Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

IBM AIX online -test utvärderar en kandidats kunskap och färdigheter i administration och hantering av IBM AIX -operativsystem. Testet täcker ämnen som installation och konfiguration, systemadministration, filsystemhantering, nätverk och säkerhet, prestationsinställning, säkerhetskopiering och återhämtning, skript och automatisering, användar- och grupphantering, felsökning, virtualisering och hög tillgänglighet.

Covered skills:

 • AIX -installation och konfiguration
 • AIX -filsystem och hantering
 • AIX -prestanda och inställning
 • AIX -skript och automatisering
 • Aix felsökning
 • AIX hög tillgänglighet
 • AIX -systemadministration
 • AIX -nätverk och säkerhet
 • AIX -säkerhetskopiering och återhämtning
 • AIX -användare och grupphantering
 • AIX -virtualisering

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface IBM AIX Test is the most accurate way to shortlist AIX -systemadministratörsReason #1

Tests for on-the-job skills

The IBM AIX Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Förståelse av IBM AIX -operativsystem
 • Kunskaper i AIX -installation och konfiguration
 • Effektiva AIX -systemadministrationsförmåga
 • Kunskap om AIX -filsystem och hantering
 • Förståelse för AIX -nätverk och säkerhet
 • Möjlighet att optimera AIX -prestanda och inställning
 • Kompetens i AIX -säkerhetskopiering och återhämtning
 • Kunskaper i AIX -skript och automatisering
 • Förståelse för AIX -användare och grupphantering
 • Förmåga till felsökning
 • Kunskap om AIX -virtualisering
 • Expertis inom AIX hög tillgänglighet
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment AIX online -test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the AIX online -test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the IBM AIX Assessment Test

Why you should use Pre-employment IBM AIX Online Test?

The AIX online -test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Installation och konfiguration av IBM AIX
 • Administration och hantering av IBM AIX -system
 • Hantering av AIX -filsystem och lagring
 • Konfigurera nätverksinställningar och säkerställa säkerhet på IBM AIX
 • Prestandaövervakning och avstämning av IBM AIX -system
 • Implementering av säkerhetskopierings- och återhämtningsstrategier för IBM AIX
 • Skript och automatisering med IBM AIX
 • Hantera användare och grupper på IBM AIX
 • Felsökningsproblem på IBM AIX -system

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the IBM AIX Online Test?

 • AIX Installation och konfiguration

  Denna färdighet fokuserar på processen att installera och konfigurera AIX på hårdvara, inklusive systemberedning, skivpartitionering, mjukvaruinstallation och systemanpassning. Det är viktigt att bedöma denna färdighet för att säkerställa att kandidaten framgångsrikt kan inrätta en AIX -miljö och optimera systemresurser enligt krav.

 • AIX System Administration

  AIX System Administration innebär att hantera och upprätthålla AIX -system, inklusive användarhantering, mjukvaruuppdateringar, systemövervakning och prestationsoptimering. Att bedöma denna färdighet är avgörande för att utvärdera kandidatens förmåga att effektivt administrera AIX -system för smidig drift och felsökning.

 • AIX -filsystem och hantering

  Denna färdighet täcker konfigurationen och hanteringen av filsystem i AIX, inklusive att skapa, montera och hantera olika filsystemtyper. Att mäta denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att bedöma kandidatens expertis när det gäller att organisera och underhålla datalagring på AIX -system för effektiv datatillgång och lagringshantering.

 • AIX -nätverk och säkerhet

  AIX -nätverk och säkerhet innebär Konfigurera och hantera nätverksinställningar, protokoll och säkerhetsåtgärder i AIX -system. Denna färdighet är viktig att utvärdera eftersom den säkerställer att kandidaten kan upprätta säkra nätverksanslutningar, implementera brandväggsregler och skydda AIX -system mot potentiella hot.

 • AIX -prestanda och inställning

  Denna färdighet fokuserar På att optimera prestandan för AIX -system genom att övervaka systemresurser, ställa in kärnparametrar och identifiera och lösa prestanda flaskhalsar. Att bedöma denna färdighet hjälper rekryterare att identifiera kandidater som kan förbättra den totala prestandan och stabiliteten för AIX -system för optimal effektivitet.

 • AIX -säkerhetskopiering och återhämtning

  AIX -säkerhetskopiering och återhämtning innebär att backup -strategier, schemaläggning, schemaläggning Säkerhetskopior och återställa data vid systemfel eller dataförlust. Att mäta denna färdighet är avgörande eftersom den säkerställer att kandidaten kan skydda vitala data och återställa systemfunktionalitet i kritiska situationer, vilket säkerställer kontinuitet i operationer.

 • AIX -skript och automatisering

  Denna färdighet täcker förmågan förmågan förmågan. För att automatisera repetitiva uppgifter och skapa skript med skalskriptspråk, såsom Korn Shell (KSH) eller Bourne Again Shell (Bash). Att bedöma denna färdighet är viktigt eftersom det gör det möjligt för rekryterare att utvärdera kandidatens kunskaper i att effektivisera administrativa uppgifter och förbättra driftseffektiviteten genom automatisering.

 • AIX -användare och grupphantering

  AIX -användare och grupphantering involverar involverar Skapa, modifiera och hantera användarkonton, grupper och deras behörigheter på AIX -system. Att bedöma denna färdighet är nödvändig för att säkerställa att kandidaten effektivt kan hantera användaråtkomst, behörigheter och säkerhetsinställningar, att upprätthålla ett säkert och organiserat användarhanteringssystem. och lösa systemproblem, inklusive hårdvara och mjukvarufel, nedbrytning av prestanda och nätverksanslutningsproblem. Att mäta denna färdighet är avgörande för att identifiera kandidater som har starka felsökningsförmågor och snabbt kan lösa tekniska problem, vilket minimerar systemets driftstopp.

 • AIX virtualisering

  AIX virtualisering fokuserar på att skapa och hantera virtualiserade miljöer med hjälp av att använda användning Teknologier som IBM PowerVM och virtuell I/O -server (VIOS). Att utvärdera denna färdighet hjälper rekryterare att identifiera kandidater som har expertis inom virtualisering och effektivt kan använda AIX -virtualiseringsteknologier för att optimera systemresurserna och förbättra flexibiliteten.

 • aix hög tillgänglighet

  Denna färdighet täcker implementeringen av implementeringen av Lösningar med hög tillgänglighet, såsom Powerha (tidigare HACMP) kluster, för att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet av kritiska applikationer och tjänster på AIX -system. Att bedöma denna färdighet är avgörande för att mäta kandidatens förmåga att designa och hantera mycket tillgängliga AIX -miljöer, minimera servicestörningar och säkerställa företagskontinuitet.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for AIX online -test to be based on.

  AIX -installation
  AIX -konfiguration
  AIX -systemadministration
  AIX -filsystem
  AIX -diskhantering
  AIX -volymgrupper
  AIX -nätverkskonfiguration
  AIX -säkerhet
  AIX Performance Tuning
  AIX -säkerhetskopieringsmetoder
  AIX Recovery Techniques
  AIX Shell Scripting
  AIX Automation Tools
  AIX användarhantering
  AIX Group Management
  Felsökning av AIX -system
  AIX -felloggar
  AIX virtualiseringskoncept
  AIX LPAR -ledning
  AIX hög tillgänglighet
  AIX Cluster Management
  AIX -resursgrupper
  AIX -failover -metoder
  AIX problembestämning
  AIX -hårdvarudiagnostik
  AIX firmware -uppdateringar
  AIX -säkerhetshärdning
  AIX -nätverksprotokoll
  AIX NFS -konfiguration
  AIX DNS -konfiguration
  AIX SSH -installation
  AIX -prestationsövervakning
  AIX arbetsbelastningshantering
  AIX Memory Management
  AIX DISK I/O Tuning
  AIX -filsystemunderhåll
  AIX -säkerhetskopieringsstrategier
  AIX säkerhetskopiering
  AIX Data Recovery
  AIX -bandhantering
  AIX -bandenheter
  AIX Shell Scripting Techniques
  Aix skalvariabler
  Aix skalslingor
  Aix skalförhållanden
  AIX Automation med Ansible
  AIX Automation med Puppet
  AIX Automation med kocken
  AIX användarkonto skapande
  AIX -användarlösenordshantering
  AIX användaråtkomstkontroll
  AIX -användarbehörighet
  AIX Group Creation
  AIX Group Membership Management
  AIX Group Access Control
  AIX -systemprestandaanalys
  AIX -systemfeldiagnos
  AIX System Resource Monitoring
  AIX -systemkärnaparametrar
  AIX -systemkraschanalys
  AIX logisk partitionering
  AIX virtuell I/O -installation
  AIX virtuell SCSI -installation
  AIX Powerha Cluster Configuration
  AIX Powerha Failover -testning
  AIX Powerha Resource Monitoring
  AIX Powerha Felsökning
  AIX NIM -serverkonfiguration
  AIX NIM Client Setup
  AIX NIM -resurshantering
Try practice test

What roles can I use the IBM AIX Online Test for?

 • AIX -systemadministratör
 • AIX Support Specialist
 • AIX Network Administrator
 • AIX Security Specialist
 • AIX Performance Analyst
 • AIX Backup och återhämtningsspecialist

How is the IBM AIX Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Virtualiseringstekniker och koncept på IBM AIX
 • Implementera lösningar med hög tillgänglighet på IBM AIX
 • Avancerad AIX -systemadministration och inställning
 • Förbättra säkerhetsåtgärderna på IBM AIX
 • Övervakning och analys av AIX -filsystemets prestanda
 • Implementering av motståndskraftiga säkerhetskopierings- och återhämtningslösningar för AIX
 • Automatisering av systemuppgifter och processer med AIX -skript
 • Hantera avancerade användare och gruppkonfigurationer på AIX
 • Diagnostisera och lösa komplexa problem på AIX -system
 • Implementering av virtualiseringsteknologier för förbättrad AIX -prestanda
Singapore government logo

De rekryterande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

IBM AIX Hiring Test Vanliga frågor

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface AIX online -test?
Ready to use the Adaface AIX online -test?
ada
Ada
● Online
✖️