Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test ekonomiczny ocenia wiedzę i zrozumienie kandydatów zasad ekonomicznych, interpretację danych i analizy finansowe. Ocenia ich zdolność do zastosowania pojęć ekonomicznych do scenariuszy w świecie rzeczywistym i podejmowania decyzji związanych z danymi.

Covered skills:

 • Ekonomia
 • Analiza biznesowa
 • Mikroekonomia
 • Interpretacja danych
 • Makroekonomia

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface Economics Assessment Test is the most accurate way to shortlist EkonomistasReason #1

Tests for on-the-job skills

The Economics Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Wykazać dokładne zrozumienie zasad i koncepcji ekonomicznych
 • Zastosuj teorie ekonomiczne do scenariuszy w świecie rzeczywistym
 • Analizuj i interpretuj dane ekonomiczne i statystyki
 • Oceń wpływ polityk ekonomicznych i decyzji
 • Wykazać silne zrozumienie mikroekonomii
 • Wykazać silne zrozumienie makroekonomii
 • Zastosuj techniki analizy biznesowej w sytuacjach ekonomicznych
 • Zidentyfikuj i analizuj trendy i wzorce rynkowe
 • Zrozum rolę podaży i popytu w gospodarce
 • Oceń ekonomiczne implikacje globalizacji
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Test ekonomiczny będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Try practice test
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Try practice test
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Try practice test
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations

3 mins

Data Interpretation
Try practice test

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning

2 mins

Data Interpretation
Try practice test

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning

3 mins

Data Interpretation
Try practice test
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Data Interpretation
Medium3 mins
Try practice test
Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Data Interpretation
Medium2 mins
Try practice test
Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Data Interpretation
Hard3 mins
Try practice test
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface udało nam się zoptymalizować nasz proces wstępnej selekcji o ponad 75%, oszczędzając cenny czas zarówno menedżerom ds. rekrutacji, jak i naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa Ludu, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Test ekonomiczny in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Test ekonomiczny from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Zobacz przykładową kartę wyników
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Economics Online Test

Why you should use Pre-employment Economics Test?

The Test ekonomiczny makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Zdolność do analizy danych ekonomicznych i interpretacji trendów
 • Znajomość technik i strategii analizy biznesowej
 • Zrozumienie czynników makroekonomicznych i ich wpływ na biznes
 • Biegłość w zasadach mikroekonomicznych i ich zastosowaniu
 • Kompetencje w interpretacji i analizie danych
 • Znajomość teorii ekonomicznych i modeli
 • Zdolność do prowadzenia badań ekonomicznych i analizy wyników
 • Znajomość technik ekonometrycznych i ich wdrożenie
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie prowadzenia analizy kosztów i korzyści
 • Zrozumienie dynamiki popytu i podaży na rynku

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Economics Test?

 • Ekonomia:

  Ekonomia to badanie tego, w jaki sposób jednostki, firmy i rządy przydzielają zasoby, aby zaspokoić nieograniczone potrzeby. Analizuje produkcję, konsumpcję i dystrybucję towarów i usług, a także zachowanie rynków i czynniki wpływające na nie. Pomiar tej umiejętności w teście pomaga ocenić zrozumienie fundamentalnych zasad ekonomicznych i ich zdolność do zastosowania analizy ekonomicznej w różnych kontekstach.

 • Interpretacja danych:

  Interpretacja danych obejmuje analizę i ma sens danych do wyodrębnienia znaczących spostrzeżeń. Obejmuje interpretację danych numerycznych, wykresów, wykresów i innych reprezentacji wizualnych w celu identyfikacji wzorców, relacji i trendów. Mierzenie tej umiejętności w teście ma kluczowe znaczenie, ponieważ pokazuje zdolność kandydata do analizy i wyciągania wniosków ze złożonych danych ekonomicznych, niezbędnych kompetencji w dziedzinach, takich jak badania rynku, analiza polityki i prognozowanie finansowe.

 • Analiza analizy biznesowej :

  Analiza biznesowa to proces oceny operacji, systemów i procesów organizacji w celu identyfikacji obszarów poprawy i opracowania skutecznych strategii. Obejmuje analizę sprawozdań finansowych, trendów rynkowych i danych branżowych w celu oceny wyników biznesowych i podejmowania świadomych decyzji. Ocena tej umiejętności w teście pomaga ocenić zdolność kandydata do krytycznej analizy danych biznesowych, identyfikowania kluczowych wskaźników wydajności i zapewniania możliwych do uzyskania wglądu w zwiększenie rozwoju organizacyjnego.

 • Macroekonomia:

  Macro -Ekonomia koncentruje się na badaniach systemów gospodarczych na poziomie krajowym lub globalnym. Bada takie czynniki, jak wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, polityka fiskalna i pieniężna oraz handel międzynarodowy. Mierzenie tych umiejętności w teście umożliwia rekruterom ocenę zrozumienia przez kandydata teorii makroekonomicznych i ich zdolności do analizy wpływu zmiennych makroekonomicznych na decyzje biznesowe i polityczne.

 • Mikroekonomia:

  Mikroekonomia dotyczy analizy zachowań ekonomicznych na poziomie indywidualnym lub firmy. Bada takie tematy, jak podaż i popyt, ustalenie cen, struktury rynkowe i zachowania konsumentów. Ocena tej umiejętności w teście pozwala rekruterom ocenić zrozumienie przez kandydata zasady mikroekonomiczne i ich zdolność do zastosowania ich do scenariuszy w świecie rzeczywistym, w tym strategii cenowych, konkurencji rynkowej i alokacji zasobów.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Test ekonomiczny to be based on.

  Podaż i popyt
  Równowaga rynkowa
  Elastyczność popytu
  Koszt alternatywny
  Produkt krajowy brutto (PKB)
  Inflacja
  Polityka fiskalna
  Polityka pieniężna
  Bezrobocie
  Handel międzynarodowy
  Rozwój ekonomiczny
  Ustalenie ceny
  Efekty zewnętrzne
  Struktury rynkowe
  Dystrybucja dochodu
  Cykle biznesowe
  Rynki pracy
  Wskaźniki ekonomiczne
  Maksymalizacja użyteczności
  Koszt produkcji
  Doskonała konkurencja
  Monopol
  Oligopol
  Prognozy gospodarcze
  Zachowania konsumentów
  Zagregowany popyt
  Zagregowana podaż
  Analiza inwestycji
  Rachunkowość dochodów narodowych
  Kurs wymiany
  Rozwój ekonomiczny
  Systemy ekonomiczne
  Polityka ekonomiczna
  Nierówność ekonomiczna
  Finanse międzynarodowe
  Teoria pieniężna
  Wydajność ekonomiczna
  Rynki kapitałowe
  Deficyty budżetowe
  Stopy procentowe
  Ustalenie płac
  Integracja ekonomiczna
  Modelowanie ekonomiczne
  Reformy ekonomiczne
  Rynki finansowe
  Sankcje ekonomiczne
  Zrównoważony rozwój gospodarczy
  Wskaźniki ekonomiczne
  Produktywność pracy
  Globalny kryzys gospodarczy
  Interwencja rządu
  Generowanie przychodów
  Stabilność ekonomiczna
Try practice test

What roles can I use the Economics Test for?

 • Ekonomista
 • Analityk Biznesowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk danych
 • Badacz ekonomiczny

How is the Economics Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Zaawansowana znajomość wskaźników ekonomicznych i ich znaczenia
 • Biegłość w analizie statystycznej dla danych ekonomicznych
 • Umiejętność prognozowania trendów ekonomicznych i wyników
 • Zdolność do przeprowadzania modelowania finansowego i analizy scenariuszy
 • Znajomość handlu międzynarodowego i jego konsekwencji ekonomicznych
 • Zrozumienie polityk gospodarczych i ich wpływu na firmy
 • Biegłość w korzystaniu z narzędzi i oprogramowania do prognozowania ekonomicznego
 • Wiedza specjalistyczna w analizie polityk gospodarczych i zalecaniu ulepszeń
 • Zdolność do dokonywania ocen wpływu ekonomicznego
 • Zdolność do oceny ryzyka gospodarczego i opracowywania strategii łagodzenia
Singapore government logo

Menedżerowie ds. rekrutacji mieli poczucie, że dzięki technicznym pytaniom, które zadawali podczas rozmów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci uzyskali lepsze wyniki, i odróżnić się od tych, którzy również nie uzyskali takich punktów. Oni są bardzo zadowolony z jakością kandydatów wybranych do selekcji Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Economics Hiring Test Często zadawane pytania

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Test ekonomiczny?
Ready to use the Adaface Test ekonomiczny?
Porozmawiaj z nami
ada
Ada
● Online
✖️