og diagrammer.
 • Oppmerksomhet på typografi: egnethet til å velge og bruke passende typografi for å formidle mening og forbedre lesbarheten.
 • Visuelt arbeidsminne: Evne til å lagre og manipulere visuell informasjon i arbeidsminnet.
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Visual Reasoning Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Visuell resonnementtest?
Ready to use the Adaface Visuell resonnementtest?
ada
Ada
● Online
✖️