Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Det numeriska resonemangstestet före anställningen utvärderar en kandidats förmåga att arbeta med siffror. De scenariobaserade frågor i detta test kräver att de förstår numeriska data i form av siffror, tabeller eller grafer, tolkar siffrorna och underliggande relationer och gör beräkningar för att lösa problem.

Covered skills:

 • Förhållanden
 • Tabeller och grafer
 • Omvandling
 • Ränta på ränta
 • Vinst förlust
 • Nummerserie
 • Valuta och enheter
 • Procentsatser
 • Datavisualisering
 • Arbetstid

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Numeriskt resonemangs Test is the most accurate way to shortlist DataanalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Numeriskt resonemangstest helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Förmåga att analysera och tolka numeriska data exakt
 • Stark förståelse för förhållanden och deras tillämpningar
 • Möjlighet att identifiera nummermönster och lösa nummerserien
 • Kunskaper i att tolka tabeller och grafer för att dra slutsatser
 • Förståelse av valuta och enheter omvandling
 • Kunskap om beräkningsprocent och deras tillämpningar
 • Bekanta med beräkningar av sammansatt ränta
 • Möjlighet att visualisera data och dra insikter från datavisualiseringar
 • Kompetens i att lösa vinst- och förlustproblem
 • Förmåga att lösa arbete och tidsrelaterade frågor med effektivitet
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Numeriskt resonemangstest kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Increasing monthly gross profit
Percentage Calculations
Solve
The CEO of Snipr. Inc wants to grow monthly gross profit by 4%. If costs stay the same, what does the sales turnover need to be in February to achieve this goal?
 image

Hard

Magic bag
Arithmetic Sequences
Solve
Alex’s uncle is a magician who gave them a magic bag in which coins get doubled each time you put those coins into it. Initially, Alex had few coins with them. So, Alex put all the coins, and the coins got doubled. Alex took out all the coins and gave a few to their friend and then again put the remaining coins back in the bag. The coins doubled again; Alex took out all the coins again and gave a few coins to their second friend. Alex then put the remaining coins in the bag and the coins doubled again. Alex took out all the coins and gave a few coins to their third friend. 
There were no coins left with Alex when Alex gave coins to the third friend and Alex gave an equal number of coins to each friend. What is the minimum number of coins Alex had initially and how much did Alex give to each friend?
A: Started with 3 coins
B: Started with 5 coins
C: Started with 6 coins
D: Started with 7 coins
E: Started with 9 coins
F: Gave 3 coins in every turn
G: Gave 4 coins in every turn
H: Gave 5 coins in every turn
I: Gave 7 coins in every turn
J: Gave 8 coins in every turn
K: Gave 9 coins in every turn

Medium

Three Clocks
Time Calculations
Solve
In my house, there are three clocks of different shapes – a round clock, a square clock, and a rhombus clock. The rhombus clock is always accurate whereas the round clock gains 2 minutes every day and the square clock loses 2 minutes every day. I checked the clocks on July 22nd, 2007 at 10 PM, and they were showing different times.
Two hours later, when I checked, the clocks were showing the same time, then on which date will all three clocks show the same time again?
A: 17 July 2008 
B: 23 Sep 2007
C: 25 July 2009
D: 19 Aug 2008
E: 26 July 2008
F: 28 Nov 2007
G: 11 June 2008
H: 15 Aug 2007
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Increasing monthly gross profit
Percentage Calculations

2 mins

Numerical Reasoning
Solve

Hard

Magic bag
Arithmetic Sequences

3 mins

Numerical Reasoning
Solve

Medium

Three Clocks
Time Calculations

3 mins

Numerical Reasoning
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Increasing monthly gross profit
Percentage Calculations
Numerical Reasoning
Medium2 mins
Solve
Magic bag
Arithmetic Sequences
Numerical Reasoning
Hard3 mins
Solve
Three Clocks
Time Calculations
Numerical Reasoning
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Numeriskt resonemangstest in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Numeriskt resonemangstest from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Numeriskt resonemangs Assessment Test

Why you should use Pre-employment Numeriskt resonemangstest?

The Numeriskt resonemangstest makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Tillämpa förhållanden för att lösa numeriska problem
 • Identifiera nummermönster i serie
 • Analysera och tolka tabeller och grafer
 • Utföra valuta och enheter omvandlingar exakt
 • Beräkning av procentsatser i olika sammanhang
 • Förstå begreppet sammansatt ränta
 • Visualisera data genom diagram och diagram
 • Tillämpa vinst- och förlustberäkningar på verkliga scenarier
 • Lösa arbete och tidsrelaterade problem effektivt
 • Tillämpa numeriska resonemang för att lösa komplexa problem

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Numeriskt resonemangstest?

 • Förhållanden

  Förhållanden hänvisar till det kvantitativa förhållandet mellan två eller flera värden. Att mäta denna färdighet hjälper till att bedöma en kandidats förmåga att förstå och manipulera numeriska relationer, vilket är viktigt i många affärs- och finansiella roller.

 • nummerserier

  Färdigheten för nummerserier innebär att identifiera mönster eller regler inom en sekvens av siffror. Denna färdighet är viktig att bedöma eftersom den visar en kandidats logiska och analytiska tänkande förmågor, som är avgörande i problemlösning och beslutsfattande uppgifter.

 • tabeller och grafer

  Tabeller och grafer är visuella representationer av data som ger insikter och underlättar analys. Testning av denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera en kandidats kunskaper i tolkning och dra slutsatser från olika typer av datapresentationer, en väsentlig kompetens i datadrivna beslutsfattande roller.

 • Valuta & enheter omvandling </h4> < P> Valuta- och enhetskonvertering innebär att konvertera värden från en monetär enhet eller mätenhet till en annan. Att mäta denna färdighet är viktigt eftersom det indikerar en kandidats lämplighet för att hantera globala affärstransaktioner och deras förmåga att arbeta med olika enheter och valutor. </p> <h4> procentsatser

  Procentandelar representerar delar av en helhet uttryckt som som som En bråkdel av 100. Att bedöma denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att mäta en kandidats förmåga att förstå och manipulera procentsatser, vilket är avgörande för finansiell analys, tolkning av datatolkningar och prognoser.

 • Föreningen intresse

  Förenat ränta är det ränta som beräknas både på den ursprungliga rektor och det ackumulerade räntan. Testning av denna färdighet hjälper till att utvärdera en kandidats kunskap och förståelse av finansiella koncept och deras förmåga att analysera den långsiktiga inverkan av intresse på investeringar eller lån.

 • Datavvisualisering

  Datavvisualisering innebär att presentera presenterande Komplexa data i ett visuellt format för att underlätta förståelse och analys. Denna färdighet mäts för att bedöma en kandidats kompetens i att skapa visuellt övertygande och informativa representationer av data, vilket hjälper till med effektiv kommunikation och beslut. till finansiella vinster och förluster till följd av affärstransaktioner. Utvärdering av denna färdighet ger rekryterare insikter om en kandidats förmåga att analysera finansiella rapporter, beräkna vinstmarginaler och fatta informerade affärsbeslut baserade på finansiella data.

 • Arbetet & Time

  Arbetet och tiden Problem innebär att beräkna den tid som krävs för att slutföra en uppgift baserad på arbetsfrekvensen eller det arbete som slutförts under en given tid. Att mäta denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att bedöma en kandidats förmåga att lösa tidskänsliga problem och hantera projektfrister effektivt.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Numeriskt resonemangstest to be based on.

  Förhållanden
  Proportioner
  Jämförelse av mängder
  Aritmetiska framsteg
  Geometriska framsteg
  Antal mönster
  Saknade siffror
  Datatolkning från tabeller
  Datatolkning från linjegrafer
  Datatolkning från stapeldiagram
  Datatolkning från cirkeldiagram
  Valutaväxling
  Enhetskonvertering
  Beräkningsprocent
  Tillämpningar av procentsatser
  Enkelt intresse
  Ränta på ränta
  Datavisualiseringstekniker
  Läsning och tolkning av linje tomter
  Läsning och tolkning av spridningsdiagram
  Läsning och tolkning av histogram
  Beräkning av vinst och förlust
  Rabatter
  Markering
  Effektivitetsberäkningar
  Arbetshastighet
  Tidsberäkningar
  Tidsfrister
  Break-even-analys
  Kostnadsanalys

What roles can I use the Numeriskt resonemangstest for?

 • Dataanalytiker
 • Kandidater
 • Nybörjare
 • Chefer
 • Systemadministratör
 • Frontkontorroller

How is the Numeriskt resonemangstest customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Använda förhållanden och proportioner för dataanalys
 • Identifiera nummerserier och förutsäga nästa värden
 • Analysera och tolka data som presenteras i tabeller och grafer
 • Konvertera mellan olika valutor och enheter
 • Beräkningsprocent för jämförelse och analys
 • Tillämpa sammansatta ränteformler för ekonomiska beräkningar
 • Skapa visuella representationer av data med grafer och diagram
 • Analysera vinst- och förlustuttalanden för affärsbeslut
 • Lösa tidsbaserade problem som involverar arbetsnivåer och schemaläggning
 • Använda avancerade numeriska resonemangstekniker för dataanalys
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Numeriskt resonemangs Online Test Vanliga frågor

Vad är ett numeriskt resonemangstest?

Ett numeriskt resonemangstest mäter en kandidats förmåga att förstå, analysera och dra slutsatser från data som presenteras i form av text, diagram, tabeller eller grafer.

För vilken typ av roller ska du använda ett numeriskt resonemangstest?

Det är vettigt att använda ett numeriskt resonemangstest för roller som kräver en hög lämplighet för siffror. För roller som kräver att arbeta med ekonomi (budgetar, prognoser), affärsanalys, försäljning och att arbeta med kalkylblad kan det vara avgörande för att undvika en numerisk resonemangstest för att undvika en dålig hyra.

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Numeriskt resonemangstest?
Ready to use the Adaface Numeriskt resonemangstest?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️