Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The verbal reasoning online test uses 15 scenario-based MCQ questions to evaluate a candidate's ability to understand and comprehend workplace text. The test screens for verbal ability skills and shortlists candidates who can write and articulate clearly and concisely. Candidates must demonstrate an understanding of written English and be able to communicate effectively in business situations.

Covered skills:

 • Foundations of vocabulary
 • Understanding analogies and inferences
 • Using accurate grammar
 • Analyzing detailed written information
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Muntlig resonemangstest is the most accurate way to shortlist Content writersReason #1

Tests for on-the-job skills

Det muntliga förmågan online -test innehåller 15 MCQ -frågor för att bedöma en kandidats språkliga och logiska förmågor och tar ~ 20 minuter. Rapporterna genereras automatiskt och rekryterare kan använda den genererade insikten för att identifiera kandidaterna med de bästa muntliga resonemangsfärdigheterna.

Testet före anställning verbalt mäter hur flytande kandidater är på engelska och hur bra de är på att artikulera idéer och koncept. Verbal förmåga färdigheter är viktiga för olika roller. De ingår ofta som en del av en bredare ansökningsprocess, där kandidaterna uppmanas att visa sin kunskap om grammatik, stavning, skiljetecken, syntax och etikett på arbetsplatsen. Frågorna i testet utvärderar kritiska muntliga resonemangskunskaper som kandidaterna förväntas ha:

 • Språk- och förståelsefärdigheter
 • Förstå affärsspråk
 • Jämför olika skriftliga texter med varandra
 • Analysera skriftlig information för att göra logiska och motiverade avdrag
 • Kommunicera slutsatserna med kollegor
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Verbal Reasoning Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Overseas office
Solve
Your company recently opened a second office overseas. Some of the people from the original office will be relocating. All the people hired in the last six months will continue working in the original location where they were hired. Which of the following statements can be true regarding employees relocating?

Easy

China manufacturing
Solve
The cost of manufacturing phones in China is twenty percent lesser than the cost of manufacturing phones in Vietnam. Even after adding shipping fees and import taxes, it is cheaper to import phones from China to Vietnam than to manufacture phones in Vietnam. Which of the following statements is best supported by the given information. 
A: The shipping fee from China to Vietnam is more than 20% of the cost of manufacturing a phone in China.
B: The import taxes on a phone imported from China to Vietnam is less than 20% of the cost of manufacturing the phone in China. 
C: Importing phones in Vietnam will cut 20% of the manufacturing jobs in Vietnam.
D: It takes 20% more time to manufacture a phone in Vietnam than it does in China.
E: Labour costs in Vietnam are 20% higher than in China.

Medium

Commerical Premises
Solve
A large real estate company conducted a recent study of their customers. The study was designed to uncover insights regarding the main criteria for choosing to invest in a residential property. A majority of the customers surveyed stated the 'returns profile' was their main priority, followed by 'development potential' and 'stability of income'. 'Portfolio legacy' ranked at the bottom in the list of factors. It was interesting to note that respondents were less likely to have residential holdings that formed part of mixed-use assets i.e. as an add on to commercial investment. One might assume that more investors are proactively investing in residential real estate rather than having incidental exposure via business investments. 
Based on the given passage, what can we say about the following statement?

Business owners having commercial premises often have a residential property as part of their portfolio.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Overseas office
2 mins
Verbal Reasoning
Solve

Easy

China manufacturing
2 mins
Verbal Reasoning
Solve

Medium

Commerical Premises
2 mins
Verbal Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Overseas office
Verbal Reasoning
Medium2 mins
Solve
China manufacturing
Verbal Reasoning
Easy2 mins
Solve
Commerical Premises
Verbal Reasoning
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Verbal Reasoning Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Verbal Reasoning Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & comparative results

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Vilken typ av frågor används i muntliga förmågor?

Det kommer att finnas 15 scenariebaserade MCQ-frågor i standard MCQ-format. Kandidater presenteras med en kort textpassage som de måste tolka och välja rätt alternativ bland en uppsättning möjliga svar. Frågorna är baserade på två huvudkategorier:

 • Engelska grammatik/ ordförråd - Kandidater måste känna till engelska grammatikregler för att välja rätt svar.
 • Verbal kritisk resonemang och läsförståelse - Frågorna simuleras för att representera arbetsplatstekst. Kandidaterna måste smälta skriftlig information och välja rätt svar snabbt och exakt.

Alla frågor kräver inte att kandidater har någon tidigare kunskap eller kräver någon förberedelse innan de visas för testet.

Kan jag utvärdera färdighetsfärdigheter tillsammans med muntliga förmågor?

Ja. Du kan utvärdera andra färdigheter i kognitiv förmåga tillsammans med muntliga förmågor som numeriska resonemang, rumsliga resonemang och situationell bedömning. För roller som är inriktade på datakrisning kan du utvärdera datatolkningsfärdigheter i samma test. Du kan läsa mer om hur AdaFace Aptitude-test är utformade och granska några exempel på Aptitude-frågor.

What roles can I use the Verbal Reasoning Test for?

 • Content writer
 • Analyst
 • Business Analyst
 • Data Analyst
 • Graduate
 • Intern
 • Customer-facing roles
 • Marketing Executives

What topics are covered in the Muntlig resonemangstest?

Alfabet
Stavning och grammatik
Analogi
Påstående och förnuft
Klassificering
Kodning och avkodning
Relationer
Riktning och avstånd
Beslutsfattande
Situationell dom
Datas tillräcklighet
Synonymer och antonymer
Straffkorrigering
Effektiv sammanfattning
Orsak och verkan
Domningsekvivalens
Datum och tid (klockor och kalendrar)
Läsförståelse
Urval och logisk ordordning
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Vanliga frågor

Vad är ett muntligt förmåga test?

Verbal förmåga test mäter hur snabbt och exakt en person kan läsa och förstå skriftlig information. Kandidaterna kommer att ges en kort text, följt av en fråga om vad som just lästes. För att svara på rätt sätt måste kandidaterna identifiera huvudpunkterna i texten och sedan länka dem tillbaka till den ursprungliga frågan. Vissa muntliga resonemangsfrågor kommer att kräva att kandidaterna gör detta i omvänd riktning. De verbala resonemangstesterna utvärderar förståelsen för språk och nivån på verbal förståelse och logik. De muntliga resonemangstesterna är utformade för olika roller och jobb i en organisations hierarki. Beroende på erfarenhetsnivå och arbetsbeskrivning varierar följande från test till test:

 • Ämnet för frågorna
 • Scenariot frågorna är baserade på (återspeglar kommunikation på arbetsplatsen och verkliga exempel)
 • Svårighetsnivån för resonemangsfrågorna

Hur många typer av verbala resonemangstester finns det?

Det finns 21 typer av muntliga förmåga resonemangstester. Vissa har subtila skillnader, medan ett fåtal har betydande variationer i formatet och strukturen. De flesta av dessa skillnader uppstår på grund av:

 • Längden på den skriftliga informationen för att analysera
 • Kontext, ämne och stil för den presenterade informationen
 • Frågestyp och presentationsformat

Dessa 21 typer är konceptuella och är inte anpassade till att anställa. Här är de 21 typerna:

 • brevkod
 • brevserie
 • Brevstraff
 • Sammansatt ord
 • saknad brev
 • Flytta ett brev
 • Saknar tre bokstäver ord
 • Skapa ord på samma sätt
 • Brevsummor
 • Number Series
 • dolda fyra bokstäver ord
 • ord som är närmast betydelse
 • Relaterade ord
 • ordlänkar
 • fakta och gåtor
 • Antonymer
 • Slutför summan
 • saknad nummer
 • Nummerkod
 • Slutför det tredje paret
 • Dubbel mening

Vi har analyserat dessa länge undersökta typer och översatt dessa testtyper till verbala resonemangstester på arbetsplatsen. Dessa muntliga resonemangstester används för olika jobb inom tekniska, placeringar, mellannivå, ledande, administrativ och ledarskap.

Hur anpassas det muntliga resonemangstestet för nybörjare?

För kandidater och färskare roller kommer frågorna att vara av mer hanterbara nivåer. De scenarier som används för att skapa frågor kommer att vara lätta att förstå utan arbetsplatsens jargong samtidigt som man säkerställer att frågorna fångar grundläggande resonemang. Du kan också kontrollera vårt campusrekrytering Aptitude Test, som utvärderar verbalt resonemang och andra avgörande analytiska tänkande.

Hur anpassas det muntliga resonemanget online -testet för seniorkandidater?

För mellannivå och seniorkandidater anpassas testet på följande sätt:

 • Svårighetsnivån för frågor är från medelstora till hårda
 • Den skriftliga informationen för varje fråga kommer att baseras på arbetsplatsens scenarier
 • Tillsammans med muntlig förståelse och resonemang kommer frågorna att bedöma för situationell bedömning och kommunikationsförmåga

Gör testskärmen för verbal förmåga för engelska förståelse?

Ja. Det kommer att finnas ~ 7 MCQ för att utvärdera en kandidat på engelska ordförråd. Om du kräver ett test med mer fokus på engelska och mindre på verbala resonemang kan du kontrollera [engelska kompetensprovet](https://www.adaface.com/assessment-test/pre-employ-english-test-avanced -nivå) med 12 engelska MCQ och 8 verbala resonemang MCQ.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Verbal Reasoning Test?
Ready to use the Adaface Verbal Reasoning Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️