Search test library by skills or roles
⌘ K

Data Interpretation Assessment Test

About the test:

Datatolkningstestet utvärderar en kandidats förmåga att analysera komplexa data, extrahera meningsfulla insikter och strukturobservationer från flera datakällor som tabeller, diagram och grafer.

Covered skills:

 • Läsdata
 • Tolkningsgrafer
 • Analysera tabeller
 • Ritningssetrets
 • Analysera diagram
 • Datavisualisering

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Test is the most accurate way to shortlist DataanalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Data Interpretation Assessment Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Läsa och tolka data exakt
 • Rita logiska slutsatser från data
 • Analysera och tolka grafer effektivt
 • Analysera och tolka diagram exakt
 • Analysera och tolka tabellerna effektivt
 • Datavisualiseringsfärdigheter för att presentera information effektivt
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dessa är bara ett litet urval från vårt bibliotek med 10 000+ frågor. De faktiska frågorna om detta Bedömning av datatolkning kommer att vara icke-googleable.

🧐 Question

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations

3 mins

Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning

2 mins

Data Interpretation
Solve

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning

3 mins

Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Data Interpretation
Hard3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface kunde vi optimera vår initiala screeningprocess med uppemot 75 %, vilket frigjorde dyrbar tid för både anställande chefer och vårt team för att förvärva talang!


Brandon Lee, Chef för människor, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Bedömning av datatolkning in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Bedömning av datatolkning from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Visa exempelskort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Data Interpretation Online Test

Why you should use Pre-employment Data Interpretation Assessment Test?

The Bedömning av datatolkning makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Analysera och tolka datamängder
 • Rita meningsfulla slutsatser från data
 • Förstå och tolka grafer och diagram
 • Analysera och tolka tabeller
 • Visualisera data genom olika tekniker
 • Tillämpa statistisk analys för att tolka data
 • Identifiera mönster och trender i data
 • Tillämpa dataanalystekniker för att lösa problem
 • Förstå datanvisualiseringsprinciper
 • Utföra datadriven beslutsfattande

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment Test?

 • Läsdata

  Läsdata avser förmågan att förstå och förstå information som presenteras i ett numeriskt eller textformat. Denna färdighet är viktig eftersom den gör det möjligt för individer att extrahera meningsfulla insikter från data, vilket gör att de kan fatta välgrundade beslut och lösa komplexa problem.

 • Ritning av slutsatser

  Ritningsutsläpp innebär att använda data och information till nå logiska slutsatser eller gör utbildade gissningar. Det kräver en djup förståelse av sammanhanget och förmågan att ansluta prickarna för att avslöja underliggande mönster eller förhållanden. Att bedöma denna färdighet hjälper till att utvärdera en individs analytiska tänkande och problemlösningsförmågor.

 • Tolkningsgrafer

  Tolkningsgrafer innebär att förstå och förstå visuella representationer av data, såsom linjegrafer, stapel Diagram eller cirkeldiagram. Det kräver förmågan att analysera trender, identifiera mönster och extrahera insikter från den visuella avbildningen av information. Att utvärdera denna färdighet är avgörande eftersom den utvärderar en individs förmåga att härleda kunskap från datavisualisering.

 • Analys av diagram

  Analyseringsdiagram hänvisar till förmågan att extrahera meningsfull information från diagram, till exempel histograms , spriddiagram eller lådor. Det handlar om att tolka olika datapunkter, förstå relationer och upptäcka avvikelser eller trender i diagrammet. Att bedöma denna färdighet hjälper till att mäta en individs förmåga att fatta datadrivna beslut baserade på grafiska representationer.

 • Analys av tabeller

  Analysera tabeller innebär att man förstår och extraherar relevant information från tabelldatastrukturer. Det kräver kapacitet att identifiera mönster, jämföra datapunkter och härleda insikter från det organiserade formatet. Utvärdering av denna färdighet gör det möjligt för rekryterare att utvärdera en individs uppmärksamhet på detaljer och kvantitativa dataanalysfärdigheter.

 • datavisualisering

  Datavisualisering avser praxis att representera data i ett visuellt eller grafiskt format till Förbättra förståelse och kommunikation. Det handlar om att skapa tydliga och visuellt tilltalande diagram, grafer eller instrumentpaneler för att presentera komplexa datamängder eller trender. Mätning av denna färdighet hjälper till att utvärdera en individs förmåga att kommunicera insikter effektivt med visuella medel.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Bedömning av datatolkning to be based on.

  Radgrafer
  Stapeldiagram
  Cirkeldiagram
  Spridningsdiagram
  Histogram
  Bord
  Datapunkter
  Datatrender
  Datamönster
  Datajämförelse
  Datatolkningstekniker
  Datavisualiseringsmetoder
  Identifierande outliers
  Dataanalys
  Dataöversikt
  Datainferens
  Datalpresentation
  Forskningsutforskning
  Manipulation av data
  Datatalgregering
  Datautdrag
  Datarapportering
  Dataport
  Diskreta data
  Kontinuerlig data
  Korrelationsanalys
  Regressionsanalys
  Statistisk signifikans
  Datanoggrannhet
  Datalagenhet
  Dataliditet
  Data fullständighet
  Datatolkningsfärdigheter
  Analysera trender
  Identifiera relationer i data
  Beslutsfattande baserat på data
  Tolka data från olika källor
  Datadriven beslutsfattande
  Visualiseringsverktyg
  Dataanalysprogramvara
  Datatolkningskompetens
  Effektiv datakommunikation
  Datakunskap
  Datadriven insikt
  Datadriven problemlösning
  Datatolkning bästa praxis
  Datatolkningsbegränsningar
  Utmaningar om datatolkning
  Datatolkningsstrategier
  Undersökningsdataanalys
  Dataklassificering
  Datavisualiseringstekniker
  Datatolkningskompetens
  Datatolkningskomplexitet
  Datatolkning noggrannhet
  Fel för datatolkning
  Datatolkningseffektivitet
  Förutsägelseanalys
  Data extrapolering
  Datainterpolation
  Datavisualiseringsfärdigheter
  Kvalitativ dataanalys
  Kvantitativ dataanalys
  Datarepresentationsmetoder
  Datatolkningsmetoder
  Tolkning av datafördomar
  Datatolkningsverktyg
  Datapresentation
  Dataförståelse

What roles can I use the Data Interpretation Assessment Test for?

 • Dataanalytiker
 • Datavetare
 • Affärsanalytiker
 • Datatekniker
 • Databasadministratör
 • Datahanterare
 • Finansiell analytiker
 • Marknadsundersökningsanalytiker
 • Konsult
 • Operations Analyst

How is the Data Interpretation Assessment Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Tillämpa datatolkningsfärdigheter i verkliga scenarier
 • Manipulera och analysera stora datamängder
 • Tillämpa avancerade statistiska tekniker för att rita insikter
 • Skapa datavisualiseringar för att kommunicera resultat
 • Använda datavisualiseringsverktyg
 • Designa informativa och insiktsfulla grafer och diagram
 • Tillämpa data mining -tekniker för att extrahera kunskap
 • Implementera lämpliga dataanalysmetoder
 • Validera och verifiera datatolkningar
 • Presentera datatolkningar effektivt
Singapore government logo

De anställande cheferna upplevde att de genom de tekniska frågorna som de ställde under panelintervjuerna kunde berätta vilka kandidater som hade bättre poäng och särskiljde sig med de som inte fick lika bra poäng. Dom är mycket nöjd med kvaliteten på de kandidater som nominerades med Adaface-screeningen.


85%
minskning av screeningstiden

Data Interpretation Hiring Test Vanliga frågor

Vad är datatolkningstest?

Datatolkningstestet utvärderar kandidaternas förmåga att tolka data som presenteras i form av tabeller, grafer och diagram. Denna bedömning före anställning kan användas av rekryterare för att identifiera vilka kandidater som har uppgifterna och färdigheterna att göra bra på jobbet.

Vilken typ av frågor inkluderar datatolkningstestet?

Datatolkningen före anställningstestet består av scenariebaserade frågor som kräver att kandidaterna ska:

 • Analysera numeriska data
 • Förstå den givna informationen (från tabeller, grafer och diagram)
 • Beräkna värden med matematiska färdigheter
 • rita slutsatser från data
 • Identifiera när tillhandahållna data inte är tillräckliga för att dra en viss slutsats
 • Upprätta korrelationer genom att undersöka förhållanden mellan datapunkter

Kan jag kombinera datatolkningstestet med ett lämplighetstest?

Ja, du kan få ett anpassat test som inkluderar datatolkningstestet och lämplighetstestet (logiskt resonemang, numeriskt resonemang, abstrakt resonemang, rumslig resonemang osv.).

Kan jag kombinera flera färdigheter till en anpassad bedömning?

Ja absolut. Anpassade bedömningar ställs in baserat på din arbetsbeskrivning och kommer att innehålla frågor om alla måste-ha färdigheter du anger.

Har du några anti-cheating eller proctoring-funktioner på plats?

Vi har följande anti-cheating-funktioner på plats:

 • Icke-Googleable-frågor
 • IP -proctoring
 • webbproctoring
 • webbkamera proctoring
 • Detektion av plagiering
 • säker webbläsare

Läs mer om proctoring -funktionerna.

Hur tolkar jag testresultat?

Det främsta att tänka på är att en bedömning är ett eliminationsverktyg, inte ett urvalsverktyg. En kompetensbedömning är optimerad för att hjälpa dig att eliminera kandidater som inte är tekniskt kvalificerade för rollen, den är inte optimerad för att hjälpa dig hitta den bästa kandidaten för rollen. Så det ideala sättet att använda en bedömning är att bestämma en tröskelpoäng (vanligtvis 55%, vi hjälper dig att jämföra) och bjuda in alla kandidater som gör poäng över tröskeln för nästa intervjurundor.

Vilken erfarenhetsnivå kan jag använda detta test för?

Varje AdaFace -bedömning anpassas till din arbetsbeskrivning/ idealisk kandidatperson (våra ämnesexperter kommer att välja rätt frågor för din bedömning från vårt bibliotek med 10000+ frågor). Denna bedömning kan anpassas för alla erfarenhetsnivåer.

Får varje kandidat samma frågor?

Ja, det gör det mycket lättare för dig att jämföra kandidater. Alternativ för MCQ -frågor och ordningen på frågor randomiseras. Vi har anti-cheating/proctoring -funktioner på plats. I vår företagsplan har vi också möjlighet att skapa flera versioner av samma bedömning med frågor om liknande svårighetsnivåer.

Jag är kandidat. Kan jag prova ett träningstest?

Nej. Tyvärr stöder vi inte övningstester just nu. Du kan dock använda våra exempelfrågor för övning.

Vad är kostnaden för att använda detta test?

Du kan kolla in våra prisplaner.

Kan jag få en gratis provperiod?

Plattformen är helt självbetjänande, så här är ett sätt att gå vidare:

 • Du kan registrera dig gratis för att få en känsla för hur det fungerar.
 • Den kostnadsfria provperioden inkluderar en provbedömning (Java/JavaScript) som du hittar i din instrumentpanel när du registrerar dig. Du kan använda den för att granska kvaliteten på frågorna och kandidaternas upplevelse av ett konversationstest på Adaface.
 • För att granska kvaliteten på frågorna kan du också granska våra offentliga frågor för 50+ färdigheter här.
 • När du är övertygad om att du vill testa det med riktiga bedömningar och kandidater kan du välja en plan enligt dina krav.

Jag flyttade precis till en betald plan. Hur kan jag begära en anpassad bedömning?

Här är en snabbguide om hur man begär en anpassad bedömning på Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prova det mest kandidatvänliga utvärderingsverktyget idag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Bedömning av datatolkning?
Ready to use the Adaface Bedömning av datatolkning?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️