Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test Power BI ocenia zdolność kandydata do tworzenia modeli danych, wybierania i realizacji odpowiednich wizualizacji, tworzenia pulpitów nawigacyjnych w celu eksploracji danych i odpowiedzi, publikowania i udostępniania wnikliwych raportów oraz uruchamiania analizy przy użyciu języka Dax w Power BI.

Covered skills:

 • Łączenie ze źródłami danych i importowanie
 • Modele danych
 • Tematy i wizualizacja
 • Publikowanie i udostępnianie
 • Wręczenie danych i transformacje
 • Formuły Dax
 • Raporty interaktywne
 • Power Bi Desktop

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Power BI Test is the most accurate way to shortlist Power BI DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Power BI Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Łączenie ze źródłami danych i importowanie
 • Wykonywanie wiroglingu danych i transformacji
 • Tworzenie i optymalizacja modeli danych
 • Pisanie skutecznych formuł Dax
 • Projektowanie atrakcyjnych wizualnie tematów i wizualizacji
 • Budowanie interaktywnych raportów
 • Raporty z publikowania i udostępniania
 • Wykorzystanie efektywnego komputera Power Bi Desktop
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test Microsoft Power BI będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Data Filtering
Report Development
M Language
Data Visualization
Try practice test
You are creating a Power BI report where users need to dynamically filter data based on a range of dates. The report has a Sales table with columns Date, ProductID, and Amount. You decide to use a Power Query parameter to allow users to select a start and end date, which will then filter the Sales table accordingly. The parameter is named DateRange and has a type of List. You need to write a Power Query M formula to filter the Sales table based on the selected date range. The DateRange parameter contains two dates: the first item is the start date, and the second item is the end date. How should the M formula be structured to achieve this functionality?
A: Table.SelectRows(Sales, each [Date] >= DateRange{0} and [Date] <= DateRange{1})

B: Sales{[Date] >= DateRange{0}, [Date] <= DateRange{1}}

C: Table.FilterRows(Sales, each [Date] >= List.First(DateRange) and [Date] <= List.Last(DateRange))

D: Table.SelectRows(Sales, each [Date] >= List.First(DateRange) and [Date] <= List.Last(DateRange))

E: Filter.Table(Sales, [Date] >= DateRange{0}, [Date] <= DateRange{1})

Medium

Many-to-one error
Data Modeling
Try practice test
Consider the following two tables in Power BI:
 image
We received the following error when we tried to set many-to-one cardinality between devices to users tables: “The cardinality you selected isn’t valid for this relationship”. What should we do before creating the many-to-one relationship?

Medium

Power Query Functions
Power Query
Try practice test
Review the following Microsoft SQL Server table:
 image
Complete the following Power Query formula used to create a custom column to replace the numbers present in last 11 characters of ISBN with 11 ‘*’. Example ‘978-0-365-51051-4’ is converted to ‘978-0-***-*****-*’
 image
A: Text.Insert
B: Text.Replace
C: Text.Start
D: Text.End
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Data Filtering
Report Development
M Language
Data Visualization

2 mins

Power BI
Try practice test

Medium

Many-to-one error
Data Modeling

2 mins

Power BI
Try practice test

Medium

Power Query Functions
Power Query

2 mins

Power BI
Try practice test
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Data Filtering
Report Development
M Language
Data Visualization
Power BI
Medium2 mins
Try practice test
Many-to-one error
Data Modeling
Power BI
Medium2 mins
Try practice test
Power Query Functions
Power Query
Power BI
Medium2 mins
Try practice test
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test Microsoft Power BI in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test Microsoft Power BI from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Power BI Assessment Test

Why you should use Pre-employment Power BI Online Test?

The Test Microsoft Power BI makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Łączenie z różnymi źródłami danych i importowanie danych do Power BI
 • Wykonanie danych i transformacji w celu czyszczenia i wstępnego przetwarzania danych
 • Tworzenie i zarządzanie modelami danych w Power BI
 • Pisanie i używanie formuł DAX do obliczeń i obliczeń w mocy BI
 • Stosowanie tematów i wizualizacji w celu zwiększenia pojawienia się raportów
 • Projektowanie interaktywnych raportów z filtrami, wykrawniętami i funkcjonalnością wiertła
 • Publikowanie i dzielenie się raportami Power BI z zainteresowanymi stronami
 • Wykorzystanie aplikacji pulpitu Power BI do opracowywania raportów
 • Wdrażanie zaawansowanych technik modelowania danych dla złożonych scenariuszy biznesowych
 • Korzystanie z zaawansowanych funkcji i technik DAX do zaawansowanych obliczeń

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Power BI Online Test?

 • Łączenie ze źródłami danych i importowanie

  Ta umiejętność obejmuje możliwość łączenia energetyki BI z różnymi źródłami danych, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne i usługi online oraz importować dane do Power BI. Ważne jest, aby zmierzyć tę umiejętność w teście, aby upewnić się, że kandydaci są biegli w gromadzeniu danych z różnych źródeł, co jest kluczowym krokiem w tworzeniu wnikliwych raportów Power BI.

 • Wręczenie danych i transformacje </h4> <p > Ta umiejętność koncentruje się na zdolności do czyszczenia i przekształcania danych w ramach Power BI, w tym w zadaniach, takich jak filtrowanie, sortowanie, łączenie i kształtowanie danych. Testowanie tej umiejętności zapewnia, że ​​kandydaci mogą skutecznie manipulować danymi w celu spełnienia wymagań ich analizy i raportowania. </p> <h4> Modele danych

  Ta umiejętność obejmuje tworzenie wydajnych i zoptymalizowanych modeli danych w ramach Power BI, w tym definiowanie relacji między tabelami, tworzenie hierarchii i konfigurowanie środków. Mierząc tę ​​umiejętność, rekruterzy mogą ocenić zrozumienie kandydata, w jaki sposób ustrukturyzować dane w celu optymalnej wydajności i analizy w Power Bi.

 • Dax Formulas

  Ta umiejętność ocenia wiedzę kandydata na temat korzystania Analiza danych wyrażenia (DAX) Język w mocy BI w celu utworzenia obliczonych kolumn, miar i innych obliczeń. Formuły DAX są niezbędne do wykonywania złożonych obliczeń i agregacji w mocy BI, co czyni kluczowe znaczenie zmierzenia tej umiejętności w ocenie.

 • Tematy i wizualizacja

  Ta umiejętność koncentruje się na możliwości stosowania Motywy wizualne i tworzą atrakcyjne wizualnie i skuteczne wizualizacje w Power BI. Ważne jest, aby zmierzyć tę umiejętność, ponieważ zapewnia, że ​​kandydaci mogą projektować i prezentować dane w sposób atrakcyjny wizualnie i znaczący, zwiększając wrażenia użytkownika raportów Power BI.

 • Raporty interaktywne

  Ta umiejętność mierzy biegłość kandydata w tworzeniu interaktywnych raportów w Power BI, w tym przy użyciu takich funkcji, jak wiertło, zakładki i nawigacja raportów. Testowanie tych umiejętności zapewnia, że ​​kandydaci mogą tworzyć dynamiczne i przyjazne dla użytkownika raporty, które pozwalają na skuteczne badanie i analiza danych.

 • Publikowanie i udostępnianie

  Ta umiejętność ocenia zdolność kandydata do publikowania i udostępniania Power BI raporty z innymi, w tym udostępnianie raportów za pośrednictwem usługi Power BI, osadzanie raportów w innych aplikacjach i zarządzanie uprawnieniami. Mierzenie tych umiejętności zapewnia, że ​​kandydaci są zaznajomieni z procesem udostępniania i udostępniania swoich raportów Power BI dla interesariuszy.

 • Power BI Desktop

  Ta umiejętność obejmuje ogólną biegłość kandydata na kandydata w Korzystanie z aplikacji pulpitu Power BI, w tym zadań, takich jak tworzenie i edytowanie raportów, zarządzanie połączeniami danych oraz wdrażanie zaawansowanych funkcji. Ponieważ Power BI Desktop jest centralnym narzędziem rozwoju Power BI, kluczowe jest ocena biegłości kandydata w tym obszarze.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test Microsoft Power BI to be based on.

  Łączenie z bazami danych
  Import z Excel
  Praca z plikami CSV
  Obsługa wielu źródeł danych
  Czyszczenie i przekształcanie danych
  Dane dotyczące filtrowania i sortowania
  Dołączenie i scalanie danych
  Tabele normalizacyjne i denormalizacyjne
  Tworzenie obliczonych kolumn
  Definiowanie relacji między tabelami
  Optymalizacja modeli danych
  Tworzenie obliczonych miar
  Za pomocą funkcji DAX
  Wdrażanie inteligencji czasowej
  Hierarchie i agregacje budowlane
  Stosowanie formatowania warunkowego
  Dostosowywanie motywów wizualnych
  Projektowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych
  Tworzenie funkcji wiertarki i wiertarki
  Korzystanie z nawigacji strony
  Tworzenie zakładek i przycisków
  Tworzenie filtrów na poziomie raportu
  Udostępnianie raportów za pośrednictwem poczty elektronicznej
  Publikowanie raportów w Internecie
  Współpraca z innymi w Power BI Service
  Korzystanie z edytora zapytań Power
  Korzystanie z transformacji edytora zapytania
  Stosowanie opcji ładowania danych
  Tworzenie obliczonych tabel
  Praca z zaawansowanymi funkcjami DAX
  Projektowanie KPI (kluczowe wskaźniki wydajności)
  Wdrażanie bezpieczeństwa na poziomie wiersza
  Analiza danych za pomocą zaawansowanych wizualizacji
  Korzystanie z zaawansowanych opcji ślimaków
  Wdrożenie zaawansowanego wiertarki i wiertarki
  Wykorzystanie bezpośrednich i na żywo
  Budowanie pagowanych raportów
  Tworzenie i używanie niestandardowych wizualizacji
  Tworzenie szablonów mocy BI
Try practice test

What roles can I use the Power BI Online Test for?

 • Power BI Developer
 • Power BI Expert
 • Analityk Power BI
 • Power BI Inżynier danych
 • Analityk Biznesowy
 • Senior Power BI Developer
 • Analityk raportowania
 • Power BI Administrator

How is the Power BI Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Wykorzystanie usługi Power BI do współpracy online i udostępniania
 • Optymalizacja wydajności i odświeżania danych w raportach Power BI
 • Tworzenie i zarządzanie bramami danych dla lokalnych źródeł danych
 • Wdrożenie bezpieczeństwa na poziomie wiersza (RLS) w celu ograniczenia dostępu do danych w oparciu o role użytkowników
 • Konfigurowanie zaplanowanych odświeżania danych dla automatycznych aktualizacji w Power BI
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik wizualizacji, takich jak niestandardowe wizualizacje i opowiadanie historii
 • Tworzenie i korzystanie z aplikacji Power BI do usprawnionej dystrybucji raportów
 • Monitorowanie i analiza statystyki użytkowania i spostrzeżenia w Power BI
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Power BI Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę ocenić Power BI i SQL?

Tak. Wspieramy ocenę wielu umiejętności w jednej ocenie. Możesz zamówić dostosowaną ocenę oceniającą Power BI i SQL. Możesz przejrzeć nasz standardowy test SQL tutaj.

Czy mogę ocenić Power BI i ETL w jednej ocenie?

Tak. Wspieramy ocenę wielu umiejętności w jednej ocenie. Możesz zamówić dostosowaną ocenę oceniającą moc BI i ETL. Możesz przejrzeć nasz standardowy test ETL tutaj.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test Microsoft Power BI?
Ready to use the Adaface Test Microsoft Power BI?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️