Search test library by skills or roles
⌘ K

Användarvillkor

Last updated: July 2023

Tack för att du tog dig tid att läsa våra användarvillkor. Vi försöker hålla det enkelt, men det är viktigt att du förstår dina rättigheter och skyldigheter.

Denna integritetspolicy gäller för alla produkter, tjänster och webbplatser som erbjuds av Adaface Pte. Ltd. Vi hänvisar till dessa produkter, tjänster och webbplatser tillsammans som "Tjänsterna" i denna policy.

 

1. SAAS Service och Support

1.1 Dessa tjänstevillkor gäller för Adaface Pte. Ltd. (hädanefter ”Adaface”) tillhandahållande av screeningtjänster före anställning till kunder (hädanefter ”Kunden”) om inte annat avtalats skriftligen. Adaface och Kunden ska också var och en betecknas som en "Part" och tillsammans "Parterna". Tjänsterna ska tillhandahållas under en prenumerationsstruktur i enlighet med dessa tjänstevillkor.

1.2 I enlighet med villkoren häri kommer Adaface att tillhandahålla kunden rimliga tekniska supporttjänster i enlighet med de tjänster och tjänstekapacitet som beskrivs ovan.

1.3 Dessa tjänstevillkor och vår integritetspolicy utgör ett kontrakt mellan dig och Adaface. Detta avtal reglerar din prenumeration på och användning av Adafaces webbplats och/eller andra relaterade applikationer eller tjänster.

1.4 Som kund samtycker du till detta avtal genom att underteckna ett dokument som hänvisar till dessa användarvillkor, eller genom att ge samtycke vid registrering av ett konto hos Adaface. Om du är en organisation måste den person som godkänner detta avtal å dina vägnar ha behörighet att binda dig till detta avtal, och både du och en sådan person representerar att så är fallet.

 

2. Kontakt med kunder

2.1 Kunden ska utse en eller flera personer att ansvara för kontakten med Adaface. Sådan person(er) ska hantera alla praktiska arrangemang som Kunden ansvarar för under abonnemangsperioden. Om annat uttryckligen anges, kommer den utsedda personen att vara den som först registrerade ett konto för Kundens räkning.

 

3. Begränsningar och ansvar

3.1 Kunden kommer inte, direkt eller indirekt: bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller den underliggande strukturen, idéerna, know-how eller algoritmer som är relevanta för tjänsterna eller någon programvara, dokumentation eller data relaterade till Tjänster ("Programvara"); modifiera, översätta eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna eller någon programvara (förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av Adaface eller auktoriserats inom tjänsterna); använda tjänsterna eller någon programvara för tidsdelning eller servicebyråsyften eller på annat sätt till förmån för en tredje; eller ta bort eventuella äganderättsmeddelanden eller etiketter.

3.2 Kunden representerar, överensstämmer med och garanterar att kunden endast kommer att använda tjänsterna i enlighet med Adafaces publicerade standardpolicyer som är i kraft ("Policy") och alla tillämpliga lagar och förordningar. [Kunden samtycker härmed till att hålla Adaface skadeslös mot alla skador, förluster, skulder, förlikningar och utgifter (inklusive utan begränsning kostnader och advokatarvoden) i samband med anspråk eller åtgärder som uppstår från en påstådd överträdelse av det föregående eller på annat sätt från Kundens användning av tjänsterna.] Även om Adaface inte har någon skyldighet att övervaka kundens användning av tjänsterna, kan Adaface göra det och kan förbjuda all användning av tjänsterna som man tror kan strida mot det föregående.

3.3 Kunden är ansvarig för att erhålla och underhålla all utrustning och kringtjänster som behövs för att ansluta till, komma åt eller på annat sätt använda tjänsterna, inklusive, utan begränsning, modem, hårdvara, servrar, mjukvara, operativsystem, nätverk, webbservrar och liknande (kollektivt , "Utrustning"). Kunden är också ansvarig för att upprätthålla säkerheten för utrustningen, kundkontot, lösenord (inklusive men inte begränsat till administrativa och användarlösenord) och filer, och för all användning av kundkontot eller utrustningen med eller utan kundens vetskap eller samtycke.

 

4. Utbyte av information, integritet och konfidentialitet

4.1 Under användningen av tjänsterna respekterar Adaface integriteten för alla personuppgifter som finns i kunddata och samtycker till att hantera dessa personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Genom att ladda upp all information godkänner och samtycker kunden till överföring, bearbetning och lagring av kunddata i enlighet med detta avtal, inklusive vår integritetspolicy.

4.2 Varje part ("den mottagande parten") förstår att den andra parten ("den avslöjande parten") har avslöjat eller kan komma att avslöja affärs-, teknisk eller finansiell information relaterad till den avslöjande partens verksamhet (hädanefter kallad "äganderättslig information" i avslöjandet Fest). Adafaces proprietära information inkluderar icke-offentlig information om funktioner, funktionalitet och prestanda för tjänsten. Kundens upphovsrättsskyddade information inkluderar icke-offentliga data som kunden tillhandahåller Adaface för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsterna (”Kunddata”). Den mottagande parten samtycker till: (i) att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sådan äganderättsinformation, och (ii) att inte använda (förutom vid utförandet av Tjänsterna eller på annat sätt tillåtet häri) eller avslöja sådan äganderättsinformation till tredje person. Den avslöjande parten samtycker till att det föregående inte ska gälla för någon information efter fem (5) år efter det att den avslöjats eller någon information som den mottagande parten kan dokumentera (a) är eller blir allmänt tillgänglig för allmänheten, eller (b) var i dess besittning eller känd av den före mottagandet från den avslöjande parten, eller (c) rättmätigt avslöjades för den utan begränsning av en tredje part, eller (d) utvecklades oberoende utan användning av någon proprietär information från den avslöjande parten eller (e) måste avslöjas enligt lag. Varje part ska hemlighålla sådan konfidentiell information och ska utöva samma grad av omsorg som i förhållande till sin egen konfidentiella information. Ingen av parterna får avslöja eller på annat sätt göra konfidentiell information tillgänglig för tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten.

4.3 Adaface har rätt att arkivera material om de aktuella tjänsterna i det interna syftet med fortsatt utveckling av Adaface-produkter och har rätt att använda Kundens namn som referens för marknadsföring, inlämnande av erbjudanden etc.

4.4 Adaface ska äga och behålla alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till (a) tjänsterna och programvaran, alla förbättringar, förbättringar eller modifieringar av dessa, (b) all programvara, applikationer, uppfinningar eller annan teknologi som utvecklats i samband med support, och ( c) alla immateriella rättigheter relaterade till något av det föregående. Inga rättigheter eller licenser beviljas förutom vad som uttryckligen anges här.

 

5. Dataägande

5.1 Kunden kommer att behålla alla rättigheter till Kunddata eller annat material som laddats upp eller skapats av Kunden på eller genom Tjänsterna ("Kundinnehåll"). Genom att skicka, publicera eller visa kunddata och/eller kundinnehåll på eller genom tjänsterna som är avsedda att göras tillgängliga för användare eller kandidater, ger kunden Adaface en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att reproducera, anpassa, modifiera , publicera och distribuera sådan kunddata och/eller kundinnehåll enbart i samband med tjänsterna i syfte att utföra Adafaces förpliktelser enligt detta avtal. Kunden intygar och garanterar att den har alla rättigheter, makt och befogenheter som krävs för att bevilja de rättigheter som beviljas häri till sådan kunddata och/eller kundinnehåll.

 

6. Rättigheter till produkt och material

6.1 All upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, inklusive alla Adaface-standardfrågor, Dashboards innehåll och produkten som utvecklats i samband med de tillhandahållna tjänsterna ska tilldelas Adaface. Kunden ska endast ges en nyttjanderätt.

6.2 Kunden kan ingå ett separat avtal med Adaface om förlängning av tillståndet att använda det mottagna materialet mot betalning av en tilläggsavgift, inklusive möjligheten att reproducera materialet och använda materialet i marknadsföringssyfte. Vid sådan användning ska Kunden se till att det tydligt framgår att materialet har tagits fram av Adaface.

6.3 Om Kunden inte ingår ett separat avtal med Adaface enligt stycket ovan, får Kunden använda materialet som Adaface utarbetat endast för interna ändamål och får inte avslöja, ändra eller kopiera materialet, ladda upp det på Kundens hemsida eller sociala medier eller på annat sätt reproducera sådant material.

 

7. Betalning av avgifter

7.1 Kunden prenumererar på tjänsterna som tillhandahålls av Adaface under en initial period på minst 1 månad (eller 3, 6, 9, 12, 24, 36 månader enligt prenumeration), om inte annat anges i detta försäljningsavtal, och bekräftar samtidigt att prenumerationen har en initial förskottsbetalningsfunktion för tjänst som ska betalas innan prenumerationsperiodens början.

7.2 Ingen del av betalningen för den första prenumerationen kommer att återbetalas i händelse av Kundens uppsägning under prenumerationsperioden såvida det inte tydligt anges i ett tillägg. Vid slutet av perioden kommer prenumerationen automatiskt att förlängas med en förnyad prenumeration (med samma varaktighet som den ursprungliga prenumerationen) såvida inte den avbryts skriftligen av kunden minst 30 dagar före prenumerationens slutdatum.

7.3 Betalningen kommer automatiskt att faktureras med kunden debiterad för eventuella ytterligare licenser som distribueras. Vid utgången av den inledande perioden har Adaface, när som helst och efter Adafaces gottfinnande, rätt att ändra prenumerationspriserna utan föregående medgivande från kunden. Adaface Pte. Ltd. ska ge kunden två veckors varsel innan en sådan justering genomförs.

7.4 Adaface har rätt att ta ut ränta från Kunden om betalning till Adaface Pte. Ltd. har förfallit. Räntesatsen är 14 % per år. Räntan ska löpa från förfallodagen till den faktiska dagen för betalningen.

7.5 I händelse av att kunden inte betalar någon faktura efter 30 dagar, kan Adaface Pte Ltd, efter eget val, hålla inne leveranser eller avbryta alla tjänster tills kontot har gjorts aktuellt.

 

8. Uppskov/Avbokning av Kunden

8.1 I händelse av att Kunden avbryter eller skjuter upp prenumerationen före det planerade startdatumet kommer hela prenumerationsavgiften att betalas enligt villkor som anges under "Prenumerationsperiod och avgifter".

 

9. Garanti och driftstopp

9.1 Adaface ger inga som helst garantier i relation till och ansvarar inte för någon programvara som tillämpas och installeras hos kunden.

9.2 Kundens användning av tjänsten sker på kundens egen risk. Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och "SOM TILLGÄNGLIGT". Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp.

9.3 Adaface, dess dotterbolag, dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att a) tjänsterna kommer att fungera utan avbrott, säkert eller tillgängliga vid någon speciell tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; c) tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultatet av att använda tjänsterna kommer att uppfylla dina krav.

9.4 Utan hinder av ovanstående har Kunden rätt att kräva ersättning från Adaface om de tillhandahållna tjänsterna är otillgängliga (stopptid), av skäl som kan hänföras till Adaface under mer än 1 % av tiden i en kalendermånad. Ersättningen ska beräknas som 10 % av den månadsavgift som ska betalas enligt ”Prenumerationsperiod och avgifter” för varje 1 % avbrottstid som inte är tillgänglig. Ersättningen kan dock inte överstiga månadsavgiften för den perioden. Ersättningen, om den begärs och utdöms, kommer att kvittas mot framtida servicefakturor och kommer inte att betalas kontant.

 

10. Brott

10.1 I händelse av en parts brott mot prenumerationen eller dessa affärsvillkor ska de allmänna reglerna i Singapores lag tillämpas.

10.2 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av Adafaces överträdelse ska under inga omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar den avgift som överenskommits att betalas av Kunden för de första 12 månadernas prenumeration. Adaface ansvarar inte för Kundens driftsförlust, utebliven vinst eller annan indirekt förlust. Det anges särskilt att Adaface inte ska hållas ansvarig för eventuell försenad leverans eller felaktig analys eller rapport etc. på grund av fakta hänförliga till Kunden och/eller dess anställda.

10.3 I händelse av att överträdelsen av en Part beror på faktorer utanför denna parts kontroll (force majeure), ska Parten inte hållas ansvarig för sådant brott.

 

11. Gällande lag

11.1 Varje tvist mellan Adaface och kunden som uppstår ur eller i samband med prenumerationen eller dessa affärsvillkor ska omfattas av Singapores lag.

11.2 Detta avtal ska styras i alla avseenden, inklusive giltighet, tolkning och effekt, av lagarna i Republiken Singapore, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter och, om inte annat valts av Adaface i ett särskilt fall, kunden härmed uttryckligen samtycker till att underkasta sig den exklusiva personliga jurisdiktionen för de federala och statliga domstolarna i Republiken Singapore i syfte att lösa eventuella tvister som rör kundens tillgång till eller användning av tjänsten. Kunden samtycker till att oavsett vilken lag eller lag som strider mot det, måste alla anspråk eller orsaker till talan som härrör från eller relaterade till användningen av tjänsten eller dessa villkor lämnas in inom ett (1) år efter att ett sådant anspråk eller en sådan talan uppstod. eller för alltid spärras.

 

12. Ersättning

12.1 Adaface ska hålla kunden oskadad från ansvar gentemot tredje part till följd av tjänstens intrång i patent eller upphovsrätt eller förskingring av affärshemligheter, förutsatt att Adaface omedelbart underrättas om alla hot, anspråk och förfaranden relaterade till detta och ges rimlig hjälp och möjligheten att ta ensam kontroll över försvar och bosättning; Adaface kommer inte att ansvara för någon förlikning som den inte godkänner skriftligen. Ovanstående skyldigheter gäller inte med avseende på delar eller komponenter av Tjänsten (i) som inte tillhandahålls av Adaface, (ii) tillverkade helt eller delvis i enlighet med kundens specifikationer, (iii) som modifieras efter leverans av Adaface, ( iv) i kombination med andra produkter, processer eller material där det påstådda intrånget hänför sig till en sådan kombination, (v) där kunden fortsätter påstådd intrångsaktivitet efter att ha underrättats om det eller efter att ha blivit informerad om ändringar som skulle ha undvikit den påstådda intrånget, eller (vi) där kundens användning av tjänsten inte är strikt i enlighet med detta avtal. Om, på grund av ett påstående om intrång, tjänsterna av en domstol med behörig jurisdiktion anses vara eller anses av Adaface göra intrång, kan Adaface, efter eget val och bekostnad (a) ersätta eller modifiera tjänsten så att den inte är gör intrång under förutsättning att sådan ändring eller ersättning innehåller väsentligen liknande egenskaper och funktionalitet, (b) erhåller kunden en licens att fortsätta använda tjänsten, eller (c) om inget av ovanstående är kommersiellt genomförbart, avsluta detta avtal och kundens rättigheter enligt detta och tillhandahålla Kunden en återbetalning av eventuella förbetalda, oanvända avgifter för tjänsten.

 

13. Ansvarsbegränsning

Utan hinder av något annat, förutom för kroppsskada på en person, ska Adaface och dess leverantörer (inklusive men inte begränsat till alla utrustnings- och teknikleverantörer), tjänstemän, dotterbolag, representanter, entreprenörer och anställda inte vara ansvariga eller ansvariga med avseende på någon föremål för detta avtal eller villkor som är relaterade till detta enligt något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan teori: (a) För fel eller avbrott i användningen eller för förlust eller felaktighet eller korruption av data eller kostnader för anskaffning av ersättningsvaror, tjänster eller teknik eller förlust av affärer; (b) För alla indirekta, exemplariska, tillfälliga, speciella eller följdskador; (c) För alla frågor utanför Adafaces rimliga kontroll; eller (d) För alla belopp som, tillsammans med belopp associerade med alla andra krav, överstiger de avgifter som kunden betalat till Adaface för tjänsterna enligt detta avtal under de 12 månaderna före handlingen som gav upphov till ansvaret, i varje fall , oavsett om Adaface har informerats om möjligheten till sådana skador eller inte.

 

14. Diverse

Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer denna bestämmelse att begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig så att detta avtal annars förblir i full kraft och effekt och kan verkställas. Detta avtal kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av kunden förutom med Adafaces skriftliga medgivande. Adaface kan överföra och överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan samtycke. Detta avtal är det fullständiga och exklusiva uttalandet om parternas ömsesidiga förståelse och ersätter och upphäver alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, kommunikationer och andra överenskommelser som hänför sig till ämnet för detta avtal, och att alla avståenden och ändringar måste vara skriftliga undertecknat av båda parter, om inte annat anges häri. Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller anställning skapas som ett resultat av detta avtal och kunden har inte någon befogenhet av något slag att binda Adaface i något som helst avseende. I varje åtgärd eller förfarande för att upprätthålla rättigheter enligt detta avtal kommer den rådande parten att ha rätt att få tillbaka kostnader och advokatarvoden. Alla meddelanden enligt detta avtal kommer att vara skriftliga och kommer att anses ha lämnats i vederbörlig ordning när de mottagits, om de levereras personligen; när mottagandet bekräftas elektroniskt, om det skickas via fax eller e-post; dagen efter att den skickats, om den skickas för leverans nästa dag av erkänd övernattningstjänst; och vid mottagande, om det skickas med bestyrkt eller rekommenderat brev, begärs returkvitto. Detta avtal ska styras av lagarna i Republiken Singapore utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.