Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test Excel wykorzystuje pytania MCQ oparte na scenariuszach, aby ocenić zdolność kandydata do pracy z dużymi zestawami danych w programie Excel, nawigacji w wielu arkuszach kalkulacyjnych, korzystania z zaawansowanych formuł i tworzenia raportów. Ekrany testowe dla możliwości sortowania/ filtrowania danych, analizy danych za pomocą Pivottable, tworzenia pulpitów nawigacyjnych za pomocą wykresów, dostarczania formularzy wejściowych użytkowników oraz rejestrowania/ modyfikowania/ zapisu makr.

Covered skills:

 • Podstawowe formuły (dopasowanie; indeks)
 • Zaawansowane formuły (if; vlookup; hlookup)
 • Analiza danych (Pivots; Filtry;)
 • Praca z datami i godzinami
 • Obsługa błędów
 • Iskrzy i paski danych
 • Konsolidacja 3-DATA
 • Formuły matematyczne (suma; min; avg)
 • Typy danych
 • Wizualizacja danych (wykresy; wykresy)
 • Walidacji danych
 • Wkładanie i formatowanie tabel
 • Kontrola formularza użytkownika
 • Automatyzacja z makrami

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Test Excel is the most accurate way to shortlist Analityk danychsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Test Excel helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Możliwość korzystania z podstawowych formuł, takich jak dopasowanie i indeks do wykonywania wyszukiwania i wyszukiwania danych
 • Możliwość korzystania z formuł matematycznych, takich jak suma, min i AVG do analizy danych
 • Możliwość korzystania z zaawansowanych formuł, takich jak IF, VLOOKUP i HLOOKUP do złożonych obliczeń
 • Możliwość pracy z różnymi typami danych w celu manipulowania i analizowania danych
 • Możliwość analizy danych za pomocą narzędzi takich jak tabele obrotowe i filtry
 • Możliwość wizualizacji danych za pomocą wykresów i wykresów
 • Umiejętność pracy z datami i czasami w programie Excel
 • Możliwość weryfikacji danych w celu zapewnienia dokładności i spójności
 • Możliwość radzenia sobie z błędami i wyjątkami w formułach
 • Możliwość wstawiania i formatowania tabel dla organizacji danych
 • Możliwość korzystania z iskier i pasków danych do wizualnej reprezentacji danych
 • Możliwość pracy z sterowaniem formularzem użytkownika w celu interaktywnego wprowadzania danych
 • Możliwość konsolidacji danych z różnych źródeł za pomocą technik konsolidacji danych
 • Możliwość automatyzacji zadań za pomocą makr w programie Excel
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test Excel będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

MATCH INDEX LOOKUP
Solve
Some friends live in adjacent apartments in a building in Central Perk, New York. We want to write a function to search the apartment number by name. Which of the following functions should we use?
 image

Medium

Organization data
Data transformation
Solve
We have two Excel files with organization data. One file has Organization ID and Organization Name fields, whereas the second file has Organization ID, Organization Name and Country fields. We wrote a query to retrieve the data from both files. Here’s a sample of the data retrieved:
 image
We want to ensure Organization ID field is unique. Which of the following is the ideal solution that ensures Organization ID field is unique while retaining Country data?

A: Select the Organization ID and Country columns, and then click Keep Duplicates.
B: Select the Organization ID and Country columns, and then click Remove Duplicates.
C: Use Group BY function to group the rows by Organization ID. Specify output columns for Organization Name and Country using MAX operation.
D: Select Organization ID column and then click Remove Duplicates. Then specify output columns for Country using MAX operation.

Medium

Student scores
Data formatting
Solve
Here’s a sample Excel data source:
 image
Here’s the expected data format: 
 image
Which of the following is the correct way to transform the data from the query editor to achieve the result?

A: Columns to Select: Student Only
B: Columns to Select: Student and Student ID
C: Columns to Select: Primary and Secondary
D: Command to Use: Pivot Column
E: Command to Use: Reverse Rows
F: Command to Use: Unpivot Columns

Medium

VLOOKUP blood donor
Solve
We are looking to find the contact number of the only blood donor with blood group O-. Which function should we use to look up the correct contact number? Here's the documentation for VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup value, range containing the lookup value, the column number in the range containing the return value, Approximate match (TRUE) or Exact match (FALSE)).
 image
A: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, TRUE)
B: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 3, FALSE)
C: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 4)
D: =VLOOKUP("O-", D1:D10, 3)
E: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, TRUE)
F: =VLOOKUP("O-", A1:E10, 4, FALSE)
G: =VLOOKUP("Kane", A1:E10, 4)
🧐 Question🔧 Skill

Medium

MATCH INDEX LOOKUP

2 mins

Excel
Solve

Medium

Organization data
Data transformation

3 mins

Excel
Solve

Medium

Student scores
Data formatting

2 mins

Excel
Solve

Medium

VLOOKUP blood donor

2 mins

Excel
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
MATCH INDEX LOOKUP
Excel
Medium2 mins
Solve
Organization data
Data transformation
Excel
Medium3 mins
Solve
Student scores
Data formatting
Excel
Medium2 mins
Solve
VLOOKUP blood donor
Excel
Medium2 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test Excel in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test Excel from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Test Excel

Why you should use Test Excel?

The Test Excel makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Podstawowe formuły (dopasowanie; indeks) - możliwość korzystania z podstawowych formuł, takich jak dopasowanie i indeks do pobierania danych z arkuszy kalkulacyjnych Excel.
 • Formuły matematyczne (suma; min; AVG) - biegłość w stosowaniu formuł matematycznych, takich jak suma, min i avg do wykonywania obliczeń w programie Excel.
 • Zaawansowane formuły (if; vLookup; hlookup) - znajomość zaawansowanych formuł, takich jak whel, i HLookup do złożonej manipulacji danymi w programie Excel.
 • Rodzaje danych - Zrozumienie i praca z różnymi typami danych w programie Excel, w tym liczbami, tekstem, datami i formułami.
 • Analiza danych (Pivots; Filtry) - Zdolność do analizy i manipulowania danymi przy użyciu funkcji takich jak przestawne i filtry w programie Excel.
 • Wizualizacja danych (wykresy; wykresy) - biegłość w tworzeniu i interpretacji wykresów i wykresów w celu wizualizacji danych w programie Excel.
 • Praca z datami i czasami - kompetencje w zakresie obsługi i wykonywania obliczeń z datami i czasami w programie Excel.
 • Walidacja danych - Znajomość wdrażania reguł walidacji danych w celu zapewnienia integralności danych i dokładności w programie Excel.
 • Obsługa błędów - biegłość w identyfikacji i obsługi błędów, które mogą wystąpić w formułach i funkcjach Excel.
 • Wkładanie i formatowanie tabel - możliwość tworzenia i formatowania tabel do skutecznego organizowania i prezentacji danych w programie Excel.

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Test Excel?

 • Podstawowe formuły (dopasowanie; indeks)

  Podstawowe wzory w programie Excel, takie jak dopasowanie i indeks, pozwalają użytkownikom wyszukiwać i pobierać określone wartości z zakresu danych. Funkcje te są niezbędne w efektywnym organizowaniu danych i manipulowaniu danymi. Mierzenie tej umiejętności w teście pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do skutecznego nawigacji i wykorzystywania tych podstawowych formuł.

 • Math Formule (suma; min; min; avg)

  Formuły matematyczne, takie jak suma, min. , a AVG są niezbędne do wykonywania obliczeń i podsumowania danych numerycznych w programie Excel. Mierzenie tych umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę biegłości kandydata w podstawowych operacjach matematycznych i ich zrozumienie technik analizy danych.

 • Zaawansowane formuły (jeśli; vlookup)

  zaawansowane formuły zaawansowane Podobnie jak IF, Vlookup i Hlookup zapewniają bardziej wyrafinowane możliwości przetwarzania danych w programie Excel. Funkcje te pozwalają użytkownikom wykonywać obliczenia warunkowe, wyszukiwać określone wartości i pobierać dane z różnych części arkusza roboczego. Ocena tej umiejętności w teście pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do obsługi złożonych manipulacji danych i zadań rozwiązywania problemów.

 • Typy danych

  Zrozumienie różnych typów danych, takich jak tekst, liczby, liczby, liczby, liczby, liczby Daty i czasy są kluczowe w programie Excel. Umiejętność ta polega na rozpoznawaniu i prawidłowym sformatowaniu różnych typów danych, aby zapewnić dokładne obliczenia i sensowną analizę. Ocena tej umiejętności w teście pomaga rekruterom określić biegłość kandydata w zarządzaniu różnorodnymi zestawami danych.

 • Analiza danych (obracanie; filtry;) </H4> <p> Tabele i filtry obrotu są potężnymi cechami w programie Excel dla programu Excel Analiza i wydobywanie znaczących spostrzeżeń z dużych zestawów danych. Znajomość, jak tworzyć i manipulować tabelami obrotowymi, a także korzystać z filtrów, pozwala użytkownikom łatwo identyfikować wzorce, trendy i wartości odstające. Mierzenie tej umiejętności w teście pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do uzyskania cennych informacji z złożonych danych. </p> <h4> Wizualizacja danych (wykresy; wykresy)

  Wizualizacja danych za pomocą wykresów i wykresów jest niezbędna dla Przedstawianie informacji w sposób jasny i wizualnie. Excel oferuje szeroki zakres typów wykresów i opcje dostosowywania, umożliwiając użytkownikom tworzenie wpływowych wizualnych reprezentacji ich danych. Mierzenie tej umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydata do skutecznego komunikowania danych za pomocą elementów wizualnych.

 • Praca z datami i czasami

  Praca z datami i czasami w programie Excel obejmuje zrozumienie daty Funkcje, opcje formatowania i wykonywanie obliczeń związanych z odstępami czasu. Ta umiejętność jest niezbędna do dokładnego i wydajnego obsługi danych wrażliwych na czas. Ocena tej umiejętności w teście rekruterzy mogą określić biegłość kandydata w zarządzaniu danymi czasowymi i wykonywaniu obliczeń opartych na datach.

 • Walidacja danych

  Walidacja danych obejmuje zapewnienie integralności danych i dokładności przez stosując predefiniowane reguły i ograniczenia do komórek wejściowych. Ta umiejętność obejmuje konfigurowanie kryteriów sprawdzania poprawności, tworzenie komunikatów o błędach i wdrożenie ograniczeń danych. Pomiar tej umiejętności w testach pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do ustalenia wiarygodnych mechanizmów wprowadzania danych i zapobieganie błędnym wejściom.

 • Obsługa błędów

  Obsługa błędów odnosi się do identyfikacji i rozwiązywania błędów, które mogą wystąpić w formułach i funkcjach Excel. Ta umiejętność wymaga zrozumienia typowych typów błędów, takich jak #Value!, #Div/0!, I #Ref!, I stosowanie odpowiednich technik sprawdzania błędów. Ocena tej umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę zdolności kandydata do rozwiązywania problemów i ustalania błędów związanych z formułą, zapewniając dokładną analizę danych.

 • Wkładanie tabel i formatowanie tabel wkładania i formatowania i formatowania w tabelach wkładania i formatowania Excel pomaga w organizowaniu i prezentacji danych w ustrukturyzowanym formacie. Ta umiejętność obejmuje tworzenie tabel, stosowanie opcji formatowania i dostosowywanie projektów tabeli. Ocena tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić biegłość kandydata w wizualnym ulepszaniu tabel danych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi i dostępnymi. są elementami wizualnymi w programie Excel, które zapewniają zwięzłe reprezentacje trendów danych w poszczególnych komórkach. Ta umiejętność obejmuje tworzenie i dostosowywanie iskier i pasków danych do skutecznego przekazywania informacji. Mierzenie tej umiejętności w testach pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do korzystania z tych narzędzi do wizualizacji danych w celu ulepszenia analizy i prezentacji danych. </p> <h4> Kontrola formularza użytkownika

  Sterowanie formularzy użytkownika w programie Excelu obejmują różne interaktywne Elementy, takie jak przyciski, listy rozwijane i pola wyboru, które poprawiają wrażenia użytkownika i upraszczają dane wejściowe. Ta umiejętność obejmuje dodawanie, dostosowywanie i łączenie sterowania formularzem w celu automatyzacji zadań wprowadzania danych i przetwarzania. Ocena tej umiejętności w teście umożliwia rekruterom określenie biegłości kandydata w tworzeniu przyjaznych interfejsów i optymalizacji wydajności przepływu pracy.

 • Consolidacja 3-DATA

  Konsolidacja danych w Excel odnosi się do procesu łączenia wielu zestawów danych w pojedynczy, zunifikowany zestaw danych do celów analizy lub raportowania. Ta umiejętność obejmuje wykorzystanie narzędzi i funkcji konsolidacji w celu bez wysiłku scalania danych z różnych źródeł. Ocena tej umiejętności w teście pomaga rekruterom ocenić biegłość kandydata w skutecznym konsolidacji i zarządzaniu różnorodnymi zestawami danych.

 • Automatyzacja z makrami

  Automatyzacja z makrami obejmuje korzystanie z Visual Basic dla aplikacji (VBA) Aby nagrywać i tworzyć skrypty do automatyzacji powtarzających się zadań w programie Excel. Ta umiejętność pozwala użytkownikom usprawnić przepływy pracy, poprawić wydajność i poprawić możliwości dostosowywania. Mierzenie tych umiejętności w testach pomaga rekruterom ocenić zdolność kandydata do tworzenia i wdrażania makr w celu optymalizacji analizy danych i procesów manipulacji.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test Excel to be based on.

  MECZ
  INDEKS
  SUMA
  Min
  Avg
  JEŚLI
  Vlookup
  Hlookup
  Typy danych
  Tabele obrotowe
  Filtry
  Wykresy
  Wykresy
  Daktyle
  Czasy
  Walidacji danych
  Obsługa błędów
  Tabele
  Iskier
  Paski danych
  Kontrola formularza użytkownika
  Konsolidacja danych
  Makra
  Funkcje wyszukiwania
  Funkcje logiczne
  Funkcje tekstowe
  Funkcje matematyczne
  Funkcje statystyczne
  Funkcje finansowe
  Formatowanie warunkowe
  Funkcje bazy danych
  Formuły tablicy
  Łączenie arkuszy
  Łączenie skoroszytów
  Narzędzia do analizy danych
  Instrukcje warunkowe
  Operatorzy logiczni
  Formatowanie wykresów
  Typy wykresów
  Elementy wykresu
  Sortowanie danych
  Filtrowanie danych
  Grupowanie danych
  Subtotale danych
  Slickers danych
  Nazwane zakresy
  Tabele danych
  Audyt formuły
  Menedżer scenariuszy
  Szukać celu
  Dodatek Solver
  Nagrywanie makr
  Edycja makro
  Bezpieczeństwo makro
  Kontrole ActiveX
  Formularz kontroli
  Niestandardowe formaty liczb
  Warunkowe zasady formatowania
  Sprawdzanie błędów
  Konsolidacja danych
  Zewnętrzne źródła danych
  Ochrona skoroszytu
  Ochrona arkusza roboczego

What roles can I use the Test Excel for?

 • Analityk danych
 • Analityk finansowy
 • Księgowy
 • Analityk Biznesowy
 • Wprowadzanie danych (Excel)
 • Asystent administracyjny
 • Kierownik Sprzedaży
 • Analityk marketingowy
 • Konsultant biznesowy
 • Menedżer operacyjny

How is the Test Excel customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Sparlines i paski danych - Zrozumienie i wykorzystanie iskier i pasków danych w celu wizualnego reprezentowania trendów i wzorców w programie Excel.
 • Kontrola formularza użytkownika - znajomość tworzenia i wykorzystania sterowania formularzem użytkownika w celu zwiększenia funkcjonalności arkuszy Excel.
 • Konsolidacja danych - Możliwość konsolidacji danych z wielu źródeł lub arkuszy do jednego arkusza roboczego lub skoroszytu w programie Excel.
 • Automatyzacja z makrami - biegłość w tworzeniu i wykorzystywaniu makr do automatyzacji powtarzających się zadań i poprawy wydajności w programie Excel.
 • Formatowanie warunkowe - Kompetencja w stosowaniu reguł formatowania warunkowego w celu podkreślenia i identyfikacji określonych wzorców lub wartości w programie Excel.
 • Formuły zagnieżdżone - Zrozumienie i wykorzystanie zagnieżdżonych formuł do wykonywania złożonych obliczeń i operacji w programie Excel.
 • Formuły tablicy - wiedza na temat pracy z formułami tablic w celu wykonywania obliczeń wielu wartości jednocześnie w programie Excel.
 • Power Query - Znajomość korzystania z zapytania Power do transformacji i importowania danych z różnych źródeł do programu Excel.
 • Power Pivot - Umiejętność wykorzystania zasilania obrotu do tworzenia zaawansowanych modeli danych i przeprowadzania złożonej analizy w programie Excel.
 • Wizualizacja danych z View Power - biegłość w tworzeniu interaktywnych i atrakcyjnych wizualizacji danych za pomocą View Power w programie Excel.
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Test Excel FAQ

Czy mogę ocenić umiejętności Excel i SQL w tym samym teście?

Tak. Wspieramy ocenę wielu umiejętności w tym samym teście. Możesz przejrzeć nasz test SQL, aby uzyskać poczucie, jakie pytania zostaną wykorzystane do oceny SQL.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test Excel?
Ready to use the Adaface Test Excel?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️