Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Test interpretacji danych ocenia zdolność kandydata do analizy złożonych danych, wydobywania znaczących spostrzeżeń i obserwacji struktury z wielu źródeł danych, takich jak tabele, wykresy i wykresy.

Covered skills:

 • Czytanie danych
 • Interpretacja wykresów
 • Analiza tabel
 • Wyciąganie wniosków
 • Analiza wykresów
 • Wizualizacja danych

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Test is the most accurate way to shortlist Analityk danychsReason #1

Tests for on-the-job skills

The Data Interpretation Assessment Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Dokładne czytanie i interpretacja danych
 • Wyciąganie logicznych wniosków z danych
 • Skuteczne analizowanie i interpretacja wykresów
 • Dokładnie analizowanie i interpretacja wykresów
 • Efektywne analizowanie i interpretacja tabel
 • Umiejętności wizualizacji danych do skutecznego prezentacji informacji
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Ocena interpretacji danych będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations

3 mins

Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning

2 mins

Data Interpretation
Solve

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning

3 mins

Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Data Interpretation
Hard3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Ocena interpretacji danych in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Ocena interpretacji danych from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Data Interpretation Online Test

Why you should use Pre-employment Data Interpretation Assessment Test?

The Ocena interpretacji danych makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Analiza i interpretacja zestawów danych
 • Wyciąganie znaczących wniosków z danych
 • Zrozumienie i interpretacja wykresów i wykresów
 • Analiza i interpretacja tabel
 • Wizualizacja danych za pomocą różnych technik
 • Stosowanie analizy statystycznej w celu interpretacji danych
 • Identyfikacja wzorców i trendów w danych
 • Stosowanie technik analizy danych w celu rozwiązywania problemów
 • Zrozumienie zasad wizualizacji danych
 • Przeprowadzenie podejmowania decyzji opartych na danych

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment Test?

 • Czytanie danych

  Czytanie danych odnosi się do możliwości zrozumienia i zrozumienia informacji przedstawionych w formacie numerycznym lub tekstowym. Ta umiejętność jest ważna, ponieważ pozwala jednostkom wyodrębnić znaczące spostrzeżenia z danych, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji i rozwiązywanie złożonych problemów.

 • Wnioski wyciągania

  Wnioski rysunkowe obejmuje wykorzystywanie danych i informacji Wyciągnij logiczne wnioski lub wydostaj wykształcone zgadywanie. Wymaga głębokiego zrozumienia kontekstu i zdolności do łączenia kropek do odkrywania podstawowych wzorców lub relacji. Ocena tej umiejętności pomaga ocenić analityczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów.

 • Wykresy interpretacyjne

  Interpretacja wykresów obejmuje zrozumienie i zrozumienie wizualnych reprezentacji danych, takich jak wykresy liniowe, pasek paska Wykresy lub wykresy kołowe. Wymaga to możliwości analizy trendów, identyfikacji wzorców i wyodrębnienia wglądu z wizualnego przedstawienia informacji. Ocena tej umiejętności jest kluczowa, ponieważ ocenia zdolność jednostki do uzyskania wiedzy z wizualizacji danych.

 • Analiza wykresów

  Analiza wykresów odnosi się do zdolności wyodrębnienia znaczących informacji z wykresów, takich jak histogramy , Działki rozrzucone lub wykresy pudełkowe. Obejmuje interpretację różnych punktów danych, zrozumienie relacji i wykrywania anomalii lub trendów na wykresie. Ocena tej umiejętności pomaga ocenić zdolność jednostki do podejmowania decyzji opartych na danych w oparciu o reprezentacje graficzne.

 • Analiza tabel

  Analiza tabel obejmuje zrozumienie i wydobywanie odpowiednich informacji ze struktur danych tabelarycznych. Wymaga to pojemności do identyfikacji wzorców, porównywania punktów danych i uzyskania spostrzeżeń z zorganizowanego formatu. Ocena tej umiejętności pozwala rekruterom ocenić dbałość o szczegóły i umiejętności analizy danych.

 • Wizualizacja danych

  Wizualizacja danych odnosi się do praktyki reprezentowania danych w formacie wizualnym lub graficznym, aby to zrobić Zwiększ zrozumienie i komunikację. Obejmuje tworzenie jasnych i atrakcyjnych wizualnie wykresów, wykresów lub pulpitów nawigacyjnych w celu przedstawienia złożonych zestawów danych lub trendów. Pomiar tej umiejętności pomaga ocenić zdolność jednostki do skutecznego komunikowania się w spostrzeżeniach za pomocą środków wizualnych.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Ocena interpretacji danych to be based on.

  Wykresy liniowe
  Wykresy słupkowe
  Wykresy kołowe
  Rozrzucone działki
  Histogramy
  Tabele
  Punkty danych
  Trendy danych
  Wzorce danych
  Porównanie danych
  Techniki interpretacji danych
  Metody wizualizacji danych
  Identyfikacja wartości odstających
  Analiza danych
  Podsumowanie danych
  Wnioskowanie danych
  Reprezentacja danych
  Eksploracja danych
  Manipulacja danymi
  Agregacja danych
  Ekstrakcja danych
  Raportowanie danych
  Prognozowanie danych
  Dyskretne dane
  Dane ciągłe
  Analiza korelacji
  Analiza regresji
  Znaczenie statystyczne
  Dokładność danych
  Niezawodność danych
  Ważność danych
  Kompletność danych
  Umiejętności interpretacji danych
  Analiza trendów
  Identyfikacja relacji w danych
  Podejmowanie decyzji na podstawie danych
  Interpretacja danych z różnych źródeł
  Podejmowanie decyzji opartych na danych
  Narzędzia do wizualizacji
  Oprogramowanie do analizy danych
  Kompetencja interpretacji danych
  Skuteczna komunikacja danych
  Umiejętność umiejętności danych
  Spostrzeżenia oparte na danych
  Oparte na danych rozwiązywanie problemów
  Interpretacja danych najlepsze praktyki
  Ograniczenia interpretacji danych
  Wyzwania dotyczące interpretacji danych
  Strategie interpretacji danych
  Analiza danych rozpoznawczych
  Klasyfikacja danych
  Techniki wizualizacji danych
  Biegłość w interpretacji danych
  Złożoność interpretacji danych
  Dokładność interpretacji danych
  Błędy interpretacji danych
  Skuteczność interpretacji danych
  Analiza predykcyjna
  Ekstrapolacja danych
  Interpolacja danych
  Umiejętności wizualizacji danych
  Analiza danych jakościowych
  Analiza danych ilościowych
  Metody reprezentacji danych
  Metody interpretacji danych
  Interpretacja uprzedzeń danych
  Narzędzia do interpretacji danych
  Prezentacja danych
  Rozumienie danych

What roles can I use the Data Interpretation Assessment Test for?

 • Analityk danych
 • Naukowiec danych
 • Analityk Biznesowy
 • Inżynier danych
 • Administrator bazy danych
 • Menedżer danych
 • Analityk finansowy
 • Analityk ds. Badań Rynku
 • Konsultant
 • Analityk operacyjny

How is the Data Interpretation Assessment Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Stosowanie umiejętności interpretacji danych w scenariuszach rzeczywistych
 • Manipulowanie i analizowanie dużych zestawów danych
 • Stosowanie zaawansowanych technik statystycznych w celu wyciągania spostrzeżeń
 • Tworzenie wizualizacji danych w celu przekazania ustaleń
 • Wykorzystanie narzędzi do wizualizacji danych
 • Projektowanie pouczających i wnikliwych wykresów i wykresów
 • Stosowanie technik wydobywania danych w celu wydobycia wiedzy
 • Wdrożenie odpowiednich metod analizy danych
 • Walidacja i weryfikacja interpretacji danych
 • Skuteczne prezentacje danych
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Zatrudnienia uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie powiedzieć, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

Data Interpretation Hiring Test FAQ

Co to jest test interpretacji danych?

Test interpretacji danych ocenia zdolność kandydatów do interpretacji danych przedstawionych w postaci tabel, wykresów i wykresów. Ta ocena przed zatrudnieniem może być wykorzystywana przez rekruterów do określenia, którzy kandydaci mają umiejętności danych i umiejętności, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Jakie pytania zawiera test interpretacji danych?

Test interpretacji danych przed zatrudnieniem składa się z pytań opartych na scenariuszach, które wymagają od kandydatów do:

 • Przeanalizuj dane numeryczne
 • Zrozum podane informacje (z tabel, wykresów i wykresów)
 • Oblicz wartości za pomocą umiejętności matematycznych
 • Wyciągnij wnioski z danych
 • Zidentyfikuj, gdy dostarczone dane nie są wystarczające do wyciągnięcia konkretnego wniosku
 • Ustal korelacje poprzez badanie relacji między punktami danych

Czy mogę połączyć test interpretacji danych z testem umiejętności?

Tak, możesz uzyskać test niestandardowy, który obejmuje test interpretacji danych i test umiejętności (rozumowanie logiczne, rozumowanie numeryczne, rozumowanie abstrakcyjne, rozumowanie przestrzenne itp.).

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
g2 badges
Ready to use the Adaface Ocena interpretacji danych?
Ready to use the Adaface Ocena interpretacji danych?
Porozmawiaj z nami
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️