Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP SD Online -testet utvärderar en kandidats kunskap och färdigheter inom försäljning och distribution (SD) -modul för SAP ERP -system. Testet bedömer förståelse för orderhantering, prissättning och rabatter, frakt och transport, fakturering och fakturering, försäljningsdokumenttyper, materiell bestämning, tillgänglighetskontroll, kundmasterdata, försäljningsorganisation och distributionskanal.

Covered skills:

 • Försäljning och distribution
 • Prissättning och rabatter
 • Fakturering och fakturering
 • Materiell beslutsamhet
 • Kundmasterdata
 • Distributionskanal
 • Orderhantering
 • Frakt och transport
 • Försäljningsdokumenttyper
 • Tillgänglighetskontroll
 • Försäljningsorganisation

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP SD Test is the most accurate way to shortlist SAP SD -konsultsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP SD Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Förmåga att effektivt hantera undantag och fel
 • Stark förståelse för orderhanteringsprocesser
 • Kunskaper i prissättning och rabattberäkningar
 • Kunskap om frakt- och transportlogistik
 • Kompetens inom fakturering och faktureringsförfaranden
 • Bekanta med olika försäljningsdokumenttyper
 • Förståelse av materiella bestämningsmetoder
 • Kompetens i tillgänglighetskontrollprocesser
 • Behärskning av kundens datahantering
 • Omfattande kunskap om försäljningsorganisationsstruktur
 • Kunskaper i distributionskanalhantering
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP SD (Sales & Distribution) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP SD (Sales & Distribution) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP SD Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP SD Online Test?

The SAP SD (Sales & Distribution) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Skapa försäljningsorder och bearbeta dem effektivt
 • Konfigurera prisförhållanden för olika produkter
 • Hantera frakt- och transportprocesser
 • Generera exakta fakturor och faktureringsdokument
 • Förstå olika försäljningsdokumenttyper och deras användning
 • Implementera materiell bestämning i försäljningen
 • Utföra tillgänglighetskontroller för produkttillgänglighet
 • Upprätthålla kundens masterdata exakt
 • Ställa in och underhålla försäljningsorganisationer
 • Hantera distributionskanaler effektivt

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP SD Online Test?

 • Försäljning och distribution

  Försäljning och distribution är en modul i SAP som hanterar hela försäljnings- och distributionsprocessen, inklusive orderhantering, prissättning, frakt och fakturering. Denna färdighet är viktig att mäta i testet för att utvärdera en kandidats kunskap och kompetens för att hantera försäljnings- och distributionsaktiviteter för ett företag som använder SAP SD.

 • orderhantering

  Orderhantering är den Process för att hantera kundorder, från det ögonblick de placeras till det ögonblick de levereras. Det handlar om uppgifter som orderskapande, beställningsbekräftelse, order om lovande och övervakning av beställningar. Att mäta denna färdighet i testet hjälper rekryterare att bedöma en kandidats förmåga att effektivt hantera och effektivisera orderuppfyllningsprocessen med SAP SD.

 • Prissättning och rabatter

  Prissättning och rabatter i SAP SD innebär inställning upp och upprätthålla prisvillkor för produkter och tjänster, samt hantering av eventuella rabatter eller rabatter som erbjuds kunder. Denna färdighet är avgörande för att mäta i testet för att bestämma en kandidats kunskaper i att konfigurera och hantera komplexa prissättningsregler och strategier med SAP SD.

 • Frakt och transport

  Frakt och transport i SAP SD Fokuserar på att hantera den fysiska rörelsen av varor från lagret till kundens plats. Det innehåller uppgifter som att skapa leveransdokument, välja lämpliga transportlägen och spåra transporter. Att utvärdera denna färdighet i testet hjälper rekryterare att mäta en kandidats kunskap om SAP SD -funktionaliteter relaterade till frakt- och transportlogistik.

 • fakturering och fakturering

  fakturering och fakturering i SAP SD innebär att generera fakturor och Hantera faktureringsprocessen för sålda varor och tjänster. Detta inkluderar uppgifter som fakturaskapande, betalningsbehandling och kredithantering. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att bedöma en kandidats expertis när det gäller att använda SAP SD för att exakt och effektivt hantera fakturerings- och faktureringsförfaranden.

 • Försäljningsdokumenttyper

  Försäljningsdokumenttyper i SAP SD Se de olika typerna av försäljningsrelaterade dokument, till exempel försäljningsorder, offert och kontrakt. Varje dokumenttyp har sina unika egenskaper och syften. Testning av denna färdighet hjälper rekryterare att bestämma en kandidats kännedom om de olika försäljningsdokumenttyperna och deras förmåga att konfigurera och använda dem effektivt i SAP SD.

 • Materialbestämning

  Materialbestämning i SAP SD möjliggör möjliggör ersättningen av ett material med ett annat för en specifik försäljningsorder eller leveransdokument. Detta är användbart när ett specifikt material inte är tillgängligt och ett alternativ måste föreslås. Mätning av denna färdighet i testet hjälper rekryterare att bedöma en kandidats förståelse för att konfigurera och använda materiella bestämningsfunktioner inom SAP SD.

 • Tillgänglighetskontroll

  Tillgänglighetskontroll i SAP SD kontrollerar tillgängligheten för produkter eller produkter eller Material i lager innan du bekräftar en beställning. Det säkerställer att de artiklar som en kund begär faktiskt är tillgängliga för leverans. Utvärdering av denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att bedöma en kandidats kunskap om SAP SD-tillgänglighetskontrollfunktioner och deras förmåga att hantera aktieutbud i realtid.

 • Kundmasterdata

  Kundmästare Data i SAP SD hänvisar till den centraliserade databasen som lagrar all relevant information om ett företags kunder. Det innehåller detaljer som kontaktinformation, kreditgränser, betalningsvillkor och försäljningsdata. Denna färdighet är viktig att mäta i testet för att bestämma en kandidats kompetens i att hantera och konfigurera kundmasterdata inom SAP SD.

 • Försäljningsorganisation

  Försäljningsorganisation i SAP SD representerar en specifik enhet eller avdelning som ansvarar för försäljningsaktiviteter inom ett företag. Det inkluderar att definiera försäljningsstrukturen, tilldela anställda och hantera försäljningsrelaterade processer. Utvärdering av denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera en kandidats förståelse av försäljningsorganisationens installation och tillhörande SAP SD -funktionaliteter.

 • Distributionskanal

  Distributionskanal i SAP SD definierar de olika kanalerna genom genom som ett företags produkter når kunder, till exempel direktförsäljning, onlineförsäljning eller distribution genom mellanhänder. Att testa denna färdighet hjälper rekryterare att bestämma en kandidats kunskap om hur man konfigurerar och hanterar distributionskanaler effektivt med SAP SD.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP SD (Sales & Distribution) Test to be based on.

  Försäljningsorderbehandling
  Leveransbehandling
  Fakturering och fakturering
  Försäljningsdokumenttyper
  Försäljningspriser
  Försäljningsrabatt
  Transportplanering
  Fraktutförande
  Tillgänglighetskontroll
  Materiell beslutsamhet
  Kundens masterunderhåll
  Försäljningsorganisationsstruktur
  Distributionskanalhantering
  Försäljningsinformationssystem
  Försäljningsrapportering
  Försäljningsanalys
  Försäljningsintegration
  Försäljningsdokumentflöde
  Kredithantering
  Föga för fastställandet
  Ruttbestämning
  Försäljningsavkastning
  Försäljningsavtal
  Försäljningsplaneringsavtal
  Försäljningskurser
  Försäljningsorderbehandlingsmetoder
  Försäljningsorder Kategorier
  Försäljningspartnerbestämning
  Försäljningsorderprissättning
  Försäljningsprissättning
  Bestämning av försäljningspriser
  Försäljningsrabattavtal
  Försäljningsrabattbehandling
  Periodisering av försäljningsrabatt
  Transportplaneringsmetoder
  Strategier för bestämning av fraktpunkt
  Tillgänglighetskontrollregler
  Materiella bestämningstekniker
  Kundmasterdatafält
  Försäljningsorganisation Strukturinställning
  Distributionskanaldesign
  Försäljningsinformationssystemrapporter
  Anpassning av försäljningsrapport
  Försäljningsanalysverktyg
  Försäljningsintegration med andra moduler
  Försäljningsdokumentflödesanalys
  Kreditgränsberäkning
  Kredithanteringsinställningar
  Bestämningskonfiguration
  Ruttbestämning
  Försäljningsavkastningsprocess
  Försäljningskontraktstyper
  Försäljningsplaneringsavtalet
  Försäljningstyper
  Försäljningsorderbehandling bästa praxis

What roles can I use the SAP SD Online Test for?

 • SAP SD -konsult
 • SAP SD -analytiker

How is the SAP SD Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Utformar komplexa prissystem och rabatter
 • Konfigurera orderhanteringsprocesser
 • Hantera försäljningsavkastningar och kreditmemos
 • Implementera kredithantering för kunder
 • Använda försäljningsanalys och rapportering
 • Implementera leveransplanering och ruttplanering
 • Konfigurera försäljningsprocesser
 • Integrering av SAP SD med andra moduler
 • Implementera delad analys för leveranser
 • Konfigurera regler för bestämning av material
 • Hantera massförändringar i försäljningsdata
Singapore government logo

De anställande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

SAP SD Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP SD (Sales & Distribution) Test?
Ready to use the Adaface SAP SD (Sales & Distribution) Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️