Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 20 september

Tack för att du tog dig tid att läsa våra användarvillkor. Vi försöker hålla sakerna enkla, men det är viktigt att du förstår dina rättigheter och ansvarsområden.

Denna sekretesspolicy gäller för alla produkter, tjänster och webbplatser som Adaface Pte. Ltd Vi hänvisar till de produkter, tjänster och webbplatser som kollektivt som "tjänster" i denna policy.

 

1. Saas service och support

1.1 Dessa servicevillkor gäller för Adaface PTE. Ltd. (nedan kallad "Adaface") tillhandahållande av förhandsgranskningstjänster till kunder (nedan kallad "kunden") om inte annat avtalats. Adaface och kunden ska också kallas en "part" och gemensamt "parterna". Tjänsterna ska ges enligt en prenumerationsstruktur enligt dessa servicevillkor.

1.2 Med förbehåll för villkoren för detta kommer Adaface att ge kunderna rimliga tekniska supporttjänster i enlighet med de tjänster och servicekapacitet som skisseras ovan.

1.3 Dessa servicevillkor och vår integritetspolicy utgör ett avtal mellan dig och Adaface. Detta avtal reglerar din prenumeration på och användning av Adaface hemsida och / eller andra relaterade applikationer eller tjänster.

1.4 Som kund accepterar du detta avtal genom att underteckna ett dokument som hänvisar till dessa användarvillkor eller genom att ge samtycke vid registrering av ett konto med Adaface. Om du är en organisation, måste den person som håller med om detta avtal på dina vägnar ha befogenhet att binda dig till detta avtal, och både du och en sådan individ representerar det som är fallet.

 

2. Kontakt med kunderna

2.1 Kunden ska utse en individ som ska vara ansvarig för kontakten med Adaface. Sådana individer ska hantera alla praktiska arrangemang för vilka kunden är ansvarig under teckningsperioden. Om annars uttryckligen anges kommer den utsedda individen att vara den som först registrerade ett konto på kundens vägnar.

 

3. Begränsningar och ansvarsområden

3.1 Kunden kommer inte direkt eller indirekt: omvänd ingenjör, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller underliggande struktur, idéer, know-how eller algoritmer som är relevanta för tjänsterna eller någon programvara, dokumentation eller data som är relaterade till Tjänster ("programvara"); Ändra, översätt eller skapa derivatverk baserat på tjänsterna eller någon programvara (förutom i den utsträckning som uttryckligen är tillåten av Adafore eller auktoriserad inom tjänsterna). Använd tjänsterna eller någon programvara för timesharing eller servicebyrå eller på annat sätt till förmån för en tredjedel. eller ta bort eventuella proprietära meddelanden eller etiketter.

3.2 Kunden representerar, förbund och garanterar att kunden endast kommer att använda tjänsterna i enlighet med Adafors standardpublicerade policyer ("Policy") och alla tillämpliga lagar och förordningar. [Kunden håller härmed att ersätta och hålla ofarlig assa efter skador, förluster, skulder, bosättningar och kostnader (inklusive utan begränsningskostnader och advokater "avgifter) i samband med något krav eller handling som uppstår genom en påstådd överträdelse av det föregående eller på annat sätt från Kundens användning av tjänster.] Även om Adafor har ingen skyldighet att övervaka kundens användning av tjänsterna, kan Adaface göra det och kan förbjuda användningen av de tjänster som den anser vara (eller påstås vara) i strid med det ovanstående.

3.3 Kunden ska ansvara för att erhålla och upprätthålla utrustning och tilläggstjänster som behövs för att ansluta till, åtkomst eller på annat sätt använda tjänsterna, inklusive, utan begränsning, modem, hårdvara, servrar, programvara, operativsystem, nätverk, webbservrar och liknande (kollektivt , "Utrustning"). Kunden ska också vara ansvarig för att upprätthålla säkerheten för utrustningen, kundkonto, lösenord (inklusive men inte begränsat till administrativa och användarlösenord) och filer och för alla användningar av kundkonto eller utrustningen med eller utan kunds kunskap eller samtycke.

 

4. Utbyte av information, integritet och sekretess

4.1 Under användningen av tjänsterna respekterar Adafore integriteten för alla personuppgifter som finns i kunddata och håller med om att hantera de personuppgifter som anges i vår sekretesspolicy. Genom att ladda upp eventuella uppgifter, godkänner kunden och godkänner överföring, bearbetning och lagring av kunddata i enlighet med detta avtal, inklusive vår sekretesspolicy.

4.2 Varje part (den "mottagande parten") förstår att den andra parten (den "beskrivande parten") har avslöjat eller kan avslöja affärsverksamhet, teknisk eller finansiell information avseende den avslöjande partens verksamhet (nedan kallad "proprietär information" av den avslöjande Fest). Proprietär information om Adaface innehåller icke-offentlig information om funktioner, funktionalitet och prestanda för tjänsten. Proprietär information om kunden omfattar icke-offentliga uppgifter som kunden tillhandahåller för att möjliggöra tillhandahållande av tjänsterna ("kunddata"). Den mottagande parten instämmer i: (i) att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sådan proprietär information, och (ii) att inte använda (utom i utförandet av tjänsterna eller som annars tillåtet här) eller avslöja någon tredje person någon sådan proprietär information. Den avslöjande parten instämmer i att det ovan anförda inte gäller för eventuella uppgifter efter fem (5) år efter avslöjandet av det eller någon information som den mottagande parten kan dokumentera (a) är eller blir allmänt tillgänglig för allmänheten, eller b) var i sin besittning eller känt av den före mottagandet från den avslöjande parten, eller (c) med rätta avslöjad utan begränsning av en tredje part, eller d) utvecklades oberoende utan användning av någon proprietär information om den offentliga parten eller e) krävs enligt lag. Varje part ska hålla hemlig sådan konfidentiell information och utöva samma grad av flitighet som utövas i förhållande till sin egen konfidentiell information. Varken parten kan avslöja eller på något annat sätt göra konfidentiell information tillgänglig för någon tredje part utan det skriftliga samtycket från den andra parten.

4.3 Adaface ska ha rätt till fast material på de aktuella tjänsterna för det interna syftet med fortsatt utveckling av Adaface-produkter och har rätt att använda kundens namn som referens för marknadsföring, inlämning av erbjudanden etc.

4.4 Adaface ska äga och behålla all rätt, titel och intresse för och till (a) Tjänster och programvara, alla förbättringar, förbättringar eller ändringar därtill, b) någon programvara, applikationer, uppfinningar eller annan teknik som utvecklats i samband med stöd och ( c) Alla immateriella rättigheter relaterade till något av det ovanstående. Inga rättigheter eller licenser beviljas utom som uttryckligen anges här.

 

5. Dataägande

5.1 Kunden behåller alla rättigheter till kunddata eller andra material som laddas upp eller skapats av kund på eller via tjänsterna ("kundinnehåll"). Genom att skicka in, skicka eller visa kunddata och / eller kundinnehåll på eller via de tjänster som är avsedda att göras tillgängliga för användare eller kandidater, ger kundbidrag Adaface en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att reproducera, anpassa, ändra , publicera och distribuera sådana kunddata och / eller kundinnehåll enbart i samband med tjänsterna för att utföra Adafors skyldigheter enligt detta avtal. Kund representerar och garanterar att den har alla rättigheter, makt och auktoritet som är nödvändig för att bevilja de rättigheter som beviljas här för sådana kunddata och / eller kundinnehåll.

 

6. Rättigheter i produkt och material

6.1 Alla upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, inklusive eventuella Adaface-standardfrågor, Dashboards innehåll och den produkt som utvecklats i samband med de angivna tjänsterna ska ges till Adaface. Kunden ska endast beviljas en rätt till användning.

6.2 Kunden kan ingå ett separat avtal med Adaface om förlängning av tillståndet att använda det material som erhållits mot betalning av en extra kostnad, inklusive möjligheten att reproducera materialet och använda materialet för marknadsföring. Vid sådan användning ska kunden se till att det faktum att materialet har upprättats av Adaface tydligt anges.

6.3 Om kunden inte slutar ett separat avtal med Adaface som anges i punkt ovan, kan kunden använda det material som är utarbetat av Adaface endast för interna ändamål och får inte avslöja, ändra eller kopiera materialet, ladda upp det på kundens hemsida eller sociala medier eller på något annat sätt reproducera sådant material.

 

7. Betalning av avgifter

7.1 Kunden abonnerar på de tjänster som adaface tillhandahåller en minsta inledande period på 1 månad (eller 3, 6, 9, 12, 24, 36 månader enligt prenumeration), om inte annat anges i detta försäljningsavtal och samtidigt erkännas Att prenumerationen har en första förskottsbetalning för service som ska betalas före abonnemangsperiodens början.

7.2 Ingen del av betalningen för den ursprungliga prenumerationen kommer att återbetalas vid kundens avbokning under prenumerationsperioden om det inte anges i ett tillägg. I slutet av perioden kommer prenumerationen automatiskt att förlängas för en förnyad prenumeration (med samma varaktighet som original prenumeration) om inte kunden skriftligen skrivits i minst 30 dagar före prenumerationsdatum.

7.3 Betalningen faktureras automatiskt med kunden som debiteras för eventuella ytterligare licenser. Vid utgången av den ursprungliga perioden är Adaface när som helst och vid Adaface bedömt rätt att ändra teckningsräntorna utan föregående samtycke från kunden. Adaface pte. Ltd ska ge kunden ett 2 veckors meddelande innan man genomför sådan anpassning.

7.4 Adaface ska ha rätt att ta ut intresse från kunden om betalning till Adaface PTE. Ltd är förfallna. Räntan är 14% per år. Räntan ska uppgå från förfallodagen till det aktuella datumet för betalningen.

7.5 Om kunden är brottslig i betalning av någon faktura bortom 30 dagar, kan Adaface Pte Ltd, vid sitt alternativ hålla tillbaka leveranser eller avbryta alla tjänster tills kontot görs aktuellt.

 

8. Uppskjutning / avbokning av kunden

8.1 Om kunden avbryter eller skjuter upp prenumerationen före startdatumet som planeras, kommer den fullständiga prenumerationsavgiften att betalas per villkor som anges under "Prenumerationsperiod och avgifter".

 

9. Garanti och driftstopp

9.1 Adaface ger inga garantier vad som helst i förhållande till och är inte ansvarig för vilken programvara som tillämpas och installeras med kunden.

9.2 Kundens användning av tjänsten är på kundens enda risk. Tjänsterna tillhandahålls på en "som är" och "som tillgänglig". Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier av säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-överträdelse eller utförande.

9.3 Adafor, dess dotterbolag, dotterbolag och dess licensgivare, garanterar inte att a) Tjänsterna kommer att fungera oavbrutna, säkra eller tillgängliga vid någon speciell tid eller plats. b) Eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras. c) Tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter. eller d) Resultaten av att använda tjänsterna uppfyller dina krav.

9.4 Trots ovanstående har kunden rätt att kräva ersättning från Adaface om de tillhandahållna tjänsterna är otillgängliga (nedetid), av skäl som kan hänföras till Adaface för mer än 1% av tiden för en kalendermånad. Ersättningen ska beräknas som 10% av den månatliga avgiften som betalas enligt "prenumerationsperiod och avgifter" för varje 1% nedtid inte tillgänglig. Ersättningen kan emellertid inte överstiga månadsavgiften för den perioden. Ersättningen, om den påstods och tilldelades, kommer att vara avstängd mot framtida servicefakturor och betalas inte kontant.

 

10. Brott

10.1 I händelse av partiets åsidosättande av teckning eller dessa affärsvillkor ska de allmänna reglerna i Singapore-lagstiftningen gälla.

10.2 Eventuella krav på skadestånd som följd av brott mot Adafore ska under inga omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar den avgift som kunden har kommit till för den första 12 månaders prenumerationen. Adaface är inte ansvarig för kundens rörelseresultat, förlust av vinst eller annan indirekt förlust. Det anges specifikt att Adaface inte är ansvarig för någon sen leverans eller felaktig analys eller rapport etc. På grund av fakta som kan hänföras till kunden och / eller dess anställda.

10.3 I händelse av att brott mot en part på grund av faktorer utöver kontrollen av en sådan part (force majeure), ska parten inte vara ansvarig för sådant brott.

 

11. Jurist

11.1 Varje tvist mellan Adaface och kunden som uppstår eller i samband med teckningen eller dessa affärsvillkor ska vara föremål för Singapore-lag.

11.2 Detta avtal ska regleras i alla avseenden, inklusive giltighet, tolkning och verkan, genom Republiken Singapores lagar, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter och, om inte annat valdes av Adafore i en viss instans, som kunden uttryckligen uttryckligen Godkänn till att lägga fram den exklusiva personliga jurisdiktionen för de federala och statsdomstolar som ligger i Republiken Singapore för att lösa eventuella tvist som rör kundens tillgång till eller användning av tjänsten. Kunden är överens om att oavsett vilken lag som helst, som är tvärtom, eventuella anspråk eller anslagsorsak som uppstår på grund av eller relaterad till användningen av tjänsten eller dessa villkor måste lämnas in inom ett (1) år efter det att sådant krav eller åtgärdsansökan uppstod eller vara för alltid spärrad.

 

12. Ersättning

12.1 Adafor ska hålla kunden som är ofarlig från ansvar till tredje part som följer av överträdelse av tjänsten av något patent eller upphovsrätt eller missbruk av eventuella vårdhem, som tillhandahålls av Adaface omedelbart anmäld av alla hot, fordringar och förfaranden som är relaterade till och med rimligt stöd och möjlighet att ta ensam kontroll över försvar och avveckling. Adaface ansvarar inte för någon avveckling det godkänner inte skriftligt. De föregående förpliktelserna gäller inte med avseende på portioner eller komponenter i Tjänsten (I) som inte levereras av Adaface, (ii) som hela eller delvis har gjorts i enlighet med kundspecifikationer, (iii) som ändras efter leverans av Adaface, ( iv) i kombination med andra produkter, processer eller material där den påstådda överträdelsen avser en sådan kombination, (v) där kunden fortsätter att överträdande verksamhet efter det att det anmälts eller efter att ha informerats om ändringar som skulle ha undvikit den påstådda överträdelsen eller (VI) där kundens användning av tjänsten inte är strängt i enlighet med detta avtal. Om tjänsteman, på grund av en överträdelseansökan, menas av en domstol med behörig behörighet att vara eller tros av att adaface ska åsidosätta, kan Adaface, vid dess möjlighet och bekostnad (a) ersätta eller ändra tjänsten som inte är Att åsidosätta att sådan modifiering eller ersättning innehåller väsentligen liknande särdrag och funktionalitet, (b) erhåller för kunden en licens för att fortsätta använda tjänsten, eller (c) om ingen av det föregående är kommersiellt praktiskt, avsluta detta avtal och kundens rättigheter nedan Kunden återbetalning av eventuella förbetalda, oanvända avgifter för tjänsten.

 

13. Ansvarsbegränsning

Trots vad som helst, förutom kroppsskada hos en person, Adaface och dess leverantörer (inklusive men inte begränsat till alla leverantörer av utrustning och teknik), är officerare, affiliates, representanter, entreprenörer och anställda inte ansvarig eller ansvarig med avseende på någon Ämne om detta avtal eller villkor och villkor som är relaterade till det enligt något kontrakt, oaktsamhet, strikt ansvar eller annan teori: a) För fel eller avbrott eller för förlust eller oriktighet eller korruption av data eller kostnader för upphandling av ersättningsvaror, tjänster eller teknik eller förlust av verksamhet b) För några indirekta, exemplifierande, tillfälliga, speciella eller följdskador c) För valfri sak utanför Adafors rimliga kontroll eller (d) för eventuella belopp som tillsammans med belopp som är förknippade med alla andra påståenden, överstiger de avgifter som kunden betalar till Adaface för tjänsterna enligt detta avtal under de tolv månader före den rättsakt som ledde till skulden, i varje enskilt fall , oavsett om Adaface har informerats om möjligheten till sådana skador.

 

14. Diverse

Om någon bestämmelse i detta avtal har visat sig vara oförskämd eller ogiltig kommer denna bestämmelse att vara begränsad eller eliminerad i den minsta utsträckning som är nödvändig så att detta avtal annars kommer att förbli i full kraft och verkan och verkställbar. Detta avtal är inte tilldelningsbart, överförbart eller sublicensibelt av kund utom med Adafors tidigare skriftliga samtycke. Adaface kan överföra och tilldela något av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan samtycke. Detta avtal är det fullständiga och exklusiva uttalandet om parternas ömsesidiga förståelse och upphäver alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, meddelanden och andra förståelser som rör föremålet för detta avtal, och att alla undantag och modifieringar måste vara skriftliga undertecknad av båda parter, med undantag för vad som annars tillhandahålls häri. Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller sysselsättning skapas som ett resultat av detta avtal och kunden har ingen myndighet av något slag att binda adaface i något avseende alls. I alla åtgärder eller förfaranden för att verkställa rättigheter enligt detta avtal kommer den rådande parten att ha rätt att återkräva kostnader och advokater avgifter. Alla meddelanden enligt detta avtal kommer att skripa och kommer att anses ha vederbörligen ges när de mottogs, om personligen levereras. När mottagandet är elektroniskt bekräftat, om det sänds av fax eller e-post, Dagen efter det skickas, om den skickas för nästa dag leverans med erkänd leverans av över natten; och vid mottagandet, om det skickas av certifierat eller registrerat brev, återkommer mottagandet. Detta avtal ska regleras av Republiken Singapores lagar utan hänsyn till dess bestämmelser om lagstiftning.

 

Villkor Integritet Förtroendehandbok