Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test Visual Basic Online ocenia wiedzę i biegłość kandydata w języku programowania Visual Basic. Ocena umiejętności związane z zmiennymi, typami danych, pętlami, warunkami, funkcjami, tablicami, klasami, obsługą plików, obsługi wyjątków, opracowywania GUI i łącznością bazy danych. Test zawiera oparte na scenariuszach pytania wielokrotnego wyboru w celu oceny teoretycznego i praktycznego zrozumienia Visual Basic.

Covered skills:

 • Zmienne danych VB
 • Typy danych
 • rodzaje stałych
 • Identyfikatory
 • Oświadczenie deklaracji
 • Wartości danych
 • Grand Total Decimal
 • Smyczki
 • Pojemniki

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Visual Basic Test is the most accurate way to shortlist Visual Basic ProgrammersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Visual Basic Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Możliwość pracy ze zmiennymi danych VB
 • Możliwość manipulowania wartościami danych w VB
 • Zrozumienie typów danych w VB
 • Znajomość obsługi wielkiego totalnego dziesiętnego w VB
 • Znajomość różnych rodzajów stałych w VB
 • Zdolność do pracy ze strunami w VB
 • Zrozumienie identyfikatorów w VB
 • Znajomość pracy z kontenerami w VB
 • Biegłość w oświadczeniach deklaracji w VB
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Wizualny test podstawowy in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Wizualny test podstawowy from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Visual Basic Assessment Test

Why you should use Pre-employment Visual Basic Online Test?

The Wizualny test podstawowy makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie i wdrażanie zmiennych danych VB
 • Praca z wartościami danych w Visual Basic
 • Stosowanie różnych typów danych w programowaniu VB
 • Wykorzystanie wielkiej całkowitej dziesiętnej w obliczeniach
 • Praca z różnymi rodzajami stałych w Visual Basic
 • Manipulowanie ciągami w programowaniu VB
 • Korzystanie i zarządzanie identyfikatorami w Visual Basic
 • Praca z kontenerami w programowaniu VB
 • Zrozumienie i wykorzystywanie deklaracji w Visual Basic
 • Wdrażanie pętli i warunków w programowaniu VB

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Visual Basic Online Test?

 • VB Data Zmienne

  VB Data Zmienne są używane do przechowywania danych w programie komputerowym. Są to kontenery, które mogą przechowywać różne typy wartości, takie jak liczby, tekst lub daty. Mierzenie tej umiejętności w teście pomaga ocenić zdolność kandydata do zrozumienia i manipulowania danymi w programie wizualnym podstawowym.

 • Wartości danych

  Wartości danych to rzeczywiste informacje przechowywane w zmiennej . Mogą być numeryczne, ciąg lub inne typy danych. Ocena zrozumienia wartości danych w Visual Basic jest ważna, aby upewnić się, że mogą one poprawnie przypisać i manipulować danymi w swoich programach. dane, które zmienna może pomieścić. Obejmuje to prymitywne typy danych (takie jak liczby całkowite lub logiczne) i typy zdefiniowane przez użytkownika. Ocena wiedzy kandydata na temat typów danych ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy mogą one dokładnie zdefiniować zmienne i obsługiwać różne typy danych.

 • Grand Total dziesiętne

  Grand Total Decimal odnosi się do możliwości wykonania Dokładne obliczenia z liczbami dziesiętnymi w Visual Basic. Ponieważ dane dziesiętne często odgrywają znaczącą rolę w zastosowaniach finansowych lub analitycznych, pomiar tej umiejętności zapewnia kandydatom biegłość w obsłudze wartości dziesiętnych i mogą uniknąć potencjalnych błędów obliczeń.

 • Rodzaje stały stały w Visual Basic odnoszą się do różnych kategorii wartości, których nie można zmienić podczas wykonywania programu. Należą do nich stałe liczbowe, stałe sznurkowe i stałe znaków. Ocena wiedzy kandydata na temat różnych rodzajów stałych pomaga określić ich zdolność do prawidłowego wykorzystania i manipulowania niezmiennymi wartościami w ich programach. </p> <h4> Strings

  Strings w Visual Basic to sekwencje znaków używanych reprezentuj tekst. Można je manipulować, połączyć i porównywać. Ocena zrozumienia ciągów przez kandydata jest ważna w zapewnieniu, że mogą skutecznie manipulować i przetwarzać dane tekstowe w swoich programach.

 • Identyfikatory

  Identyfikatory są używane do identyfikacji zmiennych, funkcji lub innych elementów W programie Visual Basic. Muszą przestrzegać określonych zasad i konwencji. Ocena znajomości kandydata z identyfikatorami pomaga ustalić, czy mogą tworzyć znaczące i odpowiednie nazwy dla swoich elementów programu.

 • Kontenery

  Pojemniki w Visual Basic są używanymi do przechowywania i organizowania wielu wartości. Mogą to być tablice, kolekcje lub inne struktury danych. Mierzenie wiedzy kandydata na temat kontenerów pomaga ocenić ich zdolność do pracy ze złożonymi strukturami danych i skutecznie zarządzać wieloma wartościami w ich programach.

 • Deklaracja oświadczenia

  Deklaracja w Visual Basic jest używana Utwórz nową zmienną i określ jej typ danych. Informuje program, że dla zmiennej należy przydzielić nową przestrzeń pamięci. Ocena zrozumienia przez kandydata oświadczeń deklaracji zapewnia, że ​​mogą prawidłowo utworzyć i zainicjować zmienne w swoich programach.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Wizualny test podstawowy to be based on.

  Przypisanie zmienne
  Zmienne konwencje nazewnictwa
  Typy zmienne
  Zmienny zakres
  Zmienna inicjalizacja
  Odlewanie zmienne
  Stała deklaracja
  Stałe typy
  Numeryczne typy danych
  String Typ danych
  Rodzaj danych daty
  Boolean Typ danych
  Typ danych dziesiętnych
  Deklaracja tablicy
  Inicjalizacja tablicy
  Manipulacja tablicy
  String Conatenacja
  Interpolacja ciągów
  Manipulacja struny
  Porównanie ciągów
  Metody string
  Identyfikatory zasad
  Konwencje nazewnictwa
  Deklaracja kontenera
  Inicjalizacja kontenera
  Manipulacja kontenerową
  Instrukcje warunkowe
  Pętlowanie stwierdzeń
  Deklaracja procedury
  Deklaracja funkcji
  Funkcja podprogramu vs.
  Zmienne zasięg w procedurach
  Zmienne zakresy w modułach

What roles can I use the Visual Basic Online Test for?

 • Visual Basic Programmer
 • Programista
 • Twórca aplikacji
 • Konsultant techniczny

How is the Visual Basic Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Tworzenie i praca z tablicami w Visual Basic
 • Wdrażanie obiektowych koncepcji programowania w VB
 • Zarządzanie obsługą błędów i kontrolą wyjątków w programowaniu VB
 • Zrozumienie i wdrażanie operacji wejściowych/wyjściowych plików w VB
 • Wykorzystanie LINQ w Visual Basic do zapytania o dane
 • Praca z łącznością bazy danych i SQL w programowaniu VB
 • Wdrażanie wielowy w aplikacjach VB
 • Tworzenie i zarządzanie interfejsami użytkownika w programowaniu VB
 • Wdrażanie usług internetowych i integracji API w aplikacjach VB
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Visual Basic Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Wizualny test podstawowy?
Ready to use the Adaface Wizualny test podstawowy?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️