Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online VB.NET wykorzystuje oparte na scenariuszach pytania wielokrotnego wyboru, aby ocenić wiedzę i umiejętności kandydata związane z podstawami VB.NET, koncepcjami programowania zorientowanego na obiekty, typów danych i struktur, struktury kontroli i kontrola przepływu, obsługa wyjątków, pliki I /O, łączność i integracja bazy danych oraz usługi internetowe i interfejsy API. Test ma na celu ocenę zdolności kandydata do pisania wydajnego i utrzymania kodu, diagnozowania i rozwiązywania problemów z typowymi problemami oraz przestrzegania standardów programowania i wzorców projektowania.

Covered skills:

 • Zmienne i typy danych
 • Instrukcje sterujące
 • Funkcje i procedury
 • Dziedzictwo i polimorfizm
 • Obsługa plików
 • Formularze internetowe ASP.NET
 • Operatorzy i wyrażenia
 • Tablice
 • Zajęcia i obiekty
 • Obsługa wyjątków
 • Łączność bazy danych

9 reasons why
9 reasons why

Adaface VB.NET Test is the most accurate way to shortlist .NET DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The VB.NET Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Możliwość zrozumienia i używania podstawowej składni i koncepcji VB.NET
 • W stanie tworzyć i manipulować zmiennymi, a także zrozumienie różnych typów danych
 • Zdolność do skutecznego korzystania z operatorów i wyrażeń
 • Biegłość w korzystaniu z instrukcji sterowania w celu zarządzania przepływem programu
 • Umiejętność pracy z tablicami i wykonywaniem na nich operacji
 • Możliwość definiowania i wdrażania funkcji i procedur
 • Zrozumienie klas i obiektów oraz ich użycie w VB.NET
 • Znajomość pojęć dziedziczenia i polimorfizmu
 • W stanie obsłużyć wyjątki i błędy
 • Kompetencje w operacjach obsługi plików
 • Znajomość łączności bazy danych i powiązanych operacji
 • Biegłość w tworzeniu formularzy internetowych ASP.NET i współpracy z nimi
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego VB.NET Test online będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping
Solve
Consider a scenario where you have a .NET application that needs to load different configurations for different components running in separate AppDomains. You have the following code structure:
 image
The `ConfigManager` class is designed to load and store configurations for different domains. What will be the output of this program, assuming `ConfigA.xml` and `ConfigB.xml` contain distinct settings?
A: Config in DomainA: [Settings from ConfigA.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigB.xml]
B: Config in DomainA: null, Config in DomainB: null
C: Config in DomainA: [Settings from ConfigB.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigA.xml]
D: A runtime exception is thrown due to cross-domain operation.
E: Config in DomainA: [Settings from ConfigA.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigA.xml]
F: The output is unpredictable and depends on the runtime environment.

Medium

IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management
Solve
Consider the following .NET C# code snippet implementing IDisposable pattern:
 image
What is true about the garbage collection and resource management in this code?
A: The finalizer will always be called when the object is garbage collected.
B: The `Dispose` method is only called when explicitly invoked.
C: Managed resources will be freed in the finalizer.
D: Unmanaged resources are only freed if `Dispose` is called with `true`.
E: The `GC.SuppressFinalize` method prevents the finalizer from being called.
F: The `using` statement ensures that unmanaged resources are always freed.

Medium

Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject
Solve
In a .NET application, you are using .NET Remoting to communicate between different application domains. You have the following server-side code:
 image
This `RemoteObject` class is hosted in one application domain and accessed from another. Considering the lease settings (InitialLeaseTime, SponsorshipTimeout, RenewOnCallTime), what will happen if a client accesses the `GetData` method every 3 seconds?
A: The object will be disconnected after 5 seconds, regardless of the calls.
B: The lease will be renewed, and the object remains accessible as long as it's called every 3 seconds.
C: The object will be disconnected after 7 seconds, even with the regular calls.
D: An exception will be thrown due to lease timeout.
E: The lease will be renewed indefinitely without disconnection.
F: The object will be disconnected only if there is a call after 5 seconds but within 7 seconds.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping

3 mins

.NET
Solve

Medium

IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management

2 mins

.NET
Solve

Medium

Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject

3 mins

.NET
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping
.NET
Medium3 mins
Solve
IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management
.NET
Medium2 mins
Solve
Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject
.NET
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment VB.NET Test online in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the VB.NET Test online from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the VB.NET Assessment Test

Why you should use Pre-employment VB.NET Online Test?

The VB.NET Test online makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie i stosowanie podstawowych pojęć języka VB.NET
 • Praca ze zmiennymi i typami danych w celu przechowywania i manipulowania informacjami
 • Wykorzystanie operatorów i wyrażeń do wykonywania obliczeń i porównań
 • Wdrażanie instrukcji sterowania w celu kontrolowania przepływu wykonania programu
 • Praca z tablicami do przechowywania i dostępu do wielu wartości
 • Tworzenie i używanie funkcji i procedur do modularyzacji kodu
 • Zrozumienie i wdrażanie obiektowych koncepcji programowania w VB.NET
 • Badanie dziedziczenia i polimorfizmu w celu stworzenia kodu wielokrotnego użytku i rozszerzalnego
 • Obsługa wyjątków i błędów w celu zwiększenia wiarygodności programu
 • Praca z plikami i operacjami obsługi plików w VB.NET

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the VB.NET Online Test?

 • Zmienne i typy danych

  Zmienne i typy danych odnoszą się do podstawowych bloków konstrukcyjnych programu VB.NET. Ta umiejętność obejmuje deklarację i wykorzystanie zmiennych, a także różne typy danych dostępne w VB.NET. Pomiar tej umiejętności pomaga ocenić zrozumienie kandydata, w jaki sposób przechowywać i manipulować danymi w programie.

 • Operatorzy i wyrażenia

  Operatorzy i wyrażenia dotyczą różnych operatorów arytmetycznych, logicznych i relacyjnych używane w VB.NET. Ta umiejętność obejmuje zrozumienie pierwszeństwa operatora, ocenę wyrażeń i pracę z różnymi typami operatorów. Testowanie tej umiejętności jest ważne, aby ocenić zdolność kandydata do wykonywania obliczeń i podejmowania logicznych decyzji w ich kodzie.

 • Instrukcje sterujące

  Instrukcje sterujące Patrz struktury używane do kontrolowania przepływu wykonania W programie VB.NET. Ta umiejętność obejmuje takie pojęcia, jak pętle (dla, foreach, while) i instrukcje warunkowe (IF-ELSE, Switch). Pomiar tej umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do wdrażania logiki i podejmowania decyzji w oparciu o różne warunki.

 • tablice

  tablicy zapewniają sposób przechowywania wielu wartości tego samego typu danych w VB. INTERNET. Ta umiejętność polega na zrozumieniu, jak deklarować, inicjować i uzyskiwać dostęp do elementów w tablicy. Testowanie tej umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do efektywnego korzystania z tablic w ich programach do organizowania i manipulowania danymi.

 • Funkcje i procedury

  Funkcje i procedury są blokami kodu ponownego użycia w VB.NET, które są wykonać określone zadania. Ta umiejętność obejmuje zrozumienie, jak zdefiniować funkcje i procedury, przekazywać parametry i zwracanie wartości. Testowanie tej umiejętności pomaga ocenić zrozumienie modułowego programowania i jego zdolności do pisania kodu wielokrotnego użytku.

 • Klasy i obiekty

  Klasy i obiekty są budownictwem programowania obiektowego w VB .INTERNET. Ta umiejętność obejmuje takie pojęcia, jak definicja klasy, instancja obiektów i dostęp do członków klasy. Pomiar tej umiejętności pomaga ocenić zrozumienie przez kandydata zasad obiektowych, a ich zdolność do projektowania i wdrażania klas i obiektów.

 • Dziedziczenie i polimorfizm

  Dziedziczenie i polimorfizm są kluczowymi koncepcjami obiektowymi zorientowane programowanie. Ta umiejętność obejmuje zrozumienie, jak tworzyć zajęcia pochodne z klas podstawowych i jak pracować z zachowaniem polimorficznym. Testowanie tej umiejętności pomaga ocenić zrozumienie przez kandydata dziedziczenia, ponownego wykorzystania kodu oraz ich zdolności do projektowania i wdrażania hierarchii dziedziczenia.

 • Obsługa wyjątków

  Obsługa wyjątków jest techniką obsługi błędów wykonawczych z wdziękiem w programie. Ta umiejętność polega na zrozumieniu, jak złapać i radzić sobie z wyjątkami za pomocą bloków próbnych. Pomiar tej umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do napisania solidnego kodu, który może obsługiwać nieoczekiwane błędy i utrzymać stabilność programu.

 • Obsługa plików

  Obsługa plików obejmuje czytanie z plików w VB. INTERNET. Ta umiejętność obejmuje takie pojęcia, jak wprowadzanie/wyjście pliku, tryby dostępu do plików i obsługa błędów. Testowanie tej umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do pracy z plikami zewnętrznymi, wykonywanie operacji plików i obsługa potencjalnych błędów związanych z plikami.

 • Łączność bazy danych

  Łączność bazy danych polega na łączeniu i interakcji z bazami danych W VB.NET. Ta umiejętność obejmuje takie pojęcia, jak ustanowienie połączeń, wykonywanie zapytań SQL i pobieranie danych z baz danych. Pomiar tej umiejętności pomaga ocenić zdolność kandydata do pracy z bazami danych, wykonywanie operacji CRUD oraz obsługa wyszukiwania i manipulacji danych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for VB.NET Test online to be based on.

  Zmienne
  Typy danych
  Operatorzy
  Wyrażenia
  Instrukcje sterujące
  Tablice
  Funkcje
  Procedury
  Zajęcia
  Obiekty
  Dziedzictwo
  Wielopostaciowość
  Obsługa wyjątków
  Obsługa plików
  Łączność bazy danych
  Formularze internetowe ASP.NET
  Deklaracja zmiennych
  Zmienny zakres
  Stałe zmienne
  Konwersja typów danych
  Operatory arytmetyczne
  Operatorzy relacyjni
  Operatorzy logiczni
  Instrukcje warunkowe
  Pętlowanie stwierdzeń
  Tablice jednorazowe
  Wielowymiarowe tablice
  Funkcje tablicy
  Funkcje zdefiniowane przez użytkownika
  Wbudowane funkcje
  Przekazywanie parametrów
  Podprogram
  Przeciążenie
  Zajęcia i obiekty
  Konstruktorzy
  Burzyciel
  Typy spadków
  Metoda zastępująca
  Przeciążenie metody
  Zajęcia abstrakcyjne
  Interfejs
  Typy wyjątków
  Próbuj-przyczep
  Niestandardowe wyjątki
  Czytanie plików
  Pisanie plików
  Manipulacja plikiem
  Łączność SQL
  Operacje bazy danych
  Czytniki danych
  Ado.net
  Formularze internetowe sterują
  Obsługa zdarzeń
  Zarządzanie państwem
  Walidacje
  Strony główne
  Kontrole danych

What roles can I use the VB.NET Online Test for?

 • .NET Developer
 • VB.NET Developer
 • Stażysta VB.NET

How is the VB.NET Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Łączenie i zapytanie do baz danych za pomocą VB.NET
 • Opracowywanie aplikacji internetowych ASP.NET za pomocą VB.NET
 • Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie organizacji kodu i czytelności
 • Wdrażanie technik obsługi błędów dla solidnych i stabilnych aplikacji
 • Projektowanie i wdrażanie przyjaznych użytkownikom i responsywnym interfejsom użytkownika
 • Wykonanie walidacji wejściowych i odkażania danych w celu zapewnienia integralności danych
 • Optymalizacja wydajności poprzez kod dostrajania i używanie wydajnych algorytmów
 • Korzystanie z narzędzi i technik debugowania do identyfikacji i naprawy błędów programu
 • Wdrażanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed typowymi lukami
 • Współpraca i skuteczna praca w środowisku zespołowym
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

VB.NET Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface VB.NET Test online?
Ready to use the Adaface VB.NET Test online?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️