Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP BODS (Business Objects Data Services) Online-test använder scenariebaserade flervalsfrågor för att utvärdera kandidater om deras tekniska kunskaper och praktiska färdigheter relaterade till dataintegration, datakvalitet, dataprofilering, datastyrning, datakartläggning, datatransformation och data ladda. Testet syftar till att bestämma kandidaternas förmåga att designa och utveckla effektiva och effektiva SAP BODS -lösningar som möjliggör smidigt dataflöde över system och förbättra datakvaliteten, såväl som deras kännedom om SAP BOD: er bästa praxis, designmönster och tekniker.

Covered skills:

 • Operativ dataleverantör
 • Datatransformation
 • Datamigrering
 • Job design
 • Datautdrag
 • Dataintegration
 • Datakvalitet
 • Datalagring
 • Arbetsflödeshantering
 • Databehandling

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BODS Test is the most accurate way to shortlist SAP BODS -utvecklaresReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BODS Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Kunna hantera undantag och fel effektivt
 • Kunskaper i operativ dataleverantörsinställning och konfiguration
 • Expertis inom dataintegration och kartläggning
 • Färdig i datatransformation och manipulation
 • Grundlig förståelse av datakvalitetsprinciper och praxis
 • Erfarenhet av datatekniker och strategier
 • Kunskap om datalagringskoncept och bästa praxis
 • Kunnig i jobbdesign och optimering
 • Expertis inom arbetsflödeshantering och schemaläggning
 • Färdig inom datauttag från olika källor
 • Kunskaper i databehandling och manipulation
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Sap bods online -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Sap bods online -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BODS Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP BODS Online Test?

The Sap bods online -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Skapa och underhålla leverantörer av datorer
 • Utföra dataintegrationsuppgifter med SAP BODS
 • Omvandla data för att uppfylla affärskraven
 • Säkerställa datakvalitet och noggrannhet i SAP BODS
 • Migrerande data från olika källor till målsystem
 • Designa och hantera datalösningslösningar
 • Designa och implementera arbetsflöden
 • Extrahera data från flera källor med SAP BODS
 • Bearbetning och manipulering av data i SAP BODS
 • Förstå och använda funktionerna i Data Services Designer

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BODS Online Test?

 • Operativ dataleverantör

  Färdigheten för operativ dataleverantör involverar skapande och underhåll av datakällor som ger realtidsåtkomst till operativa data. Denna färdighet mäts i testet för att bedöma kandidatens förmåga att konfigurera och hantera datakällor i SAP BODS, vilket är viktigt för att säkerställa korrekt och uppdaterad dataintegration.

 • Dataintegration

  Dataintegration är färdigheten att kombinera data från olika källor till en enhetlig vy. Det är viktigt att mäta denna färdighet i testet eftersom den testar kandidatens kunskaper i att integrera data från olika system, vilket möjliggör effektiv och korrekt datatransformation och analys.

 • Datatransformation

  Datatransformation Avser processen att konvertera data från ett format till ett annat, säkerställa att det är i den erforderliga strukturen och kvaliteten. Att mäta denna färdighet i testet är avgörande eftersom den utvärderar kandidatens förmåga att manipulera, rensa och omvandla data, vilket är viktigt för korrekt och meningsfull dataanalys.

 • Datakvalitet

  Den Färdigheten mellan datakvalitet innebär att man bedömer och upprätthåller data, fullständighet, konsistens och integritet av data. Denna färdighet mäts i testet för att utvärdera kandidatens förmåga att implementera datakvalitetskontroller och processer, vilket säkerställer att de uppgifter som används i operativa och beslutsprocesser är tillförlitliga och pålitliga.

 • Data Migration

  Data Migration är färdigheten att överföra data från ett system till ett annat, vilket säkerställer dess integritet och användbarhet i målsystemet. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att bedöma kandidatens expertis inom planering, genomförande och validering av datamigreringsprocesser, vilket är avgörande för smidiga systemövergångar utan förlust eller korruption av data.

 • Datalagring </h4 > <p> Färdigheten med datalager innebär att utforma och hantera databaser optimerade för rapportering och analysändamål. Denna färdighet mäts i testet för att bestämma kandidatens förmåga att skapa och underhålla datalager, vilket möjliggör effektiv datalagring, hämtning och analys för affärsintelligens och beslutsfattande. </p> <h4> Jobbdesign </h4> < P> Jobbdesign är färdigheten att skapa och konfigurera arbetsflöden i dataintegration i SAP BODS. Mätning av denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera kandidatens kunskaper i att utforma och hantera komplexa dataintegrationsprocesser, vilket säkerställer effektiv och felfri datarörelse och transformation. </p> <h4> Arbetsflödeshantering

  Arbetsflöde Ledningen hänvisar till färdigheten att övervaka och kontrollera genomförandet av arbetsflöden för dataintegration. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att bedöma kandidatens förmåga att övervaka och hantera dataintegrationsprocesser, säkerställa en smidig genomförande och ta itu med eventuella problem eller fel som kan uppstå.

 • Datautvinning

  Datautvinning är färdigheten att hämta specifika delmängder av data från olika källor. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera kandidatens förmåga att extrahera och filtrera data effektivt, vilket säkerställer att de nödvändiga uppgifterna är tillgängliga för vidare behandling och analys.

 • Databehandling

  Data Bearbetning innebär att manipulera, analysera och omvandla data för att härleda meningsfulla insikter och stödja beslutsfattande. Att mäta denna färdighet i testet gör det möjligt för rekryterare att bedöma kandidatens förmåga att bearbeta och analysera data med SAP BODS-verktyg, vilket säkerställer korrekt och effektivt datadrivet beslutsfattande.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Sap bods online -test to be based on.

  Operativ dataleverantör
  Dataintegration
  Datatransformation
  Datakvalitet
  Datamigrering
  Datalagring
  Job design
  Arbetsflödeshantering
  Datautdrag
  Databehandling
  Datamodellering
  Datarensning
  Dataprofilering
  Datakartläggning
  ETL (extrakt, transform, belastning)
  SQL (strukturerat frågespråk)
  Datavalidering
  Datareplikation
  Ändra datafångst
  Deduplicering
  Datatalgregering
  Datascensättning
  Filformat (CSV, XML, JSON)
  Datastrengöringstekniker
  Datalastningsstrategier
  Parallellbehandling
  Datafusion
  Felhantering
  Datasmaskering
  Datakryptering
  Dataarkivering
  Synkronisering
  Datavetelse
  Satsvis bearbetning
  Integration av data i realtid
  Dataledning
  Datakonväntning
  Dimensionell modellering
  Långsamt förändrade dimensioner
  Dataprofileringstekniker
  Datakvalitetsbedömning
  Datakvalitetsverktyg
  Metadatahantering
  Dataskrubb
  Datamigreringsverktyg
  Datakonvertering
  Datamart
  Stjärnsystem
  Snöflingans schema
  Jobbdistribution
  Arbetsplanering
  Beroendehantering
  Före och efterbehandling
  Parametrisering
  Felloggning och övervakning
  Datautvinningstekniker
  Datauttag från databaser
  Datauttag från API: er
  Datauttag från filer
  Gå med och kombinera data
  Transformationsfunktioner
  Filtrerings- och sorteringsdata
  Aggregering av data
  Datamel
  Arbetar med datum och tid
  Datatypkonvertering
  Datakvalitetskontrollpunkter
  Datavalideringsmetoder
  Dataprofileringsverktyg
  Datamigrationsstrategier
  Dataintegritet
  Dataåterställning
  Säkerhetskopiering av data
  Datalastningstekniker

What roles can I use the SAP BODS Online Test for?

 • SAP BODS -utvecklare
 • Sap Bods teknisk konsult
 • SAP BODS Data Migration Developer
 • SAP Data Migration Consultant

How is the SAP BODS Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optimering av SQL -frågor och databehandling
 • Implementering av datautvinningslogik med SAP BODS
 • Arbeta med datatrengöring och anrikningstekniker
 • Identifiera och lösa problem med data migrering
 • Tillämpa datalagerdesignprinciper
 • Övervakning och felsökning
 • Använda transformationer och funktioner i SAP BODS
 • Implementera felhantering och undantagshantering
 • Konfigurera och hantera SAP Bods arbetsflöden
 • Använda datareplikations- och synkroniseringstekniker
 • Utföra avancerad databehandling och integrationsuppgifter
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

SAP BODS Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Sap bods online -test?
Ready to use the Adaface Sap bods online -test?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️