Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP MM (materialhantering) Online-test använder scenariobaserade flervalsfrågor för att utvärdera kandidater om inköp, lagerhantering, logistik, materialvärdering, leverantörshantering, fakturaverifiering och rapportering. Testet syftar till att bestämma kandidaternas förmåga att konfigurera och anpassa SAP MM för att uppfylla affärskraven, liksom deras kännedom om SAP MM: s bästa praxis, designmönster och tekniker.

Covered skills:

 • Sap Mm Basics
 • Lagerhantering
 • Leverantörsutvärdering
 • Fakturaverifiering
 • Frisläppningsstrategi
 • Beställning
 • Köp av
 • Materialbehovsplanering
 • Master Data Management
 • Logistikfakturaverifiering
 • Prissättning
 • Fysisk inventering

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP MM Test is the most accurate way to shortlist SAP MM -konsultsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP MM Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Möjlighet att effektivt hantera lager och utföra materialkravsplanering
 • Förmåga att utvärdera och välja leverantörer baserat på fördefinierade kriterier
 • Kunskaper i att hantera masterdata relaterade till material och leverantörer
 • Kompetens i att verifiera och bearbeta fakturor i SAP MM
 • Förståelse av logistik och fakturaverifieringsprocesser
 • Färdighet i implementering och hantering av frisläppningsstrategier
 • Kunskap om prissättningsförfaranden i SAP MM
 • Bekanta med beställningar av bestånd och tillhörande processer
 • Förmåga att genomföra fysiska inventering och förena avvikelser
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP MM (Materialhantering) Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP MM (Materialhantering) Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP MM Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP MM Online Test?

The SAP MM (Materialhantering) Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Förståelse av SAP MM -grunderna
 • Kunskap om inköp i SAP MM
 • Kunskaper i lagerhantering i SAP MM
 • Förståelse av materialkravsplanering i SAP MM
 • Möjlighet att utföra leverantörsutvärdering i SAP MM
 • Kunskap om masterdatahantering i SAP MM
 • Förståelse av fakturaverifiering i SAP MM
 • Kunskaper i logistikfakturaverifiering i SAP MM
 • Möjlighet att implementera utgivningsstrategi i SAP MM
 • Kunskap om prissättningsförfarande i SAP MM

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP MM Online Test?

 • Inköp

  Inköp i SAP MM innebär upphandling av varor och tjänster. Det inkluderar att skapa inköpsrekvisitioner, begära och jämföra offert, skapa inköpsorder och hantera hela upphandlingsprocessen. I detta test hjälper mätningskompetens att utvärdera en kandidats förmåga att effektivt hantera inköpsuppgifter inom SAP MM -systemet.

 • Inventory Management

  Lagerhantering i SAP MM fokuserar på effektiv hantering, Spårning och kontroll av lagerartiklar. Det handlar om processer som varor kvitto, varorsproblem, lageröverföring och aktiejusteringar. Mätning av lagerhanteringsfärdigheter hjälper till att bestämma en kandidats kompetens i att hantera lager effektivt och exakt.

 • Materialkrav Planering

  Materialkravsplanering (MRP) är ett planeringsverktyg i SAP MM som hjälper till att säkerställa att säkerställa att säkerställa att material Rätt material finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. Det handlar om att analysera efterfrågan, planering av upphandling och schemaläggningsleveranser. Att bedöma MRP -färdigheter gör det möjligt för rekryterare att utvärdera en kandidats förmåga att optimera materialtillgängligheten och upprätthålla en strömlinjeformad leveranskedja.

 • Vendor Evaluation

  leverantörsutvärdering i SAP MM gör det möjligt för organisationer att utvärdera och bedöma sina leverantörer Baserat på olika kriterier som servicekvalitet, leveransprestanda och prissättning. Det hjälper till att säkerställa ett effektivt val av leverantörsleverantör. Mätning av leverantörsutvärderingsförmågor hjälper till att bestämma en kandidats förståelse för att utvärdera leverantörer och välja de mest lämpliga för organisationen.

 • Master Data Management

  Master Data Management innebär att hantera nyckeldataelement, till exempel Materialmästare, leverantörsmaster och inköpsinformationsposter, för att säkerställa dataintegritet och konsistens i SAP MM. Att bedöma masterdatahanteringsfärdigheter hjälper till att utvärdera en kandidats förmåga att upprätthålla exakta och uppdaterade masterdata, vilket är avgörande för framgångsrika MM-processer.

 • fakturaverifiering

  fakturaverifiering i SAP-SAP MM innebär verifiering och behandling av leverantörsfakturor mot inköpsorder och varorkvitton. Det säkerställer korrekt betalning till leverantörer och gör det möjligt för organisationer att upprätthålla ett pålitligt finansiellt system. Mätning av fakturaverifieringsfärdigheter hjälper till att bedöma en kandidats kunskaper i effektivt att hantera fakturaverifieringsprocesser inom SAP MM-systemet.

 • logistikfakturaverifiering

  Logistikfakturaverifiering är en undermodul inom SAP MM som den logistikfakturaverifiering Fokuserar på att verifiera fakturor relaterade till logistikstjänster, till exempel transport och lager. Det handlar om att kontrollera och validera fakturor för logistikrelaterade aktiviteter. Att bedöma logistikfakturaverifieringsfärdigheter hjälper till att utvärdera en kandidats förståelse av logistikfakturaverifieringsprocessen och deras förmåga att effektivt hantera logistikrelaterade fakturor i SAP MM-systemet. I SAP MM gör det möjligt för organisationer att definiera och utföra godkännande arbetsflöden för olika upphandlingsprocesser. Det säkerställer korrekt godkännande och kontroll under hela upphandlingscykeln. Mätning av frisläppningsstrategifunskaper hjälper till att bedöma en kandidats kunskap om att utforma och implementera utgivningsstrategier för att effektivisera upphandlingsprocesser i SAP MM. och tjänster beräknas under upphandling. Det handlar om att definiera förhållanden, tillståndstyper och åtkomstsekvenser. Bedömning av prissättningsförfaranden hjälper till att utvärdera en kandidats kompetens i att konfigurera och hantera prissättningsförfaranden för att säkerställa korrekt beräkning och fastställande av upphandlingspriser.

 • Stock Transport Order

  Stock Transport Order (STO) i SAP MM tillåter organisationer att överföra material mellan olika platser inom sin leveranskedja. Det handlar om att skapa och hantera STO: er, spåra aktieöverföringar och säkerställa snabb leverans av material. Mätning av beställningsorder för beställning hjälper till att bedöma en kandidats förmåga att hantera interkompety -aktieöverföringar och upprätthålla korrekt lagerrörelse i SAP MM. för att förena fysiska inventeringskvantiteter med systemets registrerade mängder. Det hjälper till att säkerställa lager noggrannhet och identifiera eventuella avvikelser eller förluster. Att bedöma fysiska inventeringsförmågor hjälper till att utvärdera en kandidats förståelse för planering och genomförande av fysiska inventeringsprocesser i SAP MM för att upprätthålla exakta lagerposter och förhindra inventeringsvarians.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP MM (Materialhantering) Test to be based on.

  Sap Mm Basics
  Köp av
  Lagerhantering
  Materialbehovsplanering
  Leverantörsutvärdering
  Master Data Management
  Fakturaverifiering
  Logistikfakturaverifiering
  Frisläppningsstrategi
  Prissättning
  Beställning
  Fysisk inventering
  Material Master Data
  Bearbetning av inköpsorder
  Varor kvitto
  Fraktproblem
  Lagtyper
  Värdering
  MRP -procedurer
  Prognostisering
  Källbestämning
  Kvotarrangemang
  Köprekvisition
  Avtalsavtalsorder
  Schemaläggningsavtal
  Gods rörelse
  Fakturaverifieringsprocess
  ER -diagram
  Varorskvitton
  Problemprocess
  Partiets acceptansprovtagning
  Kriterier för utvärdering av leverantör
  Leverantörsmästare
  Prissättningsprocedurkonfiguration
  Tillståndstyper
  Prissättning
  STO -konfiguration
  Inkommande leverans
  Fysisk inventeringsdokument
  Cykelräkning
  Lagerprovtagning
  Fysisk inventering
  Satshantering
  Påfyllning
  Växtunderhåll
  Utgångsbestämning
  EDI -bearbetning
  Inspektion Lot Creation
  Hanteringsenheter
  Fakturafaktura
  Flyttande genomsnittspris
  Materialbok
  Returleverans
  Godsavkastning
  Blockeringsskäl
  Källlista
  Fraktpunkter
  Lagringsplatser
  Leverans tips
  Fraktförhållanden
  Kontouppdragskategori

What roles can I use the SAP MM Online Test for?

 • SAP MM -konsult
 • SAP MM -analytiker
 • SAP MM
 • SAP Material Manager
 • SAP MM upphandlingsspecialist

How is the SAP MM Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Förståelse för beställning av lager i SAP MM
 • Kunskaper i fysisk inventering i SAP MM
 • Möjlighet att utföra kvitto- och varorsproblem i SAP MM
 • Kunskap om materialvärdering i SAP MM
 • Förståelse av batchhantering i SAP MM
 • Kunskaper i sändning i SAP MM
 • Möjlighet att hantera underleverantör i SAP MM
 • Kunskap om extern tjänsthantering i SAP MM
 • Förståelse för returhantering i SAP MM
 • Kunskaper i SAP MM -integration med andra moduler
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

SAP MM Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP MM (Materialhantering) Test?
Ready to use the Adaface SAP MM (Materialhantering) Test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️