Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

The Angular Online Test screens for candidates' ability to develop responsive and scaleable single-page web applications with the Angular framework. The test contains 12 scenario-based MCQ questions on Angular, HTML/ CSS and JavaScript. The test evaluates hands-on JavaScript coding abilities using one coding question. The test screens for the ability to use Angular framework basics (components, services, pipes, directives) in real-world applications, connect Angular applications with backend APIs, write efficient modular components for scalability and deploy Angular apps to production.

Covered skills:

 • Fundamentals of JavaScript and HTML/ CSS
 • Core Angular modules
 • Fundamentals of Angular (Components; Pipes; Directives)
 • Routing and navigation
See all covered skills

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Angular Online Test is the most accurate way to shortlist Angular DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

Internetowy test oceny AngularJS pomaga rekruterom i menedżerom ds. Zatrudniania w identyfikacji wykwalifikowanych kandydatów z puli CV oraz pomaga w podejmowaniu obiektywnych decyzji dotyczących zatrudniania. Zmniejsza koszty administracyjne przeprowadzania wywiadów z zbyt wieloma kandydatami i oszczędza drogi czas inżynierii, odfiltrowując niewykwalifikowane kandydatów.

Kandydaci na ekranie Adaface Testy dla typowych umiejętności, których szukają rekruterzy w programie AngularJS.

Spostrzeżenia wygenerowane z tej oceny mogą być wykorzystywane przez rekruterów i menedżerów ds. Zatrudniania w celu zidentyfikowania najlepszych kandydatów do tej roli. Funkcje przeciwgatowiowe umożliwiają wygodę w prowadzeniu ocen online. Test programisty AngularJS jest idealny do pomocy rekruterom w określeniu, którzy kandydaci mają umiejętności techniczne, aby dobrze sobie radzić w pracy.

Test został zaprojektowany w celu odfiltrowania kandydatów na role, takie jak:

 • programista AngularJS
 • ANGULARJS FRANCE - End Developer
Reason #2

No trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface ->
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

To tylko niewielka próbka z naszej biblioteki ponad 10 000 pytań. Rzeczywiste pytania dotyczące tego Angular Online Test będzie nieobowiązany.

🧐 Question

Medium

Marker ink component
Solve
            Rozważ następujący składnik, który można wykorzystać do modelowania markera i piszącego atramentu.
            
 image
            Które stwierdzenia dotyczące danego komponentu są prawdziwe?
            
            A: The 'marker' parameter of the @Input('marker') declaration does not alter the interface of the component.
B: Component, Input and Output are all required imports for this component.
C: Both marker and ink inputs must be provided when including the MarkerInk component in a template.
D: When included in a components template, the MarkerInk component creates a span containing the interpolated marker's name and a button bound to writeInk().
E: The MarkerInk component can be included in another template using the tag.

Easy

Markup DOM
Templates
Solve
            Review the following Angular components:
            
 image
            What will be rendered to the DOM based on the following markup usage?
            
 image
 image

Medium

Providing Dependency
Dependency Injection
Solve
            Review the following classes that need to act as dependencies in an Angular project:
            
 image
            Service X is provided to SampleComponent as shown here:
            
 image
            Service Y is provided to SampleModule as shown here:
            
 image
            Service Z is provided to AnotherSampleModule as shown here:
            
 image
            Pick the correct statements:

A: Service X is registered with specific ngComponent. Any new instance of that component will have new instance of Service X.
B: Single, shared instance of Service X is created and is injected into any class that asks for it.
C: A new instance of Service Y is created and injected into any component that asks for it in SampleModule.
D: Service Y is registered with specific ngModule and the same instance of Service Y is available to all components of SampleModule instead of creating one for every component in the SampleModule.
E: A new instance of Service Z is created and injected into any class that asks for it.
F: Angular creates a single, shared instance of Service Z and injects that into any class that asks for it.

Medium

Async Await Promises
Promises
Async-Await
Solve
            Co będzie następujące wyniki kodu?
            
 image
            Odp.: 24 Po 5 sekundach i po kolejnych 5 sekundach kolejne 24 
b: 24, a następnie kolejne 24 natychmiast
c: 24 natychmiast i kolejne 24 po 5 sekundach
d: po 5 sekundach, 24 i 24
e: niezdefiniowany
f: nan
g: Żadne z nich żadne z nich

Easy

Promise Resolve
Promises
Async-Await
Solve
            Co wynika z następującego kodu?
            
 image

Easy

Throw, Try, Async
Promises
Async-Await
Solve
            Co wyświetla następujący kod JS?
            
 image

Medium

Background Properties
Solve
            Consider the following shorthand CSS example:

background: #f7f7f7 url(jolie.jpg) no-repeat scroll 0px 0px;

Which of the following show the individual background properties represented by the shorthand:
 image

Easy

Colorful sentences
Solve
            Our intern is writing a colorful blog post, and has written the following code. What colors will the sentences be?
            
 image
            A: Sentence 1 will be gray, Sentence 2 will be pink.
B: Both sentences will be gray.
C: Sentence 1 will be pink, Sentence 2 will be gray.
D: Both sentences will be pink.
E: The code does not make sense; will throw an error.

Medium

Links
Solve
            W następującym HTML, jaki będzie kolor linku z klasą „Mark”
            
 image

Medium

Let's Hack
CSS Property
Solve
            Consider the following HTML and CSS:
            
 image
 image
            Which additional CSS rule(s) will render the following image? Choose ALL that apply.
            
 image
            A:
div{
flex-direction : column;
align-items : center;
}
            B:
div{
flex-direction : row;
align-items: center;
}
            C:
div{
flex-direction: column;
justify-content: center;
}
            D:
div{
flex-direction: row;
justify-content: center;
}

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
Solve
            A startup company E-Motors is building driverless automated cars. The car contains a sensor that checks the road quality for the next N meters to decide the optimal speed at which the cars should move. We are given recorded data by the sensor in the form of an array, where each element of the array is the rating given to 1 meter of the road in sequence. 

The rating given by the sensor is from 1 to 100, where 100 represents the road with the best condition, and any rating above 60 is optimal. Find the longest stretch of road in meters that is categorized as optimal by the sensor.

The input is an array of "strings" which needs to be converted from string to integer/number inside the function.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Marker ink component
2 mins
Angular
Solve

Easy

Markup DOM
Templates
2 mins
Angular
Solve

Medium

Providing Dependency
Dependency Injection
3 mins
Angular
Solve

Medium

Async Await Promises
Promises
Async-Await
2 mins
JavaScript
Solve

Easy

Promise Resolve
Promises
Async-Await
2 mins
JavaScript
Solve

Easy

Throw, Try, Async
Promises
Async-Await
2 mins
JavaScript
Solve

Medium

Background Properties
2 mins
HTML/CSS
Solve

Easy

Colorful sentences
2 mins
HTML/CSS
Solve

Medium

Links
2 mins
HTML/CSS
Solve

Medium

Let's Hack
CSS Property
3 mins
HTML/CSS
Solve

Medium

Longest Road
logic
hashmaps
25 mins
Coding
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Marker ink component
Angular
Medium2 mins
Solve
Markup DOM
Templates
Angular
Easy2 mins
Solve
Providing Dependency
Dependency Injection
Angular
Medium3 mins
Solve
Async Await Promises
Promises
Async-Await
JavaScript
Medium2 mins
Solve
Promise Resolve
Promises
Async-Await
JavaScript
Easy2 mins
Solve
Throw, Try, Async
Promises
Async-Await
JavaScript
Easy2 mins
Solve
Background Properties
HTML/CSS
Medium2 mins
Solve
Colorful sentences
HTML/CSS
Easy2 mins
Solve
Links
HTML/CSS
Medium2 mins
Solve
Let's Hack
CSS Property
HTML/CSS
Medium3 mins
Solve
Longest Road
logic
hashmaps
Coding
Medium25 minsSolve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

Brandon

Dzięki Adaface byliśmy w stanie zoptymalizować nasz początkowy proces badania przesiewowego o 75%, uwalniając cenny czas zarówno dla menedżerów ds. Zatrudnienia, jak i naszego zespołu pozyskiwania talentów!


Brandon Lee, Głowa ludzi, Love, Bonito

Reason #5

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Angular Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

Reason #6

Detailed scorecards & comparative results

Reason #7

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Angular Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

Reason #9

Advanced Proctoring


Jakie pytania zostaną wykorzystane do oceny starszych programistów kątowych?

Pytania użyte do oceny starszych programistów kątowych będą miały większe trudności i opierają się na zaawansowanych tematach. Aby rozwiązać te pytania, kandydaci wymagaliby kilku lat praktycznego doświadczenia w opracowywaniu aplikacji kątowych.

Oto kilka zaawansowanych tematów, na których pytania oparte są:

-Budowanie aplikacji bez serwera w czasie rzeczywistym,

 • Wdrożenie architektury redux
 • Pakiet animacji Angular: budowanie, konfigurowanie i używanie wyzwalaczy, stanów, stylów, przejść
 • Korzystanie z RXJ do zarządzania danymi, wykorzystując wbudowane funkcje do deklaratywnego przekształcenia danych
 • Obsługa bezpieczeństwa w aplikacjach kątowych
 • Wdrożenie uwierzytelniania i autoryzacji
 • Zaawansowane funkcje animacji, takie jak grupy animacji, klatki kluczowe lub oddzwanianie
 • Obsługa XSS i XSRF

What roles can I use the Angular Online Test for?

 • Angular Developer
 • Intermediate Angular Developer
 • Web Developer
 • UI Developer - Angular
 • Frontend Developer - Angular
 • Senior Frontend Engineer - Angular
 • Full Stack Developer (Angular)

What topics are covered in the Angular Online Test?

Podstawy JavaScript
Podstawy HTML/CSS
składniki
Dyrektywy
Rury
Wydarzenia i formy
Wiązanie danych
Usługi
Routing i nawigacja
Reaktywne rozszerzenia
Obserwowalne
Powolne ładowanie
Łączenie się z usługami HTTP
Bezpieczeństwo
Kątowy CLI
Struktura pliku
Wstrzyknięcie zależności
Moduły i ngmodule
Szablony
Obserwowalne
Uwierzytelnianie i autoryzacja
Przechwytniki HTTP i nagłówki HTTP
Uwierzytelnianie oparte na rolach
Strefy kątowe
Animacje
Singapore government logo

Menedżerowie ds. Rekrutacji uważali, że poprzez pytania techniczne, które zadali podczas wywiadów panelowych, byli w stanie stwierdzić, którzy kandydaci mieli lepsze wyniki, i różnili się od tych, którzy również nie zdobyli bramki. Oni są Bardzo zadowolony z jakością kandydatów na liście przesiewowej Adaface.


85%
Zmniejszenie czasu badań przesiewowych

FAQ

Czy test może również ocenić dla maszynopisu?

TAk. Możemy dostosować test, aby zawierać MCQSIpt MCQS. Możesz sprawdzić [Test Online

W jaki sposób test jest dostosowywany dla programistów React/Angular?

Możemy dostosować ocenę, aby zawierać pytania dotyczące React i Angular. Kandydat otrzyma opcję wyboru ramy, z którymi mają doświadczenie, a w teście zostaną wykorzystane pytania dotyczące wybranego ram. Możesz przejrzeć nasz React Online Test, aby zobaczyć, jakie pytania będą używane.

W jaki sposób test jest dostosowywany dla programistów kątowych JavaScript/TypeScript?

Możemy dostosować ocenę, aby zawierać pytania na temat JavaScript i TypeScript. Kandydat otrzyma opcję wyboru języka, z którym mają doświadczenie, a pytania dotyczące wybranego języka zostaną użyte w teście. Możesz przejrzeć nasz JavaScript Online Test i [TESTICRIPT TEST](https://www.adaface.com/assessment-test/ Testcript-online-Test), aby zobaczyć, jakie pytania zostaną użyte.

Czy mogę połączyć wiele umiejętności w jedną niestandardową ocenę?

Tak, absolutnie. Oceny niestandardowe są konfigurowane na podstawie opisu stanowiska i będą zawierać pytania dotyczące wszystkich określonych umiejętności, które określasz.

Czy masz jakieś funkcje anty-cheatingowe lub proktorowe?

Mamy następujące funkcje anty-cheatingowe:

 • Pytania o niezgodne z nich
 • Proctoring IP
 • Proctoring Web
 • Proctoring kamery internetowej
 • Wykrywanie plagiatu
 • Bezpieczna przeglądarka

Przeczytaj więcej o funkcjach Proctoring.

Jak interpretować wyniki testów?

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, jest to, że ocena jest narzędziem eliminacyjnym, a nie narzędziem wyboru. Ocena umiejętności jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci wyeliminować kandydatów, którzy nie są technicznie zakwalifikowani do roli, nie jest zoptymalizowana, aby pomóc Ci znaleźć najlepszego kandydata do tej roli. Dlatego idealnym sposobem na wykorzystanie oceny jest podjęcie decyzji o wyniku progowym (zwykle 55%, pomagamy Ci porównać) i zaprosić wszystkich kandydatów, którzy wyniki powyżej progu na następne rundy wywiadu.

Do jakiego poziomu doświadczenia mogę użyć tego testu?

Każda ocena Adaface jest dostosowana do opisu stanowiska/ idealnego kandydującego osobowości (nasi eksperci przedmiotu będą podejmować właściwe pytania dotyczące oceny z naszej biblioteki ponad 10000 pytań). Ocenę tę można dostosować do dowolnego poziomu doświadczenia.

Czy każdy kandydat otrzymuje te same pytania?

Tak, znacznie ułatwia porównanie kandydatów. Opcje pytań MCQ i kolejność pytań są losowe. Mamy funkcje anty-cheating/proctoring. W naszym planie korporacyjnym mamy również możliwość tworzenia wielu wersji tej samej oceny z pytaniami o podobnych poziomach trudności.

Jestem kandydatem. Czy mogę spróbować testu ćwiczeniowego?

Nie. Niestety, w tej chwili nie wspieramy testów ćwiczeń. Możesz jednak użyć naszych przykładowych pytań do ćwiczeń.

Jaki jest koszt korzystania z tego testu?

Możesz sprawdzić nasze Plany cenowe.

Czy mogę dostać bezpłatny proces?

Tak, możesz zarejestrować się za darmo i podgląd tego testu.

Właśnie przeniosłem się do płatnego planu. Jak mogę poprosić o ocenę niestandardową?

Oto szybki przewodnik dotyczący jak poprosić o ocenę niestandardową na Adaface.

Join 1200+ companies in 75+ countries.
Wypróbuj dziś najbardziej przyjazne narzędzie do oceny umiejętności.
Ready to use the Adaface Angular Online Test?
Ready to use the Adaface Angular Online Test?
Porozmawiaj z nami
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Semestry Prywatność Przewodnik zaufania

🌎 Wybierz swój język

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️