Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP BODS (Business Objects Data Services) Online Test bruker scenariobaserte flervalgsspørsmål for å evaluere kandidater om deres tekniske kunnskaper og praktiske ferdigheter relatert til dataintegrasjon, datakvalitet, dataprofilering, datarensing, datakartlegging, datatransformasjon og data laste. Testen tar sikte på å bestemme kandidatenes evne til å designe og utvikle effektive og effektive SAP -kroppsløsninger som muliggjør jevn dataflyt på tvers av systemer og forbedrer datakvalitet, samt deres kjennskap til SAP Bods beste praksis, designmønstre og teknikker.

Covered skills:

 • Operasjonsdataleverandør
 • Datatransformasjon
 • Data migrasjon
 • Jobbdesign
 • Datautvinning
 • Dataintegrasjon
 • Datakvalitet
 • Datavarehus
 • Arbeidsflytstyring
 • Databehandling

Try practice test
9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP BODS Test is the most accurate way to shortlist SAP BODS -utviklersReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP BODS Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • I stand til å håndtere unntak og feil effektivt
 • Dyktig i oppsett og konfigurasjon av driftsdataleverandør
 • Kompetanse innen dataintegrasjon og kartlegging
 • Dyktig i datatransformasjon og manipulasjon
 • Grundig forståelse av datakvalitetsprinsipper og praksis
 • Erfaring med datamigrasjonsteknikker og strategier
 • Kunnskap om datavarehuskonsepter og beste praksis
 • Dyktig i jobbdesign og optimalisering
 • Kompetanse i arbeidsflytstyring og planlegging
 • Dyktig i datautvinning fra forskjellige kilder
 • Dyktig i databehandling og manipulering
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Try practice test
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Try practice test
Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP Bods Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP Bods Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Try practice test
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP BODS Assessment Test

Why you should use Pre-employment SAP BODS Online Test?

The SAP Bods Online Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Opprette og vedlikeholde operative dataleverandører
 • Utføre dataintegrasjonsoppgaver ved hjelp av SAP Bods
 • Transformere data for å oppfylle forretningskrav
 • Sikre datakvalitet og nøyaktighet i SAP Bods
 • Migrere data fra forskjellige kilder til målsystemer
 • Designe og administrere datavarehusløsninger
 • Designe og implementere arbeidsflyt
 • Å trekke ut data fra flere kilder ved hjelp av SAP Bods
 • Behandling og manipulering av data i SAP Bods
 • Forstå og bruke funksjonene til datatjenestedesigner

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP BODS Online Test?

 • Dataintegrasjon

  Dataintegrasjon er ferdigheten til å kombinere data fra forskjellige kilder til et enhetlig syn. Det er viktig å måle denne ferdigheten i testen når den tester kandidatens ferdigheter i å integrere data fra forskjellige systemer, noe som muliggjør effektiv og nøyaktig datatransformasjon og analyse.

 • Datatransformasjon

  Datatransformasjon refererer til prosessen med å konvertere data fra ett format til et annet, og sikrer at det er i den nødvendige strukturen og kvaliteten. Å måle denne ferdigheten i testen er avgjørende da den evaluerer kandidatens evne til å manipulere, rense og transformere data, som er essensielt for nøyaktig og meningsfull dataanalyse.

 • Datakvalitet

  The Ferdighet for datakvalitet innebærer å vurdere og opprettholde nøyaktigheten, fullstendigheten, konsistensen og integriteten til data. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens evne til å implementere datakvalitetskontroller og prosesser, slik at dataene som brukes i drifts- og beslutningsprosesser er pålitelige og pålitelige.

 • Data migrasjon

  Data migrasjon er ferdigheten til å overføre data fra et system til et annet, noe som sikrer dets integritet og brukervennlighet i målsystemet. Måling av denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere kandidatens ekspertise i planlegging, utføring og validering av datamigrasjonsprosesser, noe som er avgjørende for glatte systemoverganger uten tap eller korrupsjon av data.

 • Datavarehus </h4 > <p> Ferdigheten av datavarehus innebærer å designe og administrere databaser optimalisert for rapportering og analyseformål. Denne ferdigheten måles i testen for å bestemme kandidatens evne til å lage og vedlikeholde datavarehus, noe som muliggjør effektiv datalagring, gjenfinning og analyse for forretningsintelligens og beslutningstaking. </p> <h4> Jobbdesign </h4> < P> Jobbdesign er ferdigheten til å lage og konfigurere arbeidsflyter for dataintegrasjon i SAP BODS. Måling av denne ferdigheten i testen lar rekrutterere evaluere kandidatens dyktighet i utforming og administrasjon av komplekse dataintegrasjonsprosesser, sikre effektiv og feilfri datamevels og transformasjon. </p> <h4> arbeidsflytstyring

  arbeidsflyt Ledelsen refererer til ferdigheten til å føre tilsyn med og kontrollere utførelsen av arbeidsflyter for dataintegrasjon. Måling av denne ferdigheten i testen gjør det mulig for rekrutterere å vurdere kandidatens evne til å overvåke og administrere dataintegrasjonsprosesser, sikre jevn utførelse og ta opp problemer eller feil som kan oppstå.

 • Datautvinning

  Datautvinning er ferdigheten til å hente spesifikke undergrupper av data fra forskjellige kilder. Måling av denne ferdigheten i testen lar rekrutterere evaluere kandidatens evne til å trekke ut og filtrere data effektivt, slik at de nødvendige dataene er tilgjengelige for videre behandling og analyse.

 • Databehandling

  Data Behandling innebærer å manipulere, analysere og transformere data for å utlede meningsfull innsikt og støtte beslutninger. Å måle denne ferdigheten i testen lar rekrutterere vurdere kandidatens evne til å behandle og analysere data ved hjelp av SAP BODS-verktøy, sikre nøyaktig og effektiv datadrevet beslutningstaking.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP Bods Online Test to be based on.

  Operasjonsdataleverandør
  Dataintegrasjon
  Datatransformasjon
  Datakvalitet
  Data migrasjon
  Datavarehus
  Jobbdesign
  Arbeidsflytstyring
  Datautvinning
  Databehandling
  Datamodellering
  Data rensing
  Dataprofilering
  Datakartlegging
  ETL (Extract, Transform, Load)
  SQL (Structured Query Language)
  Datavalidering
  Data replikering
  Endre datafangst
  Data deduplication
  Dataaggregering
  Data iscenesettelse
  Filformater (CSV, XML, JSON)
  Datarensingsteknikker
  Databelastningsstrategier
  Parallell prosessering
  Data sammenslåing
  Feilhåndtering
  Data maskering
  Datakryptering
  Dataarkivering
  Datasynkronisering
  Dataavstemming
  Batchbehandling
  Sanntids dataintegrasjon
  Datastyring
  Dataovervåking
  Dimensjonell modellering
  Sakte skiftende dimensjoner
  Dataprofileringsteknikker
  Vurdering av datakvalitet
  Datakvalitetsverktøy
  Metadata Management
  Data skrubber
  Data migrasjonsverktøy
  Datakonvertering
  Databutikk
  Stjernerskjema
  Snøfnuggskjema
  Jobbdistribusjon
  Jobbplanlegging
  Avhengighetsstyring
  Før og etter prosessering
  Parameterisering
  Feillogging og overvåking
  Datautvinningsteknikker
  Datautvinning fra databaser
  Datautvinning fra APIer
  Datautvinning fra filer
  Bli med og kombinere data
  Transformasjonsfunksjoner
  Filtrering og sortering av data
  Aggregering av data
  Dataundersøking
  Arbeider med dato og klokkeslett
  Konvertering av datatype
  Datakvalitetssjekkpunkter
  Datavalideringsmetoder
  Dataprofileringsverktøy
  Data migrasjonsstrategier
  Dataintegritet
  Datarekonstruksjon
  Data backup
  Databelastningsteknikker
Try practice test

What roles can I use the SAP BODS Online Test for?

 • SAP BODS -utvikler
 • SAP BODS Teknisk konsulent
 • SAP Bods Data Migration Developer
 • SAP Data Migration Consultant

How is the SAP BODS Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Optimalisering av SQL -spørsmål og databehandling
 • Implementering av datautvinningslogikk ved hjelp av SAP Bods
 • Arbeide med datarensing og berikelsesteknikker
 • Identifisere og løse problemer med migrering av data
 • Bruke prinsipper for datavarehusdesign
 • Overvåking og feilsøking av utførelse av jobb
 • Bruke transformasjoner og funksjoner i SAP Bods
 • Implementering av feilhåndtering og unntaksstyring
 • Konfigurere og administrere SAP Bods arbeidsflyter
 • Bruke datareplikasjons- og synkroniseringsteknikker
 • Utføre avanserte databehandlings- og integrasjonsoppgaver
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

SAP BODS Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP Bods Online Test?
Ready to use the Adaface SAP Bods Online Test?
ada
Ada
● Online
✖️