Search test library by skills or roles
⌘ K

Tjenestevilkår

Last updated: July 2023

Takk for at du tok deg tid til å lese våre vilkår. Vi prøver å holde ting enkelt, men det er viktig at du forstår dine rettigheter og ansvar.

Denne personvernregelen gjelder alle produktene, tjenestene og nettstedene som tilbys av Adaface PTE. Ltd. Vi refererer til disse produktene, tjenestene og nettstedene samlet som "tjenestene" i denne policyen.

 

1. SaaS service og støtte

1.1 Disse tjenestevilkårene skal gjelde for Adaface Pte. Ltd. (heretter "Adaface") levering av screeningtjenester før ansettelse til kunder (heretter "kunden") med mindre annet er avtalt skriftlig. Adaface og kunden skal også hver bli omtalt som et "parti" og i fellesskap "partiene". Tjenestene skal leveres under en abonnementsstruktur i henhold til disse tjenestevilkårene.

1.2 Med forbehold om vilkårene herav, vil Adaface gi kunden rimelige tekniske støttetjenester i samsvar med tjenestene og servicekapasiteten som er skissert ovenfor.

1.3 Disse tjenestevilkårene og våre personvernregler danner en kontrakt mellom deg og Adaface. Denne avtalen regulerer abonnementet ditt på og bruk av, Adafaces nettsted og/eller andre relaterte applikasjoner eller tjenester.

1.4 Som kunde samtykker du i denne avtalen ved å signere et dokument som refererer til disse vilkårene for tjeneste, eller ved å gi samtykke ved registrering av en konto hos Adaface. Hvis du er en organisasjon, må personen som samtykker til denne avtalen på dine vegne ha myndighet til å binde deg til denne avtalen, og både du og slike personer representerer det for å være tilfelle.

 

2. Kontakt med kunder

2.1 Kunden skal utnevne en person (er) til å ha ansvaret for kontakten med Adaface. Slike personer skal håndtere alle praktiske ordninger som kunden er ansvarlig for under abonnementsperioden. Hvis ellers eksplisitt angitt, vil den utnevnte personen være den som først registrerte en konto på vegne av kunden.

 

3. Begrensninger og ansvar

3.1 Kunden vil ikke, direkte eller indirekte: omvendt ingeniør, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å oppdage kildekoden, objektkoden eller underliggende struktur, ideer, kunnskap eller algoritmer som er relevante for tjenestene eller programvare, dokumentasjon eller data relatert til den Tjenester (“programvare”); endre, oversette eller opprette derivatverk basert på tjenestene eller programvaren (bortsett fra i den grad det er uttrykkelig tillatt av adaface eller autorisert i tjenestene); Bruk tjenestene eller programvaren til timesharing eller servicebyråformål eller på annen måte til fordel for en tredjedel; eller fjerne proprietære merknader eller etiketter.

3.2 Kunden representerer, pakter og garanterer at kunden vil bruke tjenestene bare i samsvar med ADAFACEs standard publiserte retningslinjer da i kraft ("policyen") og alle gjeldende lover og forskrifter. [Kunden samtykker herved å skadesløsgjøre og holde ufarlige adaface mot skader, tap, forpliktelser, oppgjør og utgifter (inkludert uten begrensningskostnader og advokatsalærer) i forbindelse med ethvert krav eller handling som oppstår fra en påstått brudd på det foregående eller på annen måte fra Kundens bruk av tjenester.] Selv om Adaface ikke har noen forpliktelse til å overvåke kundens bruk av tjenestene, kan Adaface gjøre det og kan forby all bruk av tjenestene den mener kan være (eller påstått å være) i strid med det foregående.

3.3 Kunden skal være ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde utstyr og tilleggstjenester som trengs for å koble til, få tilgang til eller på annen måte bruke tjenestene, inkludert, uten begrensning, modemer, maskinvare, servere, programvare, operativsystemer, nettverk, webservere og lignende (samlet , "Utstyr"). Kunden skal også være ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til utstyret, kundekontoen, passord (inkludert, men ikke begrenset til administrative og brukerpassord) og filer, og for all bruk av kundekonto eller utstyret med eller uten kundens kunnskap eller samtykke.

 

4. Utveksling av informasjon, personvern og konfidensialitet

4.1 I løpet av å bruke tjenestene respekterer Adaface personvernet til alle personopplysninger i kundedata og samtykker i å håndtere disse personopplysningene som angitt i personvernreglene våre. Ved å laste opp all informasjon, samtykker kunden og samtykker til overføring, behandling og lagring av kundedata i samsvar med denne avtalen, inkludert vår personvernregler.

4.2 Hver part (den "mottakende partiet") forstår at den andre parten (den "avslørende partiet") har avslørt eller kan avsløre virksomhet, teknisk eller økonomisk informasjon knyttet til den avslørende partiets virksomhet (heretter referert til som "proprietær informasjon" av avsløringen Parti). Proprietær informasjon om Adaface inkluderer ikke-offentlig informasjon om funksjoner, funksjonalitet og ytelse av tjenesten. Eiendomsinformasjon om kunden inkluderer ikke-offentlige data levert av kunden til Adaface for å muliggjøre levering av tjenestene ("kundedata"). Den mottakende parten er enig: (i) å ta rimelige forholdsregler for å beskytte slik proprietær informasjon, og (ii) ikke å bruke (bortsett fra i ytelsen til tjenestene eller som annet er tillatt her) eller røpe til noen tredje person en slik proprietær informasjon. Den avslørende parten er enig i at det foregående ikke skal gjelde med hensyn til informasjon etter fem (5) år etter avsløringen av dette eller informasjon som den mottakende parten kan dokumentere (a) er eller blir generelt tilgjengelig for publikum, eller (b) var i sin besittelse eller kjent av det før mottak fra den avslørende partiet, eller (c) ble med rette avslørt for det uten begrensning av en tredjepart, eller (d) ble uavhengig utviklet uten bruk av noen proprietær informasjon fra den avslørende part eller (e) er pålagt å bli avslørt ved lov. Hver part skal holde hemmelig slik konfidensiell informasjon og skal utøve samme grad av flid som utøvd i forhold til sin egen konfidensielle informasjon. Ingen av partene kan avsløre eller på noen annen måte gjøre konfidensiell informasjon tilgjengelig for tredjepart uten skriftlig samtykke fra den andre parten.

4.3 Adaface skal ha rett til å inngi materiale om de aktuelle tjenestene for det interne formålet med fortsatt utvikling av Adaface -produkter og har rett til å bruke kundens navn som referanse for markedsføring, innsending av tilbud osv.

4.4 Adaface skal eie og beholde all rett, tittel og interesse for og til (a) tjenestene og programvaren, alle forbedringer, forbedringer eller modifikasjoner dertil, (b) alle programvare, applikasjoner, oppfinnelser eller annen teknologi utviklet i forbindelse med støtte, og ((((((( c) Alle immaterielle rettigheter relatert til noe av det foregående. Ingen rettigheter eller lisenser gis bortsett fra som uttrykkelig angitt her.

 

5. Dataeierskap

5.1 Kunden vil beholde alle rettigheter til kundedata eller annet materiale som er lastet opp eller opprettet av kunden på eller gjennom tjenestene (“Kundeinnhold”). Ved å sende inn, legge ut eller vise kundedata og/eller kundeinnhold på eller gjennom tjenestene som er ment å bli gjort tilgjengelig for brukere eller kandidater, gir kundenes adaface et verdensomspennende, ikke-eksklusivt, royaltyfri lisens til å reprodusere, tilpasse, endre publiser og distribuerer slike kundedata og/eller kundeinnhold utelukkende i forbindelse med tjenestene med det formål å utføre Adafaces forpliktelser i henhold til denne avtalen. Kunden representerer og garanterer at den har alle rettigheter, makt og myndighet som er nødvendige for å gi rettighetene som er gitt her til slike kundedata og/eller kundeinnhold.

 

6. Rettigheter i produkt og materiale

6.1 All copyright og eventuelle andre immaterielle rettigheter, inkludert eventuelle Adaface -standardspørsmål, Dashboards innhold og produktet som er utviklet i forbindelse med tjenestene som leveres, skal tildeles Adaface. Kunden skal bare gis bruksrett.

6.2 Kunden kan avslutte en egen avtale med Adaface om forlengelse av tillatelsen til å bruke materialet mottatt i retur for betaling av en ekstra kostnad, inkludert muligheten til å reprodusere materialet og bruke materialet til markedsføringsformål. Ved slik bruk skal kunden sørge for at det faktum at materialet er utarbeidet av Adaface er tydelig angitt.

6.3 Hvis kunden ikke avslutter en egen avtale med Adaface som spesifisert i avsnitt ovenfor, kan kunden bare bruke materialet utarbeidet av Adaface for interne formål og kan ikke røpe, endre eller kopiere materialet, laste det opp på kundens nettsted eller sosiale medier eller på noen annen måte reprodusere slikt materiale.

 

7. Betaling av gebyrer

7.1 Kunden abonnerer på tjenestene som tilbys av Adaface i en minimum innledende periode på 1 måned (eller 3, 6, 9, 12, 24, 36 måneder som per abonnement), med mindre annet er spesifisert i denne salgsavtalen, og samtidig erkjenner At abonnementet har en innledende forhåndsbetalingsfunksjon for tjeneste som skal betales før påbegynnelsen av abonnementsperioden.

7.2 Ingen del av betalingen for det første abonnementet vil refunderes i tilfelle kundens kansellering i abonnementsperioden med mindre det er klart angitt i et tillegg. På slutten av perioden utvides abonnementet automatisk for et fornyet abonnement (av samme varighet som originalt abonnement) med mindre kunden kanselleres av kunden minimum 30 dager før abonnementets sluttdato.

7.3 Betalingen blir automatisk fakturert med kunden som belastes for eventuelle ekstra lisenser som er distribuert. Ved utløpet av den innledende perioden har Adaface når som helst og etter Adaface sitt skjønn, rett til å endre abonnementssatsen uten forhånds samtykke fra kunden. Adaface Pte. Ltd. skal gi kunden 2 ukers varsel før de implementerer slik justering.

7.4 Adaface har rett til å kreve renter fra kunden hvis betaling til Adaface Pte. Ltd. er forfalt. Renten på renten er 14% per år. Renter skal påløpe fra forfallsdato til den faktiske betalingsdatoen.

7.5 I tilfelle kunden er kriminell til betaling av en faktura utover 30 dager, kan Adaface Pte Ltd, etter eget valg, holde tilbake leveranser eller suspendere alle tjenester til kontoen er gjort aktuelt.

 

8. Utsettelse/avbestilling av kunden

8.1 I tilfelle kunden kansellerer eller utsetter abonnementet før innledningsdatoen som er planlagt, vil hele abonnementsavgiften skyldes per vilkår som er angitt under "abonnementsperiode og gebyrer".

 

9. Garanti og driftsstans

9.1 Adaface gir ingen garantier overhodet i forhold til og skal ikke være ansvarlig for programvare som brukes og installeres med kunden.

9.2 Kundens bruk av tjenesten er på kundens eneste risiko. Tjenestene leveres på et "som den er" og "som tilgjengelig" -basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten de er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller ytelsesforløp.

9.3 Adaface, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) tjenestene vil fungere uavbrutt, sikre eller tilgjengelige på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller feil vil bli korrigert; c) Tjenestene er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) Resultatene av bruk av tjenestene vil oppfylle dine krav.

9.4 Til tross for det ovennevnte, har kunden rett til å kreve erstatning fra Adaface hvis tjenestene som leveres ikke er tilgjengelige (driftsstans), av grunner som kan tilskrives Adaface i mer enn 1% av tiden for en kalendermåned. Kompensasjonen skal beregnes som 10% av den månedlige avgiften som skal betales i henhold til "abonnementsperiode og gebyrer" for hver 1% driftsstans utilgjengelighet. Kompensasjonen kan imidlertid ikke overstige den månedlige avgiften for den perioden. Kompensasjonen, hvis den blir hevdet og tildelt, vil bli satt av mot fremtidige tjenestefakturaer og vil ikke bli betalt kontant.

 

10. Brudd

10.1 I tilfelle et partis brudd på abonnementet eller disse forretningsbetingelsene, skal de generelle reglene for Singapore -loven gjelde.

10.2 Ethvert krav på erstatning som følge av brudd fra Adaface skal under ingen omstendigheter overstige et beløp som tilsvarer gebyret som er avtalt for å bli betalt av kunden for det første 12 måneders abonnementet. Adaface skal ikke være ansvarlig for kundens driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap. Det er spesifikt uttalt at Adaface ikke skal være ansvarlig for sen levering eller feilaktig analyse eller rapport osv. På grunn av fakta som kan tilskrives kunden og/eller dens ansatte.

10.3 I tilfelle bruddet fra et parti skyldes faktorer utenfor kontrollen av et slikt parti (Force Majeure), skal partiet ikke være ansvarlig for et slikt brudd.

 

11. Styrende lov

11.1 Enhver tvist mellom Adaface og kunden som oppstår som følge av eller i forbindelse med abonnementet, eller disse forretningsvilkårene skal være underlagt Singapore -loven.

11.2 Denne avtalen skal styres i alle henseender, inkludert gyldighet, tolkning og virkning, av lovene i republikken Singapore, uten hensyn til prinsippene for lovkonflikter, og med mindre annet er valgt av Adaface i et bestemt tilfelle, er kunden uttrykkelig Enige om å underkaste seg den eksklusive personlige jurisdiksjonen til de føderale og statlige domstolene som ligger i republikken Singapore med det formål å løse enhver tvist knyttet til kundens tilgang til eller bruk av tjenesten. Kunden er enige om at uansett lov om lov eller lov, må ethvert krav eller sak som oppstår som følge av eller relatert til bruk av tjenesten, eller disse vilkårene innleveres innen ett (1) år etter at et slikt krav eller handlingsregnskap oppsto eller vær for alltid sperret.

 

12. Erstatning

12.1 Adaface skal holde kunden ufarlig fra ansvar overfor tredjeparter som følge av overtredelse av tjenesten til ethvert patent eller opphavsrettighet eller misbruk av en hvilken muligheten til å påta seg en eneste kontroll over forsvar og bosetting; Adaface vil ikke være ansvarlig for noe oppgjør det ikke godkjenner skriftlig. De foregående forpliktelsene gjelder ikke med hensyn til deler eller komponenter i tjenesten (i) som ikke leveres av adaface, (ii) laget helt eller delvis i samsvar med kundespesifikasjoner, (iii) som er endret etter levering av adaface, (( iv) Kombinert med andre produkter, prosesser eller materialer der den påståtte overtredelsen angår en slik kombinasjon, (v) der kunden fortsetter angivelig krenkende aktivitet etter å ha blitt varslet derav eller etter å ha blitt informert om modifikasjoner som ville unngått den påståtte krenkelsen, eller (vi) der kundens bruk av tjenesten ikke er strengt i samsvar med denne avtalen. Hvis tjenestene på grunn av et krav om overtredelse holdes av en domstol for kompetent jurisdiksjon til å være eller antas av Adaface å være krenkende, kan Adaface, på sitt alternativ og bekostning (a) erstatte eller endre tjenesten for å være ikke- krenkende forutsatt at slik modifisering eller erstatning inneholder vesentlig lignende funksjoner og funksjonalitet, (b) få for kunder en lisens til å fortsette å bruke tjenesten, eller (c) hvis ingen av de foregående er kommersielt praktisk, avslutte denne avtalen og kundens rettigheter nedenfor og gi Kunde en refusjon av forhåndsbetalte, ubrukte gebyrer for tjenesten.

 

13. Ansvarsbegrensning

Til tross for noe tvert imot, bortsett fra kroppsskade hos en person, skal Adaface og den gjenstand for denne avtalen eller vilkårene og betingelsene relatert til denne kontrakt, uaktsomhet, streng ansvar eller annen teori: (a) for feil eller avbrudd i bruk eller for tap eller unøyaktighet eller korrupsjon av data eller kostnad for anskaffelse av erstatningsvarer, tjenester, tjenester eller teknologi eller tap av virksomhet; (b) for alle indirekte, eksemplariske, tilfeldige, spesielle eller følgeskader; (c) for enhver sak utover Adafaces rimelige kontroll; eller (d) for beløp som sammen med beløp knyttet til alle andre krav, overstiger gebyrene som kunden har betalt til adaface for tjenestene i henhold til denne avtalen i de 12 månedene før loven som ga opphav til ansvaret, i hvert tilfelle , om Adaface har blitt informert om muligheten for slike skader.

 

14. Diverse

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ikke rettskraftig eller ugyldig, vil denne bestemmelsen være begrenset eller eliminert i minimum grad som nødvendig, slik at denne avtalen ellers vil forbli i full kraft og virkning og håndhevbar. Denne avtalen er ikke tildelbar, overførbar eller underlisensabel av kunden, bortsett fra med Adafaces forutgående skriftlige samtykke. Adaface kan overføre og tildele noen av dens rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen uten samtykke. Denne avtalen er den komplette og eksklusive uttalelsen om gjensidig forståelse av partene og erstatter og kansellerer alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler, kommunikasjon og andre forståelser knyttet til emnet i denne avtalen, og at alle dispensasjoner og modifikasjoner må være i en skriving signert av begge parter, med mindre annet er gitt her. Ingen byråer, partnerskap, joint venture eller sysselsetting opprettes som et resultat av denne avtalen, og kunden har ingen myndighet av noe slag for å binde adaface på noen måte. I enhver handling eller prosess for å håndheve rettigheter i henhold til denne avtalen, vil den rådende parten ha rett til å inndrive kostnader og advokatsalær. Alle varsler i henhold til denne avtalen vil være skriftlig og vil bli ansett for å ha blitt gitt behørig når mottatt, hvis personlig levert; Når kvitteringen er elektronisk bekreftet, hvis overført av faksimil eller e-post; Dagen etter at den er sendt, hvis sendt til levering neste dag av anerkjent leveringstjeneste over natten; og ved mottak, hvis sendt av sertifisert eller registrert post, returnerte kvittering. Denne avtalen skal styres av lovene i republikken Singapore uten hensyn til dens lovkonflikt.

 

logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.