Search test library by skills or roles
⌘ K

Warunki usługi

Last updated: July 2023

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszymi Warunkami korzystania z usług. Staramy się, aby wszystko było proste, ale ważne jest, abyś rozumiał swoje prawa i obowiązki.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i stron internetowych oferowanych przez Adaface Pte. Ltd. W niniejszej polityce te produkty, usługi i strony internetowe nazywamy łącznie „Usługami”.

 

1. Serwis i wsparcie SAAS

1.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do Adaface Pte. Ltd. (zwaną dalej „Adaface”) świadczeniem usług badań przed zatrudnieniem klientom (zwanym dalej „Klientem”), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Adaface i Klient będą zwani także „Stroną”, a łącznie „Stronami”. Usługi świadczone są w ramach abonamentu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.2 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Adaface zapewni Klientowi rozsądne usługi wsparcia technicznego zgodnie z Usługami i Możliwością Usług opisanymi powyżej.

1.3 Niniejsze Warunki świadczenia usług i nasza Polityka prywatności stanowią umowę pomiędzy Tobą a Adaface. Niniejsza Umowa reguluje subskrypcję i korzystanie ze strony internetowej Adaface i/lub innych powiązanych aplikacji lub usług.

1.4 Jako Klient wyrażasz zgodę na niniejszą Umowę, podpisując dokument odwołujący się do niniejszych Warunków świadczenia usług lub wyrażając zgodę podczas rejestracji konta w Adaface. Jeśli jesteś organizacją, osoba, która wyraża zgodę na niniejszą Umowę w Twoim imieniu, musi mieć upoważnienie do związania Cię niniejszą Umową i zarówno Ty, jak i taka osoba oświadczacie, że tak jest.

 

2. Kontakt z Klientami

2.1 Klient wyznacza osobę(y) odpowiedzialną(-e) za kontakt z Adaface. Taka osoba (osoby) zajmie się wszystkimi praktycznymi ustaleniami, za które Klient jest odpowiedzialny w okresie subskrypcji. Jeżeli wyraźnie określono inaczej, wyznaczoną osobą będzie ta osoba, która jako pierwsza zarejestrowała konto w imieniu Klienta.

 

3. Ograniczenia i obowiązki

3.1 Klient nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio: poddawał inżynierii wstecznej, dekompilował, deasemblował ani w inny sposób podejmował prób odkrycia kodu źródłowego, kodu wynikowego lub leżącej u jego podstaw struktury, pomysłów, know-how lub algorytmów istotnych dla Usług ani żadnego oprogramowania, dokumentacji lub danych związanych z Usługami. Usługi („Oprogramowanie”); modyfikować, tłumaczyć lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługi lub dowolne Oprogramowanie (z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez Adaface lub autoryzowanego w ramach Usług); korzystać z Usług lub jakiegokolwiek Oprogramowania w celach związanych ze współdzieleniem czasu, biurem usług lub w inny sposób na rzecz osoby trzeciej; lub usuń wszelkie informacje lub etykiety dotyczące praw własności.

3.2 Klient oświadcza, zobowiązuje się i gwarantuje, że będzie korzystał z Usług wyłącznie zgodnie ze standardowymi opublikowanymi zasadami Adaface w danym momencie („Polityka”) oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. [Klient niniejszym zgadza się zabezpieczyć i chronić Adaface przed wszelkimi szkodami, stratami, zobowiązaniami, rozliczeniami i wydatkami (w tym między innymi kosztami i honorariami adwokackimi) w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem wynikającym z domniemanego naruszenia powyższego lub z innego powodu Korzystanie przez Klienta z Usług.] Chociaż Adaface nie ma obowiązku monitorowania korzystania przez Klienta z Usług, Adaface może to zrobić i może zabronić korzystania z Usług, które według niego może (lub przypuszcza się) naruszać powyższe.

3.3 Klient będzie odpowiedzialny za uzyskanie i konserwację wszelkiego sprzętu i usług pomocniczych niezbędnych do łączenia się z Usługami, uzyskiwania dostępu do nich lub korzystania z nich w inny sposób, w tym między innymi modemów, sprzętu, serwerów, oprogramowania, systemów operacyjnych, sieci, serwerów internetowych i tym podobnych (łącznie , "Sprzęt"). Klient będzie również odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa Sprzętu, konta Klienta, haseł (w tym między innymi haseł administracyjnych i użytkowników) oraz plików, a także za wszelkie korzystanie z konta Klienta lub Sprzętu za wiedzą i zgodą Klienta lub bez niego.

 

4. Wymiana informacji, prywatność i poufność

4.1 W trakcie korzystania z Usług Adaface szanuje prywatność wszystkich danych osobowych zawartych w Danych Klienta i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Przesyłając jakiekolwiek informacje, Klient wyraża zgodę na przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Klienta zgodnie z niniejszą Umową, w tym naszą Polityką prywatności.

4.2 Każda ze stron („Strona Otrzymująca”) rozumie, że druga strona („Strona Ujawniająca”) ujawniła lub może ujawnić informacje biznesowe, techniczne lub finansowe dotyczące działalności Strony Ujawniającej (zwane dalej „Informacjami Zastrzeżonymi” Strony Ujawniającej Impreza). Informacje zastrzeżone Adaface obejmują informacje niepubliczne dotyczące funkcji, funkcjonalności i działania Usługi. Informacje zastrzeżone Klienta obejmują niepubliczne dane przekazane Adaface przez Klienta w celu umożliwienia świadczenia Usług („Dane Klienta”). Strona Otrzymująca zgadza się: (i) podjąć uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony takich Informacji Zastrzeżonych oraz (ii) nie wykorzystywać (z wyjątkiem świadczenia Usług lub w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie) ani nie ujawniać osobom trzecim takich Informacji Zastrzeżonych. Strona Ujawniająca zgadza się, że powyższe nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek informacji po upływie pięciu (5) lat od ich ujawnienia lub jakichkolwiek informacji, które Strona Otrzymująca może udokumentować (a) są lub staną się powszechnie dostępne lub (b) znajdowała się w jego posiadaniu lub była mu znana przed otrzymaniem od Strony Ujawniającej, lub (c) została mu zgodnie z prawem ujawniona bez ograniczeń przez osobę trzecią, lub (d) została opracowana niezależnie bez wykorzystania jakichkolwiek Informacji Zastrzeżonych Strony Ujawniającej, lub (e) muszą być ujawnione na mocy prawa. Każda ze Stron zachowa w tajemnicy takie poufne informacje i zachowa taki sam stopień staranności, jaki wykazuje w odniesieniu do swoich własnych informacji poufnych. Żadna ze Stron nie może ujawniać ani w żaden inny sposób udostępniać informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4.3 Adaface ma prawo do gromadzenia materiałów na temat przedmiotowych usług na potrzeby wewnętrzne, ciągłego rozwoju produktów Adaface oraz ma prawo używać nazwy Klienta jako odniesienia do celów marketingowych, składania ofert itp.

4.4 Firma Adaface będzie właścicielem i zachowa wszelkie prawa, tytuły i udziały w (a) Usługach i Oprogramowaniu, wszelkich ulepszeniach, udoskonaleniach lub modyfikacjach tych usług, (b) wszelkim oprogramowaniu, aplikacjach, wynalazkach lub innych technologiach opracowanych w związku ze wsparciem oraz ( c) wszelkie prawa własności intelektualnej związane z którymkolwiek z powyższych. Nie są udzielane żadne prawa ani licencje, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.

 

5. Własność danych

5.1 Klient zachowa wszelkie prawa do Danych Klienta lub innych materiałów przesłanych lub utworzonych przez Klienta w Usługach lub za ich pośrednictwem („Treści Klienta”). Przesyłając, publikując lub wyświetlając Dane Klienta i/lub Treści Klienta w Usługach lub za ich pośrednictwem, które mają być udostępnione Użytkownikom lub Kandydatom, Klient udziela Adaface ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na reprodukcję, adaptację, modyfikację publikować i rozpowszechniać takie Dane Klienta i/lub Treści Klienta wyłącznie w powiązaniu z Usługami w celu wykonywania obowiązków Adaface wynikających z niniejszej Umowy. Klient oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie do wszelkich Danych Klienta i/lub Treści Klienta.

 

6. Prawa do produktu i materiału

6.1 Wszelkie prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie standardowe pytania Adaface, zawartość Dashboardu i produkt opracowany w związku ze świadczonymi usługami przysługują Adaface. Klientowi przysługuje wyłącznie prawo do korzystania.

6.2 Klient może zawrzeć z Adaface odrębną umowę w sprawie przedłużenia zezwolenia na wykorzystanie otrzymanego materiału w zamian za uiszczenie dodatkowej opłaty, obejmującego możliwość zwielokrotniania materiału i wykorzystania materiału w celach marketingowych. W przypadku takiego wykorzystania Klient ma obowiązek zadbać o to, aby w sposób jasny i wyraźny został stwierdzony fakt przygotowania materiału przez Adaface.

6.3 Jeżeli Klient nie zawrze z Adaface odrębnej umowy w sposób określony w ust. powyżej, Klient może wykorzystywać materiał przygotowany przez Adaface wyłącznie do celów wewnętrznych i nie może ujawniać, zmieniać ani kopiować materiału, zamieszczać go na stronie internetowej Klienta ani w mediach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób odtwarzać taki materiał.

 

7. Płatność opłat

7.1 Klient subskrybuje usługi świadczone przez Adaface na początkowy okres minimum 1 miesiąca (lub 3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy w zależności od abonamentu), chyba że w niniejszej Umowie Sprzedaży określono inaczej, i jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że że subskrypcja posiada funkcję wstępnej przedpłaty za usługę, którą należy opłacić przed rozpoczęciem okresu subskrypcji.

7.2 Żadna część płatności za subskrypcję wstępną nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta w trakcie okresu subskrypcji, chyba że zostało to wyraźnie określone w aneksie. Po upływie tego okresu subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona na odnowioną subskrypcję (o takim samym czasie trwania jak pierwotna subskrypcja), chyba że Klient anuluje ją na piśmie minimum 30 dni przed datą zakończenia subskrypcji.

7.3 Płatność zostanie automatycznie zafakturowana, a Klient zostanie obciążony opłatą za wszelkie dodatkowe wdrożone licencje. Po upływie okresu początkowego Adaface ma prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania Adaface zmienić stawki abonamentu bez uprzedniej zgody Klienta. Adaface Pte. Ltd. przekaże Klientowi 2-tygodniowe powiadomienie przed wprowadzeniem takiej korekty.

7.4 Adaface ma prawo naliczyć odsetki od Klienta w przypadku płatności na rzecz Adaface Pte. z oo jest przeterminowana. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku. Odsetki naliczane są od dnia wymagalności do faktycznego dnia zapłaty.

7.5 W przypadku, gdy Klient zalega z płatnością jakiejkolwiek faktury powyżej 30 dni, Adaface Pte Ltd może, według własnego uznania, wstrzymać dostawę lub zawiesić dowolne usługi do czasu uzupełnienia konta.

 

8. Przełożenie/anulowanie przez Klienta

8.1 W przypadku, gdy Klient anuluje lub przełoży subskrypcję przed planowanym terminem rozpoczęcia, pełna opłata subskrypcyjna będzie należna zgodnie z warunkami określonymi w punkcie „Okres i opłaty subskrypcji”.

 

9. Gwarancja i przestoje

9.1 Adaface nie udziela żadnych gwarancji w związku z oprogramowaniem zastosowanym i zainstalowanym wraz z Klientem ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie.

9.2 Korzystanie przez Klienta z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługi są świadczone na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu świadczenia.

9.3 Adaface, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) usługi będą działać nieprzerwanie, bezpiecznie i będą dostępne w dowolnym czasie i miejscu; b) wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione; c) usługi są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów; lub d) rezultaty korzystania z usług będą odpowiadać Twoim wymaganiom.

9.4 Niezależnie od powyższego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Adaface w przypadku niedostępności świadczonych usług (przestoju) z przyczyn leżących po stronie Adaface przez okres dłuższy niż 1% miesiąca kalendarzowego. Rekompensata zostanie obliczona jako 10% miesięcznej opłaty płatnej zgodnie z „Okresem subskrypcji i opłatami” za każdy 1% niedostępności. Odszkodowanie nie może jednak przekroczyć wysokości miesięcznej opłaty za ten okres. Jeśli odszkodowanie zostanie zgłoszone i przyznane, zostanie zaliczone na poczet przyszłych faktur za usługi i nie będzie wypłacone w gotówce.

 

10. Naruszenie

10.1 W przypadku naruszenia przez Stronę subskrypcji lub niniejszych Warunków Handlowych, zastosowanie będą miały ogólne zasady prawa Singapuru.

10.2 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia ze strony Adaface w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej opłacie uzgodnionej przez Klienta do zapłaty za początkowe 12 miesięcy subskrypcji. Adaface nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne Klienta, utratę zysków lub jakąkolwiek inną stratę pośrednią. Wyraźnie stwierdza się, że Adaface nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub błędne analizy, raporty itp. wynikające z faktów leżących po stronie Klienta i/lub jego pracowników.

10.3 W przypadku, gdy naruszenie przez Stronę wynika z czynników niezależnych od tej Strony (siła wyższa), Strona nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenie.

 

11. Prawo rządowe

11.1 Wszelkie spory pomiędzy Adaface a Klientem wynikające z subskrypcji lub niniejszych Warunków handlowych lub w związku z nimi podlegają prawu singapurskiemu.

11.2 Niniejsza Umowa podlega pod każdym względem, w tym ważności, interpretacji i skutku, prawu Republiki Singapuru, bez względu na zasady kolizyjne oraz, o ile Adaface nie zdecyduje inaczej w konkretnym przypadku, Klient niniejszym wyraźnie wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej osobistej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych zlokalizowanych na terenie Republiki Singapuru w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z dostępem Klienta do Usługi lub korzystaniem z niej. Klient zgadza się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub przepisów stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Usługi lub niniejszych Warunków muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa albo zostać na zawsze wykluczonym.

 

12. Odszkodowanie

12.1 Adaface zwalnia Klienta z odpowiedzialności wobec osób trzecich wynikającej z naruszenia przez Usługę jakiegokolwiek patentu lub praw autorskich lub sprzeniewierzenia jakiejkolwiek tajemnicy handlowej, pod warunkiem, że Adaface zostanie niezwłocznie powiadomiony o wszelkich groźbach, roszczeniach i postępowaniach z tym związanych oraz otrzyma uzasadnioną pomoc i możliwość przejęcia wyłącznej kontroli nad obroną i osadnictwem; Adaface nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek ugody, których nie zatwierdzi na piśmie. Powyższe obowiązki nie mają zastosowania w odniesieniu do części lub elementów Usługi (i) niedostarczonych przez Adaface, (ii) wykonanych w całości lub w części zgodnie ze specyfikacją Klienta, (iii) które zostały zmodyfikowane po dostarczeniu przez Adaface, ( iv) w połączeniu z innymi produktami, procesami lub materiałami, jeżeli zarzucane naruszenie dotyczy takiego połączenia, (v) gdy Klient kontynuuje działalność rzekomo naruszającą prawa po otrzymaniu powiadomienia lub po otrzymaniu informacji o modyfikacjach, które pozwoliłyby uniknąć zarzucanego naruszenia, lub (vi) w przypadku gdy korzystanie przez Klienta z Usługi nie jest ściśle zgodne z niniejszą Umową. Jeżeli w wyniku roszczenia z tytułu naruszenia Usługi zostaną uznane przez właściwy sąd za naruszające lub Adaface uzna je za naruszające, Adaface może według własnego uznania i na koszt (a) wymienić lub zmodyfikować Usługę tak, aby nie naruszające prawo, pod warunkiem, że taka modyfikacja lub wymiana zawiera zasadniczo podobne cechy i funkcjonalności, (b) uzyskać dla Klienta licencję na dalsze korzystanie z Usługi lub (c) jeśli żadne z powyższych nie jest wykonalne z komercyjnego punktu widzenia, rozwiązać niniejszą Umowę oraz wynikające z niej prawa Klienta i zapewnić Klientowi zwrot wszelkich przedpłaconych, niewykorzystanych opłat za Usługę.

 

13. Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień, z wyjątkiem obrażeń ciała, firma Adaface i jej dostawcy (w tym między innymi wszyscy dostawcy sprzętu i technologii), członkowie kadry kierowniczej, podmioty stowarzyszone, przedstawiciele, kontrahenci i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek przedmiot niniejszej umowy lub warunki z nią związane na mocy jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej teorii: (a) za błąd lub przerwę w użytkowaniu lub za utratę, niedokładność lub uszkodzenie danych lub koszt zakupu zastępczych towarów, usług lub technologii lub utratę działalności; (b) Za wszelkie szkody pośrednie, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub wtórne; (c) w jakichkolwiek sprawach pozostających poza uzasadnioną kontrolą Adaface; lub (d) w przypadku wszelkich kwot, które wraz z kwotami związanymi z wszelkimi innymi roszczeniami przekraczają opłaty uiszczone przez klienta na rzecz Adaface za usługi objęte niniejszą umową w ciągu 12 miesięcy przed zdarzeniem, które spowodowało powstanie odpowiedzialności, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy firma Adaface została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

14. Różnorodny

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsza Umowa pozostała w pełnej mocy, skuteczności i wykonalności. Niniejsza Umowa nie podlega cesji, przeniesieniu ani udzielaniu sublicencji przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Adaface. Adaface może przenieść i scedować dowolne swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zgody. Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie o wzajemnym zrozumieniu stron oraz zastępuje i anuluje wszystkie poprzednie pisemne i ustne umowy, komunikaty i inne porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy oraz że wszelkie zrzeczenia się i modyfikacje muszą mieć formę pisemną podpisane przez obie strony, chyba że niniejsze postanowienia stanowią inaczej. W wyniku niniejszej Umowy nie zostaje utworzona żadna agencja, spółka osobowa, spółka joint venture ani zatrudnienie, a Klient nie ma żadnego upoważnienia do wiązania Adaface pod jakimkolwiek względem. W każdym działaniu lub postępowaniu mającym na celu wyegzekwowanie praw wynikających z niniejszej Umowy strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania kosztów i honorariów adwokackich. Wszystkie powiadomienia wynikające z niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i zostaną uznane za należycie doręczone w momencie ich otrzymania, jeśli zostaną dostarczone osobiście; po potwierdzeniu odbioru w formie elektronicznej, jeżeli przesłano go faksem lub pocztą elektroniczną; następnego dnia po wysłaniu, jeżeli przesyłka została wysłana z myślą o doręczeniu następnego dnia za pośrednictwem uznanej firmy kurierskiej; i po otrzymaniu, jeśli zostało wysłane listem poleconym lub listem poleconym, wymagane jest potwierdzenie odbioru. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Singapuru, bez względu na przepisy kolizyjne.