Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test online SAP QM wykorzystuje MCQ oparty na scenariuszach do oceny kandydatów na ich wiedzę i umiejętności w takich obszarach, jak planowanie jakości, zarządzanie inspekcją, zarządzanie audytem, ​​zarządzanie niezgodnością, zarządzanie jakością dostawców i integracja z innymi modułami SAP. Ten test ma na celu ocenę zrozumienia podstawowych pojęć przez kandydatów i ich zdolności do zastosowania ich do scenariuszy w świecie rzeczywistym, a także ich znajomość modułu zarządzania jakością SAP i powiązanymi technologiami.

Covered skills:

 • Zarządzanie jakością
 • Doskonalenie procesów
 • Standardy ISO
 • Kontrola jakości
 • Zarządzanie wadą
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zasady testowe
 • Kontrola procesu statystycznego
 • Planowanie jakości
 • Zapewnienie jakości
 • Dokumentacja wysokiej jakości
 • Analiza przyczyn

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP Quality Management Assessment Test is the most accurate way to shortlist Konsultant SAP QMsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP Quality Management Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • W stanie wykonywać działania zarządzania jakością w dostosowaniu się do celów organizacyjnych
 • Biegłe w testach i metodologie
 • Wykwalifikowane techniki ulepszania procesu
 • Kompetentny w kontroli procesu statystycznego (SPC)
 • Znajomi standardów ISO i ich wdrożenie
 • Zdolne do opracowywania i wdrażania strategii planowania jakości
 • Doświadczenie w praktykach kontroli jakości
 • Adept w zapewnieniu zapewnienia jakości w całym cyklu życia projektu
 • Kompetentny w zarządzaniu wadami i rozdzielczości
 • Biegły w tworzeniu i utrzymaniu dokumentacji jakościowej
 • Wykwalifikowany w zarządzaniu ryzykiem i łagodzenie
 • Zdolne do przeprowadzenia analizy pierwotnej przyczyny problemów z jakością
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test zarządzania jakością SAP in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test zarządzania jakością SAP from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP Quality Management Online Test

Why you should use Pre-employment SAP Quality Management Test?

The Test zarządzania jakością SAP makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zrozumienie i zastosowanie zasad zarządzania jakością
 • Znajomość zasad i metodologii testowania
 • Doświadczenie w technikach poprawy procesu
 • Biegłość w kontroli procesu statystycznego (SPC)
 • Znajomość standardów ISO związanych z zarządzaniem jakością
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie planowania i analizy
 • Zdolność do skutecznego wykonywania zadań kontroli jakości
 • Zrozumienie i wdrażanie środków zapewniania jakości
 • Biegły w procedurach zarządzania wadami
 • Znajomość wymagań dotyczących dokumentacji jakości

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP Quality Management Test?

 • Zarządzanie jakością

  Zarządzanie jakością jest systematycznym procesem zapewniania, że ​​produkty lub usługi spełnia określone standardy i oczekiwania klientów. Umiejętność tę należy zmierzyć w teście, aby ocenić zdolność kandydata do skutecznego zarządzania jakością przez cały cykl życia rozwoju i poprawić ogólną jakość produktu.

 • Zasady testowania

  Zasady testowania odnoszą się do Podstawowe koncepcje i wytyczne, które prowadzą proces testowania. Mierzenie tej umiejętności w teście jest ważne, ponieważ pomaga ocenić zrozumienie przez kandydata technik testowania, najlepszych praktyk i ich zdolności do zastosowania ich w scenariuszach w świecie rzeczywistym.

 • Ulepszanie procesu

  <p> Ulepszenie procesu polega na analizie istniejących procesów i wprowadzaniu zmian w celu zwiększenia wydajności, wydajności i jakości. Umiejętność tę należy zmierzyć w teście, aby ocenić zdolność kandydata do identyfikacji obszarów ulepszeń, wdrażania skutecznych strategii zmian i zwiększania ciągłej poprawy w organizacji.

 • Statystyczna kontrola procesu

  statystyczna Kontrola procesu (SPC) to metoda monitorowania i kontrolowania procesu w celu zapewnienia, że ​​działa on w określonych granicach. Mierzenie tej umiejętności w teście jest ważne, ponieważ pozwala rekruterom ocenić wiedzę kandydata na temat technik SPC i ich zdolność do korzystania z narzędzi statystycznych do monitorowania i kontrolowania wydajności procesu.

 • standardy ISO

  Standardy ISO to standardy uznane na całym świecie, które określają kryteria dobrej jakości praktyk zarządzania. Umiejętność tę należy zmierzyć w teście, aby ocenić znajomość standardów ISO, ich zrozumienie zasad zarządzania jakością oraz ich zdolność do wdrażania i przestrzegania tych standardów.

 • Planowanie jakości </h4> <p > Planowanie jakości obejmuje zdefiniowanie celów jakości, procesów i zasobów niezbędnych do spełnienia wymagań klientów. Mierzenie tej umiejętności w teście jest ważne, ponieważ pozwala rekruterom ocenić zdolność kandydata do opracowywania efektywnych planów jakości, ustanowieniu jasnych celów jakości i dostosowania tych planów z ogólnymi celami biznesowymi. </p> <h4> Kontrola jakości

  Kontrola jakości to proces monitorowania i kontroli produktów lub usług, aby zapewnić one określone standardy jakości. Mierzenie tej umiejętności w testach pomaga ocenić zdolność kandydata do skutecznego wdrażania miar kontroli jakości, identyfikacji i rozwiązywania problemów z jakością oraz utrzymaniem stałej jakości produktu lub usługi.

 • Zapewnienie jakości

  Zapewnienie jakości Obejmuje zestaw działań zaprojektowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań jakościowych w całym projekcie lub cyklu życia produktu. Mierzenie tej umiejętności w teście jest ważne, ponieważ pozwala rekruterom ocenić zrozumienie przez kandydata zasad zapewnienia jakości, ich zdolność do wdrażania procesów zapewnienia jakości oraz ich dbałość o szczegóły w zapewnieniu jakości produktu lub usługi.

 • wad Zarządzanie

  Zarządzanie wadami odnosi się do procesu identyfikacji, dokumentowania, śledzenia i rozwiązywania wad lub problemów w produkcie lub systemie. Mierzenie tej umiejętności w testach pomaga ocenić zdolność kandydata do skutecznego zarządzania wadami, korzystania z narzędzi śledzenia defektów i wdrażania działań naprawczych w celu zapobiegania przyszłym wadom.

 • Dokumentacja jakości

  Dokumentacja jakości obejmuje tworzenie oraz utrzymanie dokumentacji związanej z procesami zarządzania jakością, procedurami i standardami. Mierzenie tej umiejętności w teście jest ważne, ponieważ pozwala rekruterom ocenić dbałość kandydata na szczegóły, zdolność do dokładnego dokumentowania informacji związanych z jakością oraz ich zrozumienie znaczenia utrzymania kompleksowej dokumentacji jakości.

 • Zarządzanie ryzykiem

  Zarządzanie ryzykiem odnosi się do procesu identyfikacji, analizy i łagodzenia potencjalnych ryzyka, które mogą wpływać na jakość lub sukces projektu lub produktu. Mierzenie tej umiejętności w teście pomaga ocenić zdolność kandydata do identyfikacji i oceny ryzyka, opracowywania strategii zarządzania ryzykiem oraz podejmowania świadomych decyzji w celu zminimalizowania narażenia na ryzyko.

 • Analiza pierwotnych przyczyn

  Analiza jest systematycznym podejściem do identyfikacji podstawowych przyczyn problemów lub problemów. Mierzenie tej umiejętności w teście jest ważne, ponieważ pozwala rekruterom ocenić zdolność kandydata do analizy złożonych problemów, określenie głównych przyczyn i proponowanie skutecznych rozwiązań w celu zapobiegania nawrotom.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test zarządzania jakością SAP to be based on.

  Zarządzanie jakością
  Zasady testowe
  Doskonalenie procesów
  Kontrola procesu statystycznego
  Standardy ISO
  Planowanie jakości
  Kontrola jakości
  Zapewnienie jakości
  Zarządzanie wadą
  Dokumentacja wysokiej jakości
  Zarządzanie ryzykiem
  Analiza przyczyn
  Wskaźniki jakości
  Audyty procesu
  Raportowanie niezgodne
  Six Sigma
  Cykl PDCA (Plan-DO-Check-Act)
  Ciągłe doskonalenie
  Miernik badań R&R
  Analiza zdolności
  Wskaźniki możliwości procesu
  Wykresy kontrolne
  ISO 9001
  ISO 14001
  ISO 27001
  ISO 45001
  Projekt eksperymentów (DOE)
  FMEA (tryby awarii i analiza efektów)
  Plan kontroli
  Akcja prewencyjna
  Działania naprawcze
  Zarządzanie dostawcami
  Mapowanie wartości strumienia
  Kaizen
  Poka Yoke
  Standardowe procedury operacyjne (SOP)
  Analiza systemów pomiarowych
  Koszt jakości (COQ)
  Benchmarking
  Kultura ciągłego doskonalenia
  Mapowanie procesu
  Optymalizacja procesu
  Analiza wady Pareto
  Techniki kontroli i testowania
  Audyty jakościowe
  Narzędzia kontroli jakości
  Analiza kosztów jakości
  Ocena ryzyka
  Strategie ograniczania ryzyka
  Schemat Fishbone
  5 Analiza whys
  Analiza awarii
  Działanie korekcyjne i zapobiegawcze (CAPA)
  Zdolność procesu
  Zmienność procesu
  Cele dotyczące jakości
  Polityka jakości
  Projekty poprawy jakości
  System zarządzania jakością
  Zgodność standardów jakości
  Pomiar i analiza
  Wskaźniki wydajności jakości
  Wysokiej jakości przywództwo zespołu

What roles can I use the SAP Quality Management Test for?

 • Konsultant SAP QM
 • SAP QM Zapewnienie jakości
 • SAP QM Starszy konsultant
 • Specjalista SAP QM
 • SAP QM Konsultant funkcjonalny
 • SAP Quality Management Deweloper
 • SAP Quality Management (QM) Menedżer programu
 • SAP QM Manager
 • SAP QM Lead aplikacji

How is the SAP Quality Management Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Doświadczenie w praktykach zarządzania ryzykiem
 • Biegłość w analizie przyczyn pierwotnych
 • Zdolność do opracowywania i wdrażania inicjatyw poprawy jakości
 • Umiejętności w analizie danych i interpretacji
 • Znajomość sześciu zasad i metodologii Sigma
 • Znajomość pojęć lean produkcyjnych
 • Doświadczenie w zarządzaniu jakością dostawców
 • Biegły w praktykach ciągłego doskonalenia
 • Zrozumienie i wykorzystanie wskaźników jakości
 • Możliwość prowadzenia audytów i kontroli jakości
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

SAP Quality Management Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test zarządzania jakością SAP?
Ready to use the Adaface Test zarządzania jakością SAP?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️