Search test library by skills or roles
⌘ K

Användarvillkor

Last updated: July 2023

Tack för att du tog dig tid att läsa våra användarvillkor. Vi försöker hålla saker enkla, men det är viktigt att du förstår dina rättigheter och ansvar.

Denna sekretesspolicy gäller alla produkter, tjänster och webbplatser som erbjuds av AdaFace PTE. Ltd. Vi hänvisar till dessa produkter, tjänster och webbplatser kollektivt som ”tjänsterna” i denna policy.

 

1. SaaS -service och support

1.1 Dessa servicevillkor ska gälla AdaFace Pte. Ltd. (nedan ”AdaFace”) Tillhandahållande av screeningstjänster före anställning till kunder (nedan ”kunden”) om inte annat avtalats skriftligen. Adaface och kunden ska också var och en kallas ett "parti" och gemensamt "partierna". Tjänsterna ska tillhandahållas under en prenumerationsstruktur enligt dessa servicevillkor.

1.2 Med förbehåll för villkoren kommer AdaFace att ge kunden rimliga tekniska supporttjänster i enlighet med de tjänster och servicekapacitet som beskrivs ovan.

1.3 Dessa servicevillkor och vår integritetspolicy utgör ett kontrakt mellan dig och Adaface. Detta avtal reglerar ditt prenumeration på och användning av Adafaces webbplats och/eller andra relaterade applikationer eller tjänster.

1.4 Som kund samtycker du till detta avtal genom att underteckna ett dokument som hänvisar till dessa användarvillkor eller genom att ge samtycke vid registrering av ett konto hos AdaFace. Om du är en organisation måste den person som samtycker till detta avtal för dina räkning ha myndighet att binda dig till detta avtal, och både du och sådan person representerar att det är fallet.

 

2. Kontakt med kunderna

2.1 Kunden ska utse en individ för att vara ansvarig för kontakten med Adaface. Sådana individuella (er) ska hantera alla praktiska arrangemang som kunden är ansvarig under prenumerationstiden. Om det annars uttryckligen anges kommer den utsedda personen att vara den som först registrerade ett konto på kundens vägnar.

 

3. Begränsningar och ansvar

3.1 Kunden kommer inte, direkt eller indirekt: omvänd ingenjör, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden, objektkoden eller underliggande struktur, idéer, kunskap eller algoritmer som är relevanta för tjänsterna eller någon programvara, dokumentation eller data relaterade till Tjänster (“Software”); Ändra, översätta eller skapa derivatverk baserat på tjänsterna eller någon programvara (utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av AdaFace eller godkänd inom tjänsterna); Använd tjänsterna eller någon programvara för tidsesparing eller servicebyråändamål eller på annat sätt till förmån för en tredjedel; eller ta bort eventuella proprietära meddelanden eller etiketter.

3.2 Kunden representerar, förbund och garanterar att kunden endast kommer att använda tjänsterna i enlighet med Adafaces standard publicerade policyer då i själva verket (”policyn”) och alla tillämpliga lagar och förordningar. [Kund samtycker härmed till att ersätta och hålla ofarligt Adaface mot skador, förluster, skulder, avveckling och utgifter (inklusive utan begränsningskostnader och advokatsavgifter) i samband med alla fordringar eller åtgärder som uppstår från en påstådd överträdelse av föregående eller på annat sätt från från Kundens användning av tjänster.] Även om AdaFace inte har någon skyldighet att övervaka kundens användning av tjänsterna, kan AdaFace göra det och kan förbjuda all användning av de tjänster som den anser kan vara (eller påstås vara) i strid med det föregående.

3.3 Kunden ska ansvara för att få och underhålla utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att ansluta till, komma åt eller på annat sätt använda tjänsterna, inklusive, utan begränsning, modem, hårdvara, servrar, programvara, operativsystem, nätverk, webbservrar och liknande (kollektivt , "Utrustning"). Kunden ska också ansvara för att upprätthålla säkerheten för utrustning, kundkonto, lösenord (inklusive men inte begränsat till administrativa och användarlösenord) och filer, och för alla användningar av kundkonto eller utrustning med eller utan kundens kunskap eller samtycke.

 

4. Utbyte av information, integritet och sekretess

4.1 Under användningen av tjänsterna respekterar AdaFace integriteten för alla personuppgifter i kunduppgifter och samtycker till att hantera den personuppgiften som anges i vår integritetspolicy. Genom att ladda upp all information samtycker och samtycker kunden till överföring, behandling och lagring av kunddata i enlighet med detta avtal, inklusive vår integritetspolicy.

4.2 Varje part (det "mottagande partiet") förstår att den andra parten ("avslöjande part") har avslöjat eller kan avslöja affärs-, teknisk eller finansiell information som rör den avslöjande partens verksamhet (nedan kallad ”egen information” om avslöjandet Fest). Egenskapell information om AdaFace innehåller icke-offentlig information om funktioner, funktionalitet och prestanda för tjänsten. Egenskapell information om kunden inkluderar icke-offentliga uppgifter som tillhandahålls av kunden till AdaFace för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsterna (”kunddata”). Den mottagande parten håller med: (i) att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sådan äganderätt och (ii) att inte använda (utom i utförande av tjänsterna eller på annat sätt tillåtet här) eller avslöja till någon tredje person någon sådan egen information. Den avslöjande parten samtycker till att det föregående inte ska gälla med avseende på någon information efter fem (5) år efter avslöjandet av den eller någon information som den mottagande parten kan dokumentera (a) är eller blir i allmänhet tillgänglig för allmänheten, eller (b) var i sin besittning eller känd av den före mottagandet från den avslöjande parten, eller (c) avslöjades med rätta till den utan begränsning av en tredje part, eller (d) utvecklades oberoende utan att använda någon egen information om den avslöjande parten eller (e) krävs för att avslöjas genom lag. Varje part ska hålla hemlig sådan konfidentiell information och ska utöva samma grad av flit som utövas i förhållande till sin egen konfidentiella information. Ingen av parterna kan avslöja eller på något annat sätt göra konfidentiell information tillgänglig för någon tredje part utan det skriftliga medgivandet från den andra parten.

4.3 Adaface har rätt att arkivera material om de aktuella tjänsterna för det interna syftet med fortsatt utveckling av Adaface -produkter och har rätt att använda kundens namn som referens för marknadsföring, inlämning av erbjudanden etc.

4.4 Adaface ska äga och behålla all rätt, titel och intresse i och till (a) tjänsterna och programvaran, alla förbättringar, förbättringar eller modifieringar därtill, (b) alla programvara, applikationer, uppfinningar eller annan teknik utvecklad i samband med support och ((( c) Alla immateriella rättigheter relaterade till något av ovanstående. Inga rättigheter eller licenser beviljas förutom vad som uttryckligen anges här.

 

5. Dataägande

5.1 Kunden kommer att behålla alla rättigheter till kunddata eller annat material som laddats upp eller skapas av kunden på eller via tjänsterna ("Kundinnehåll"). Genom att skicka in, publicera eller visa kunddata och/eller kundinnehåll på eller genom de tjänster som är avsedda att göras tillgängliga för användare eller kandidater, kundbidrag Adaface en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att reproducera, anpassa, modifiera , publicera och distribuera sådana kunddata och/eller kundinnehåll enbart i samband med tjänsterna i syfte att utföra Adafaces skyldigheter enligt detta avtal. Kunden representerar och garanterar att det har alla rättigheter, makt och myndighet som krävs för att bevilja de rättigheter som beviljas här till sådana kunddata och/eller kundinnehåll.

 

6. Rättigheter i produkt och material

6.1 All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, inklusive AdaFace -standardfrågor, instrumentpanelens innehåll och den produkt som utvecklats i samband med de tillhandahållna tjänsterna ska tilldelas AdaFace. Kunden ska endast beviljas en användningsrätt.

6.2 Kunden kan ingå ett separat avtal med AdaFace om förlängning av tillståndet att använda materialet som erhållits i gengäld för betalning av en extra kostnad, inklusive möjligheten att reproducera materialet och använda materialet för marknadsföringsändamål. Vid sådan användning ska kunden se till att det faktum att materialet har framställts av AdaFace tydligt anges.

6.3 Om kunden inte avslutar ett separat avtal med AdaFace som anges i punkt ovan, kan kunden använda materialet som utarbetats av AdaFACE endast för interna ändamål och kanske inte avslöjar, ändrar eller kopierar materialet, ladda upp det på kundens webbplats eller sociala medier eller på något annat sätt återge sådant material.

 

7. Betalningsbetalning

7.1 Kunden prenumererar på de tjänster som tillhandahålls av AdaFACE för en minsta initialperiod på 1 månad (eller 3, 6, 9, 12, 24, 36 månader enligt prenumeration), såvida inget annat anges i detta försäljningsavtal, och samtidigt erkänner att prenumerationen har en initial förbetalningsfunktion för tjänst som ska betalas innan prenumerationsperioden påbörjas.

7.2 Ingen del av betalningen för det första prenumerationen återbetalas i händelse av kundens avbokning under prenumerationsperioden såvida inte tydligt anges i ett tillägg. I slutet av perioden kommer prenumerationen automatiskt att förlängas för ett förnyat prenumeration (av samma varaktighet som originalt prenumeration) såvida det inte avbrutits av kunden skriftligen minst 30 dagar före slutdatumet för prenumerationen.

7.3 Betalningen faktureras automatiskt med den kund som debiteras för eventuella ytterligare licenser som distribueras. Efter utgången av den första perioden är AdaFace när som helst och efter Adafaces bedömning med rätt att ändra prenumerationsräntorna utan förhandsgodkännande från kunden. Adaface Pte. Ltd. ska ge kunden en två veckors varsel innan du implementerar sådan justering.

7.4 Adaface har rätt att debitera ränta från kunden om betalning till Adaface Pte. Ltd. är förfallen. Räntan är 14% per år. Räntan ska komma från förfallodagen till det faktiska betalningsdatumet.

7.5 I händelse av att kunden är kriminell i betalning av alla fakturor längre än 30 dagar, kan Adaface Pte Ltd, efter val, behålla leveranser eller avbryta alla tjänster tills kontot görs aktuellt.

 

8. Avskjutande/avbokning av kunden

8.1 I händelse av att kunden avbryter eller skjuter upp prenumerationen före inledningsdatumet kommer den fullständiga prenumerationsavgiften att betalas enligt villkor som anges enligt "prenumerationstid och avgifter".

 

9. Garanti och driftstopp

9.1 Adaface tillhandahåller inga garantier i förhållande till och är inte ansvariga för någon programvara som tillämpas och installeras med kunden.

9.2 Kundens användning av tjänsten är på kundens enda risk. Tjänsterna tillhandahålls på en "som är" och "som tillgänglig". Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång eller prestanda.

9.3 Adaface, dess dotterbolag, dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att a) tjänsterna kommer att fungera oavbrutna, säkra eller tillgängliga vid någon särskild tid eller plats; b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; c) tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) Resultaten av att använda tjänsterna uppfyller dina krav.

9.4 Trots ovanstående har kunden rätt att kräva ersättning från AdaFace om de tillhandahållna tjänsterna inte är tillgängliga (driftstopp), av skäl som kan hänföras till AdaFACE för mer än 1% av tiden för en kalendermånad. Kompensationen ska beräknas som 10% av den månatliga avgiften som ska betalas enligt ”prenumerationstid och avgifter” för varje 1% driftstopp. Kompensationen kan dock inte överstiga månadsavgiften för den perioden. Kompensationen, om den ansökas och tilldelas, kommer att avfärdas mot framtida servicefakturor och kommer inte att betalas kontant.

 

10. Brott

10.1 I händelse av ett partis överträdelse av prenumerationen eller dessa affärsvillkor, ska de allmänna reglerna i Singapore -lagen tillämpas.

10.2 Alla skadeståndskrav till följd av brott från AdaFace ska under inga omständigheter överskrida ett belopp som motsvarar den avgift som har gått med på att betalas av kunden under de första 12 månaders prenumeration. Adaface ansvarar inte för kundens driftsförlust, förlust av vinster eller någon annan indirekt förlust. Det anges specifikt att AdaFace inte ska vara ansvarig för någon sen leverans eller felaktig analys eller rapport etc. på grund av fakta som kan hänföras till kunden och/eller dess anställda.

10.3 I händelse av att en parts brott beror på faktorer utöver kontrollen av en sådan part (Force Majeure), är partiet inte ansvarigt för ett sådant överträdelse.

 

11. Styrande lag

11.1 Varje tvist mellan Adaface och kunden som uppstår från eller i samband med prenumerationen eller dessa affärsvillkor ska vara föremål för Singapore -lagen.

11.2 Detta avtal ska regleras i alla avseenden, inklusive giltighet, tolkning och effekt, enligt lagarna i Republiken Singapore, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter och, om inte annat väljs av Adace i ett visst fall, kunden härmed uttryckligen uttryckligen Håller med om att underkasta sig den exklusiva personliga jurisdiktion för de federala och statliga domstolarna som ligger i Republiken Singapore i syfte att lösa tvist som rör kundens tillgång till eller användning av tjänsten. Kunden är överens om att oavsett om lagstiftning eller lag är motsatt, måste något krav eller talan som uppstår till följd av eller relaterade till användning av tjänsten eller dessa villkor inlämnas inom ett (1) år efter sådant påstående eller talan som uppstod uppstod eller vara för evigt spärrad.

 

12. Ersättning

12.1 Adaface ska hålla kunden ofarligt från ansvar till tredje parter till följd av intrång genom tjänst för patent eller någon upphovsrätt eller missbruk av någon handelshemlighet, förutsatt att Adaface omedelbart meddelas om alla hot, fordringar och förfaranden som är relaterade till detta och givet rimlig hjälp och möjligheten att anta ensam kontroll över försvar och avveckling; Adaface kommer inte att ansvara för någon lösning som den inte godkänner skriftligen. De föregående skyldigheterna gäller inte med avseende på delar eller komponenter i tjänsten (i) som inte levereras av AdaFACE, (ii) gjorda helt eller delvis i enlighet med kundspecifikationer, (iii) som modifieras efter leverans av AdaFACE, ( iv) Kombinerat med andra produkter, processer eller material där den påstådda intrången hänför sig till en sådan kombination, (v) där kunden fortsätter påstås kränka aktiviteten efter att ha meddelats eller efter att ha informerats om ändringar som skulle ha undvikit den påstådda överträdelsen, eller (VI) där kundens användning av tjänsten inte strikt är i enlighet med detta avtal. Om tjänsterna på grund av ett krav på överträdelse innehas av en domstol med behörig behörighet att vara eller anses av AdaFace vara kränkande, kan Adaface, på dess val och kostnad (a) ersätta eller ändra tjänsten till att vara icke-icke- Kränkning förutsatt att sådan modifiering eller ersättning innehåller väsentligt liknande funktioner och funktionalitet, (b) erhålla för kunden en licens för att fortsätta använda tjänsten, eller (c) om ingen av det föregående är kommersiellt genomförbart, avsluta detta avtal och kundens rättigheter nedan och tillhandahålla Kund en återbetalning av alla förbetalda, oanvända avgifter för tjänsten.

 

13. Ansvarsbegränsning

Trots något till motsatsen, med undantag för kroppsskada hos en person, ska Adaface och dess leverantörer (inklusive men inte begränsat till all utrustning och teknikleverantörer), tjänstemän, dotterbolag, representanter, entreprenörer och anställda inte vara ansvariga eller ansvariga för någon annan utrustning och teknik Ämne i detta avtal eller villkor relaterade till detta enligt något avtal, vårdslöshet, strikt ansvar eller annan teori: (a) För fel eller avbrott i användningen eller för förlust eller felaktighet eller korruption av data eller kostnad för upphandling av ersättare, tjänster, tjänster eller teknik eller förlust av affärer; (b) för alla indirekta, exemplifierande, tillfälliga, speciella eller följdskador; (c) för alla frågor utöver Adafaces rimliga kontroll; eller (d) för belopp som, tillsammans med belopp som är förknippade med alla andra fordringar, överskrider de avgifter som kunden betalar till AdaFace för tjänsterna enligt detta avtal under de 12 månaderna före lagen som gav upphov till ansvaret, i båda fallen Huruvida Adaface har informerats om möjligheten till sådana skador eller inte.

 

14. Diverse

Om någon bestämmelse i detta avtal har visat sig inte vara verkställbara eller ogiltiga, kommer denna bestämmelse att begränsas eller elimineras i den nödvändiga minsta utsträckning så att detta avtal annars kommer att förbli i full kraft och verkan och verkställbar. Detta avtal är inte tilldelat, överförbart eller underlicenserbart av kunden utom med Adafaces tidigare skriftliga medgivande. Adaface kan överföra och tilldela någon av dess rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan samtycke. Detta avtal är det fullständiga och exklusiva uttalandet om den ömsesidiga förståelsen av parterna och ersättarna och avbryter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, kommunikation och andra förståelser som rör ämnet för detta avtal, och att alla undantag och ändringar måste vara i skrivande och skrivande Undertecknad av båda parter, utom vad som anges här. Inget byrå, partnerskap, joint venture eller anställning skapas till följd av detta avtal och kunden har ingen myndighet av något slag att binda Adaface i något avseende. I alla åtgärder eller förfaranden för att verkställa rättigheter enligt detta avtal kommer den rådande parten att ha rätt att återkräva kostnader och advokatsavgifter. Alla meddelanden enligt detta avtal kommer att vara skriftliga och kommer att anses ha vederbörligen ges när de mottas, om de personligen levereras; När mottagandet är elektroniskt bekräftat, om det överförs av fax eller e-post; Dagen efter att den skickas, om den skickas till nästa dag leverans genom erkänd leveransstjänst över natten; och efter mottagande, om den skickas av certifierad eller registrerad post, returnerar mottaget. Detta avtal ska regleras av lagarna i Republiken Singapore utan hänsyn till dess lagkonflikt.

 

logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.