Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Java test uses scenario-based and code-tracing questions to evaluate candidates' knowledge of core Java concepts such as OOPs, Classes, Exceptions, Collections and advanced topics such as concurrent programming with threads and handling relational databases. The test uses simple Java Coding questions to assess a candidate's ability to code in Java.

Covered skills:

 • Foundations of the Java syntax and semantics
 • Object-Oriented Programming
 • Basics of Web application programming
 • Working with Databases
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Java online -test is the most accurate way to shortlist Java DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Java -online -testet hjälper rekryterare och anställningschefer att identifiera kvalificerade kandidater från en pool av CV och fatta objektiva anställningsbeslut. Det minskar den administrativa omkostnaderna för att intervjua för många kandidater och sparar dyr tekniktid genom att filtrera bort okvalificerade kandidater.

AdaFace Java -testkandidaterna för de typiska färdigheterna som rekryterare letar efter i en Java -utvecklare:

 • Erfarenhet med grundläggande syntax och funktioner i Java
 • Erfarenhet med Core Java -koncept som strängar, oops, klasser och samlingar
 • kunna hantera undantag och fel effektivt
 • Arbeta med relationsdatabaser och JDBC
 • Möjlighet att upptäcka och korrigera vanliga programmeringsfel vid sammanställningstid och körtid
 • Hands-On Java Coding Experience
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Java Online Test kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Easy

Custom Exception
Exceptions
Solve
What does the following code output?
 image

Hard

Holding References
Solve
What does the following Java code output?
 image

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Solve
Given following interface:
 image
Which of these are correct classes?
 image

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
Solve
After which line is "bs" object, created on Line 4, eligible for garbage collection?
 image

Hard

Static Init Blocks
OOPs
Solve
What does the following code output?
 image
1) G A B E D H
2) G B A D E H
3) G B A D E H C F
4) C F G A B E D H
5) C F G B A D E H
6) G C F A B E D H
7) G C F B A D E H

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
Solve
We want to register students for the next semester. All students have a receipt which shows the amount pending for the previous semester. A positive amount (or zero) represents that the student has paid extra fees, and a negative amount represents that they have pending fees to be paid. The students are in a queue for the registration. We want to arrange the students in a way such that the students who have a positive amount on the receipt get registered first as compared to the students who have a negative amount. We are given a queue in the form of an array containing the pending amount.
For example, if the initial queue is [20, 70, -40, 30, -10], then the final queue will be [20, 70, 30, -40, -10]. Note that the sequence of students should not be changed while arranging them unless required to meet the condition.
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The first line of the input is the length of the array. The second line contains all the elements of the array.
- The input is already parsed into an array of "strings" and passed to a function. You will need to convert string to integer/number type inside the function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.

For the example discussed above, the input will be:
5
20 70 -40 30 -10

Your code needs to print the following to the standard output:
20 70 30 -40 -10

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
Solve
A manager hires a staff member to keep a record of the number of men, women, and children visiting the museum daily. The staff will note W if any women visit, M for men, and C for children. You need to write code that takes the string that represents the visits and prints the count of men, woman and children. The sequencing should be in decreasing order. 
Example:

Input:
WWMMWWCCC

Expected Output: 
4W3C2M

Explanation: 
‘W’ has the highest count, then ‘C’, then ‘M’. 
⚠️⚠️⚠️ Note:
- The input is already parsed and passed to a function.
- You need to "print" the final result (not return it) to pass the test cases.
- If the input is- “MMW”, then the expected output is "2M1W" since there is no ‘C’.
- If any of them have the same count, the output should follow this order - M, W, C.
🧐 Question🔧 Skill

Easy

Custom Exception
Exceptions
2 mins
Java
Solve

Hard

Holding References
2 mins
Java
Solve

Medium

Abstract Interface
OOPs
Interfaces
2 mins
Java
Solve

Medium

Garbage Collection
Garbage Collection
2 mins
Java
Solve

Hard

Static Init Blocks
OOPs
2 mins
Java
Solve

Easy

Registration Queue
Logic
Queues
30 mins
Coding
Solve

Medium

Visitors Count
Strings
Logic
30 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Custom Exception
Exceptions
Java
Easy2 mins
Solve
Holding References
Java
Hard2 mins
Solve
Abstract Interface
OOPs
Interfaces
Java
Medium2 mins
Solve
Garbage Collection
Garbage Collection
Java
Medium2 mins
Solve
Static Init Blocks
OOPs
Java
Hard2 mins
Solve
Registration Queue
Logic
Queues
Coding
Easy30 minsSolve
Visitors Count
Strings
Logic
Coding
Medium30 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med AdaFace kunde vi optimera vår första screeningprocess med upp till 75%, vilket frigör dyrbar tid för både anställningschefer och vårt Talent Acquisition Team lika!


Brandon Lee, Folkchef, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Java Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Java Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Hur anpassas testet för senior Java -utvecklare?

För mellanliggande/ erfarna kandidater anpassar vi bedömningsfrågorna för att inkludera avancerade ämnen och öka svårighetsnivån för frågorna. Detta inkluderar att lägga till frågor om ämnen som

 • med abstrakta klasser, kapsling, polymorfism och gränssnitt effektivt
 • Jämför effektiviteten hos två program när det gäller de använda resurserna
 • Bästa metoder för att använda samlingar i Java
 • Reflektion API
 • Funktionell programmering med lambdas och strömmar API
 • Fördjupad kunskap om undantagshantering och skräpsamling i Java
 • Effektiva samtidiga programmeringstekniker
 • Evenemangsdriven programmering och webbapplikationsprogrammering

Den kodande frågan för erfarna kandidater kommer att ha en högre svårighetsnivå för att utvärdera mer praktisk användning av Java-samlingar.

What roles can I use the Java Online Test for?

 • Java Developer
 • Java Programmer
 • Backend Developer
 • Senior Java Eningeer

What topics are covered in the Java online -test?

Matriser
Föremål
Strängar
Data struktur
Reflektion API
Funktionell programmering
Lambdas
Strömmar API
Vanliga uttryck
Jdbc
Arbetar med databaser
Serialisering och de-serialisering
Objektorienterad programmering (OOP)
Klasser och föremål
Webbapplikationsprogrammering
Kommentationer
Alternativ
Moduler
Java 8 datum/tid API
Lista, set, kartgränssnitt
FAST
Java Collections Framework
Sökande
Sortering
Variabler
Datatyper
Jsp
Servlets
Generiker
Flertrådning
Undantagshantering
Filhantering
Arv
Polymorfism
Felsökning
Matriser
Evenemangsdriven programmering
Singapore government logo

Anställningscheferna ansåg att de genom de tekniska frågor som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och differentierade med dem som inte gjorde så bra. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som är kortlistade med AdaFace -screening.


85%
minskning av screeningstiden

Java Online Test FAQs

Vilken typ av frågor kommer Java Online -testet att inkludera?

Testet kommer att ha MCQ -frågor och kodningsfrågor. Kodningsfrågan är utformad för att utvärdera praktisk Java-programmeringsupplevelse. MCQ-frågorna är scenariobaserade för att utvärdera färdigheter på jobbet i motsats till bara teoretiska begrepp.

Hur kan jag testa flera Java-relaterade färdigheter i ett enda test före anställning?

Våra anpassade bedömningar gör att du kan testa flera färdigheter i ett enda test. Anta till exempel att du letar efter en Java -utvecklare med kunskap om våren och SQL. I så fall anpassar vi en bedömning för att bedöma alla de tre färdigheterna i testet.

Vilka färdigheter krävs för en Java -roll?

Beroende på roll och industri kan en Java -utvecklare kräva dessa färdigheter:

 • Förståelse av objektorienterade programmeringskoncept
 • Förståelse för när man ska använda designmönster som singleton, fabrik, flugvikt, byggare, objektpool, iterator, strategi, besökare, komposit. Denna färdighet är särskilt viktig för äldre Java-utvecklare som kommer att behöva arbeta med arkitekturen för applikationer för att designa långsiktiga lösningar
 • Förståelse för klassbelastningsprocessen och hur klasslastare fungerar
 • Djup förståelse för den nyanserade performance, vare sig det är minnesöver huvudet, beräkningskomplexiteten eller hastigheten
 • Kunskap om när minnet tilldelas, från vilket sammanhang och hur det påverkar högfragmentering
 • Bekanta med de olika skräppsamlingsalgoritmerna och hur man använder profilerna
 • Erfarenhet med JSP / Servlets, webbramar som Struts / Spring och serviceorienterade arkitektur / webbtjänster- SOAP / REST
 • Möjlighet att tillämpa de mest moderna mönstren och språkfunktionerna på befintliga system
 • Erfarenhet av att använda tekniker i Java -ekosystemet: struts, vår, maven, gradle, myra, junit, spock och hibernate, bland många andra
 • Kunskap om komplikationerna i SQL -frågor
 • Möjlighet att lära sig ny teknik och villighet att gå ut ur komfortzonen för att utforska och lära sig nya färdigheter

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Java Online Test?
Ready to use the Adaface Java Online Test?
chatta med oss
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Villkor Integritet Förtroende

🌎 Välj ditt språk

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️