Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The accounting assessment test uses scenario based questions to evaluate a candidate's understanding of core accounting principles, financial ratios, accounts receivable and payable, adjusting entries, balance sheet reconciliation and financial statement analysis. Accounting test can be used as a pre-employment test to assess on-the-job accounting skills of candidates before an interview.

Covered skills:

 • Basic accounting concepts (Income; Cashflow; Balance sheets)
 • Managing account receivables and payables
 • Interpreting and creating financial statements
 • Bookkeeping fundamentals
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Accounting Assessment Test is the most accurate way to shortlist AccountantsReason #1

Tests for on-the-job skills

Accounting Online Assessment Test er designet og validert av bransjeeksperter for å hjelpe rekrutterere og ansette ledere til å vurdere kandidatens regnskapsferdighet. Toppbedrifter bruker vår regnskapsmessige online ferdighetstest for å redusere kandidat -screeningstiden med 85%.

Regnskapsprøven skjermer kandidater for følgende ferdigheter:

 • Kjerne regnskapsterminologi og grunnleggende
 • Dyp kunnskap om regnskapskonsepter som kundefordringer, betalbar kontoer, balanse og inntektsoppgaver
 • Evne til å maksimere fortjenesten ved å forstå regnskapssyklusen
 • Opprette prognosemodeller fra årsregnskapet
 • Analyse av regnskap ved bruk av lønnsomhetsgrad og gjeldsbeholdningsformler
 • Opplev utforming av investeringsstrategier ved å analysere regnskap
 • Regnskap for anskaffelser og investeringer
 • Erfaring med regnskapsverktøy som Excel
 • Problemløsning og analytiske ferdigheter

Innsikten som genereres fra denne vurderingen kan brukes av rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere de beste kandidatene for rollen. Anti-juksede funksjoner gjør at du kan være komfortabel med å gjennomføre vurderinger på nettet. Den regnskapsmessige vurderingen av online vurdering er ideell for å hjelpe rekrutterere med å identifisere hvilke kandidater som har de nødvendige regnskapsferdighetene for å gjøre det bra på jobben.

Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Accounting Assessment Test vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Comprehensive income
Solve
ProCoder Inc. reported the following information on Dec 31st. If we ignore income tax, what should ProCoder report as comprehensive income as of Dec 31?
 image

Medium

Land Sale
Balance Sheet
Solve
Here’s the balance sheet for SinkedIn Ltd as of December 31, 2022:
 image
SinkedIn Ltd acquires a smaller company for $100,000 cash. The acquisition adds $60,000 in goodwill and increases the long-term investments by $40,000. 

Here’s the new balance sheet created after these changes:
 image
Which of the following rows are erroneous rows in the balance sheet after the acquisition?

Medium

Sell off long-term investment
Balance Sheet
Solve
Review the following balance Sheet for Company Sinclair as of December 31, 2023 (in thousands of dollars)
 image
 image
Suppose that Company Sinclair has a tax rate of 30%. What will be the company's new equity balance if the company sells all its long-term investments at their book value, pays off all its short-term debt, and distributes the remaining cash as a dividend to shareholders?

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
Solve
Some friends live in adjacent apartments in a building in Central Perk, New York. We want to write a function to search the apartment number by name. Which of the following functions should we use?
 image

Medium

Organization data
Data transformation
Solve
We have two Excel files with organization data. One file has Organization ID and Organization Name fields, whereas the second file has Organization ID, Organization Name and Country fields. We wrote a query to retrieve the data from both files. Here’s a sample of the data retrieved:
 image
We want to ensure Organization ID field is unique. Which of the following is the ideal solution that ensures Organization ID field is unique while retaining Country data?

A: Select the Organization ID and Country columns, and then click Keep Duplicates.
B: Select the Organization ID and Country columns, and then click Remove Duplicates.
C: Use Group BY function to group the rows by Organization ID. Specify output columns for Organization Name and Country using MAX operation.
D: Select Organization ID column and then click Remove Duplicates. Then specify output columns for Country using MAX operation.

Medium

Student scores
Data formatting
Solve
Here’s a sample Excel data source:
 image
Here’s the expected data format: 
 image
Which of the following is the correct way to transform the data from the query editor to achieve the result?

A: Columns to Select: Student Only
B: Columns to Select: Student and Student ID
C: Columns to Select: Primary and Secondary
D: Command to Use: Pivot Column
E: Command to Use: Reverse Rows
F: Command to Use: Unpivot Columns

Medium

VLOOKUP blood donor
Solve
We are looking to find the contact number of the only blood donor with blood group O-. Which function should we use to look up the correct contact number? Here's the documentation for VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup value, range containing the lookup value, the column number in the range containing the return value, Approximate match (TRUE) or Exact match (FALSE)).
 image
A: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, TRUE)
B: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, FALSE)
C: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 4)
D: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 3)
E: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, TRUE)
F: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, FALSE)
G: =VLOOKUP("Kane", A1:E10, 4)
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Comprehensive income
2 mins
Accounting
Solve

Medium

Land Sale
Balance Sheet
3 mins
Accounting
Solve

Medium

Sell off long-term investment
Balance Sheet
3 mins
Accounting
Solve

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
2 mins
Excel
Solve

Medium

Organization data
Data transformation
3 mins
Excel
Solve

Medium

Student scores
Data formatting
2 mins
Excel
Solve

Medium

VLOOKUP blood donor
2 mins
Excel
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Comprehensive income
Accounting
Medium2 mins
Solve
Land Sale
Balance Sheet
Accounting
Medium3 mins
Solve
Sell off long-term investment
Balance Sheet
Accounting
Medium3 mins
Solve
MATCH INDEX LOOKUP
Excel
Medium2 mins
Solve
Organization data
Data transformation
Excel
Medium3 mins
Solve
Student scores
Data formatting
Excel
Medium2 mins
Solve
VLOOKUP blood donor
Excel
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Accounting Assessment Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Accounting Assessment Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Om regnskapsførende profesjonelle jobbroller

Typiske ansvarsansvarlige ansvarsområder inkluderer:

 • Hjelpe med å utarbeide det månedlige overskuddet og tapet, og balanserapporter ved å samle inn data, oppsummere data og informasjon
 • Rettidig svar på økonomiske spørsmål ved å analysere, oppsummere og tolke data
 • Opprette KPI -rapporter, kvartalsvise og årlige uttalelser
 • Å gjennomføre regelmessige objektive interne revisjoner
 • Hold deg oppdatert med økonomiske forskrifter og overholdelser

Regnskapsvurderingstesten er designet for å filtrere ut kandidater for jobbroller som:

 • Regnskapsfører
 • Bokholder
 • Finansanalytiker
 • Finansdirektør
 • Ledelsesregnskap
 • Ansatte regnskapsfører

What roles can I use the Accounting Assessment Test for?

 • Accountant
 • Financial Analyst
 • Auditor
 • Bookkeeper
 • Tax Consultant
 • Controller
 • Finance Manager
 • Budget Analyst
 • Forensic Accountant
 • Cost Accountant

What topics are covered in the Accounting Assessment Test?

Bruk den til å bekrefte nøyaktigheten av balansen ved å sammenligne tallene som er til stede i hovedbok med de andre dokumentasjonsformene

Balanseavstemminger

En indeks over alle mulige økonomiske kontoer i selskapets hovedbok

Kontogart (COA)

Donasjon av eiendom eller penger til en non-profit som skal brukes til spesifikke formål

Begavelse

Styring, vedlikehold og overvåking av motoriserte og ikke-motoriserte eiendeler

Utstyrsstyring

Er avskjæringen av økonomiske aktiviteter i en organisasjon for å generere økonomiske rapporter for interessenter

Finanspolitisk avslutning

Hvis personer eller enheter ikke kan betale tilbake gjeld til kreditorer, kan de søke lettelse for noen eller hele gjelden gjennom denne juridiske prosessen

Konkurser
Tidsskrifter

Stenging av en liten virksomhets hovedbok for å overføre saldo for midlertidig konto til beholdt inntjening for å redusere saldoen til null

Hovedbok
Stedskode
Organisasjonskode

Petty Cash er et lite beløp som brukes til å betale små utgifter

Småpenger

Det er et tall som brukes i IFIS for å identifisere funksjonen knyttet til en balanse eller transaksjon

Programkode

Er aktiviteter som fungerer som en ideell virksomhet

Selvstøttende aktiviteter
Salg og bruk skatt
Inntektsskattoppgave
Skattefri status

Kontantinvesteringsbasseng rettet mot å maksimere avkastningen på kortsiktige kontantbalanser

Kortsiktig investeringspool (STIP)

Sett med prosedyrer, standarder og prinsipper

Regnskapsstandarder
Eiendeler
Revisjon

Er prosessen med å matche saldoen i en organisasjons/enkeltpersoner regnskapsregister for en kontantkonto til tilsvarende informasjon om kontoutskriften deres.

Bankavstemminger
Indeks
Fakturering
Obligasjonens essensielle

Bokføring er en praksis med å opprettholde og registrere alle økonomiske transaksjoner i en virksomhet

Bokføring

Prosessen med å planlegge utgiftene for en gitt tid

Budsjettering

Er handlingen for å sikre at en virksomhet maksimerer den potensielle produksjons- og aktivitetsutføringen

Kapasitetsstyring

Refererer til prosessen med å styre og samle inn kontantstrøm

Kontantstyring

Refererer til en regnskapsprosedyre som skjer på slutten av hver måned eller en fast tid av selskapet

Lukke bøkene

Refererer til beløpet som skyldes virksomheten av kundene

Samlinger
Begrensningsstyring
Kontroller
Selskaper
Kostnadsregnskap
Kreditt

Refererer til et selskaps bokverdi

Egenkapital

Det er et bredere mål på verdien av en eiendel

Virkelig verdi

Bruk den til å evaluere budsjetter, prosjekter, bedrifter og finansrelaterte transaksjoner

Finansiell analyse
Økonomiske forhold

De offisielle eller formelle postene til en enhetens økonomiske aktiviteter

Regnskap
Finansiering

Eiendeler kjøpt for langvarig bruk og innlinses ikke umiddelbart

Anleggsmidler
Bedrageri

Sett med unike standarder, regnskapssystemer og prosesser som støtter den føderale regjeringen

Statlig regnskap
Forsikring

Regnskapsorganet som omhandler verdsettelse av regnskap for endringer i de oppfinnede eiendelene

Inventory Accounting

Det er prosessen med å lagre, bruke, bestille og selge selskapets varelager

Lagerstyring
Investeringer
Investorforhold
Leieavtaler
Forpliktelser

Når to separate enheter kombinerer krefter for å bli en felles ny organisasjon

Fusjoner og anskaffelser

Måten som ideelle organisasjoner registrerer, planlegger og rapporterer økonomien deres

Nonprofit regnskap
Organisasjoner
Partnerskap

Noe som skapes når som helst, skylder av et firma for produkter eller tjenester som er levert

GJELDE

En forretningsprosess for betaling for betaling av ansatte

Lønn

Den årlige opplysningen om pensjonskostnader og beregning av pensjonsplanens forpliktelser og eiendeler i et selskaps regnskap

Pensjonsregnskap
Til stede | Fremtidig verdi
Fordringer

Kjent som handlingen om å holde oversikt over alle aktivitetene til et selskap, individ eller en organisasjon

Rekordoppbevaring

Er et generelt akseptert regnskapsprinsipp (GAAP) som identifiserer de spesifikke forholdene som inntektene er anerkjent i, og det bestemmer hvordan de skal redegjøre for det

Inntektsgjenkjenning
Risikostyring
Salg og markedsføring

En person som eier virksomheten av seg selv

Enslige eierforhold
Systemer
Skatt
Stoler og eiendommer
Avvik

Bruk den til å klassifisere saldoer og økonomiske aktiviteter i hovedboken

Kontokoder
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Accounting Test FAQs

Hvilken type spørsmål vil vurdering av regnskapsferdigheter inkludere?

Det vil være scenariobaserte MCQ-spørsmål for å evaluere regnskaps- og Excel-konsepter. Standard regnskaps online test har 10 regnskapsmessige MCQ -er og 5 Excel MCQs. Antall spørsmål, vanskelighetsnivå på spørsmål og emner tilpasses basert på stillingsbeskrivelsen og kandidatpersonen du leter etter. Spørsmålene er designet for å gjøre det mulig for rekrutterere og ansettelsesledere for å identifisere hvilke kandidater som skal inviteres til intervjuer raskt. Spørsmålene er designet for å teste for regnskapsferdigheter på jobben i motsetning til bare teoretiske begreper.

Kan jeg kombinere regnskapsprøven med en egnethetstest?

Ja, du kan be om en tilpasset test som har spørsmål om både evne og regnskap. En 30 minutters aptitude + regnskapstest kan hjelpe deg med å screene kandidater raskt og identifisere toppkandidater som har ferdighetene til å gjøre det bra på jobben.

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Accounting Assessment Test?
Ready to use the Adaface Accounting Assessment Test?
snakk med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️