Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Oracle BAM (Business Activity Monitoring) Online Test bruker scenariobaserte MCQ-er for å evaluere kandidater om deres dyktighet i å bruke Oracle BAM-verktøyet for overvåking av sanntid og analyse av forretningsdata. Testen vurderer kandidatenes evne til å designe og konfigurere BAM -prosjekter, lage og administrere dashbord og varsler, og utføre dataanalyse og rapportering.

Covered skills:

 • Oracle Bam
 • Dataanalyse
 • Datavisualisering
 • Dashboards
 • Dataintegrasjon
 • Varsler og varsler
 • Database ledelse
 • Forretningsanalyse
 • Rapportering
 • Sanntids dataovervåking
 • Ytelsesovervåkning

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Oracle BAM Test is the most accurate way to shortlist Oracle Bam DevelopersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Oracle BAM Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til å designe og utvikle sanntids dataovervåkningsløsninger
 • Sterke ferdigheter i databasestyring, inkludert datamodellering og optimalisering
 • Dyktig i dataanalyseteknikker og verktøy
 • Evne til å lage omfattende forretningsanalyserapporter
 • Erfaring med datavisualisering ved bruk av Oracle Bam
 • Evne til å lage interaktive dashbord
 • Kunnskap om dataintegrasjon og ETL -prosesser
 • Erfaring med ytelsesovervåking og optimalisering
 • Evne til å konfigurere varsler og varsler
 • Sterk forståelse av Oracle Bam -arkitektur
 • Evne til å feilsøke og løse tekniske problemer
 • Kunnskap om avanserte BAM -funksjoner og funksjonaliteter
 • Erfaring med å jobbe med kompleks hendelsesbehandling
 • Evne til å lage tilpassede BAM -visninger og rapporter
 • Forståelse av BAM -sikkerhet og tilgangskontrollmekanismer
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med opp mot 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Oracle Bam Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Oracle Bam Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Oracle BAM Assessment Test

Why you should use Pre-employment Oracle BAM Online Test?

The Oracle Bam Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementering og administrasjon av Oracle BAM for sanntids dataovervåking
 • Designe og vedlikeholde databaser for effektiv datahåndtering
 • Analysere data ved bruk av Oracle BAM for å identifisere trender og mønstre
 • Utføre forretningsanalyse for å støtte beslutningsprosesser
 • Opprette visuelt overbevisende datavisualiseringer ved hjelp av Oracle Bam -verktøy
 • Generere rapporter for å presentere funn av dataanalyse
 • Bygge interaktive dashbord for datautforskning
 • Overvåking av sanntidsdata feeds og svarer på varsler
 • Integrere data fra forskjellige kilder i Oracle Bam
 • Overvåking av systemytelse og optimalisering av Oracle Bam -distribusjon

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Oracle BAM Online Test?

 • Databaseadministrasjon

  Databaseadministrasjon refererer til praksisen med å administrere og organisere data i et databasesystem. Det innebærer aktiviteter som å lage og vedlikeholde databaser, administrere databasebrukere og tillatelser, sikre dataintegritet og sikkerhet og optimalisere databaseytelsen. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens ferdigheter i forskjellige aspekter ved databasestyring, som er avgjørende for effektiv datalagring og gjenfinning.

 • Dataanalyse

  Dataanalyse er prosessen av inspeksjon, rengjøring, transformering og modellering av data for å oppdage meningsfulle mønstre, innsikt og trender. Det innebærer å anvende statistiske og analytiske teknikker for å avdekke skjult informasjon og ta informerte beslutninger. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens evne til å analysere data ved hjelp av passende metoder og verktøy, noe som er avgjørende for å trekke ut verdifull innsikt fra store datasett.

 • Business Analytics

  Business Analytics refererer til praksisen med å bruke data, statistiske modeller og kvantitativ analyse for å forstå forretningsytelse, identifisere muligheter og ta datadrevne beslutninger. Det innebærer å analysere historiske og sanntidsdata for å få innsikt i forretningsdrift, markedstrender, kundeatferd og mer. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens kunnskap og ferdigheter i å anvende forretningsanalyseteknikker for å støtte strategisk planlegging og beslutningstaking.

 • Datavisualisering

  Datavisualisering er representasjonen av Data i grafiske eller visuelle former, for eksempel diagrammer, grafer og kart, for å lette forståelse og kommunikasjon. Det hjelper brukere med å identifisere mønstre, trender og forhold i data lettere. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens evne til å skape visuelt tiltalende og informative datavisualiseringer ved hjelp av passende verktøy og teknikker.

 • Rapportering

  Rapportering innebærer opprettelse og levering av strukturert, Oppsummert informasjon om forretningsdrift, ytelse og utfall. Det innebærer vanligvis å generere rapporter basert på forhåndsdefinerte maler eller brukerdefinerte spørsmål og presentere resultatene på en klar og kortfattet måte. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens ferdigheter i å generere nøyaktige og informative rapporter som effektivt kommuniserer nøkkelinformasjon til interessenter.

 • Dashboards

  Dashboards er visuelle skjermer av nøkkelytelsesindikatorer ( KPI) og andre relevante beregninger som gir sanntidsinnsikt i forretningsresultater. De gjør brukere å overvåke og spore ytelse på et øyeblikk og raskt identifisere bekymringsområder eller forbedringer. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens evne til å designe og utvikle intuitive og interaktive dashbord for effektiv dataovervåking og beslutningstaking.

 • sanntids dataovervåking

  Real- Tidsdataovervåking innebærer kontinuerlig å spore og analysere data når de genereres eller oppdateres, slik at organisasjoner kan svare raskt på skiftende forhold og iverksette umiddelbare tiltak. Det innebærer ofte bruk av sanntids datakilder og teknologier for å fange opp, behandle og analysere data i sanntid. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens forståelse av sanntids dataovervåkningskonsepter og deres evne til å bruke relevante verktøy og teknikker for effektiv sanntids dataanalyse.

 • Dataintegrasjon </h4> < P> Dataintegrasjon er prosessen med å kombinere data fra forskjellige kilder og formater til en enhetlig visning, ofte i et datavarehus eller Data Lake. Det innebærer å trekke ut, transformering og lasting (ETL) data fra forskjellige systemer, anvende datakvalitetskontroller og sikre datakonsistens og integritet. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens kunnskap og ferdigheter i å integrere heterogene datakilder og sikre datakvalitet og pålitelighet for analyse og rapporteringsformål. </p> <h4> Resultatovervåking

  Resultatovervåking involverer innebærer Sporing og måling av ytelsen til systemer, prosesser og applikasjoner for å sikre at de oppfyller forhåndsdefinerte mål og ytelsesmåling. Det innebærer vanligvis å samle og analysere ytelsesmålinger, identifisere ytelsesflaskehalser eller problemer og ta korrigerende tiltak. Denne ferdigheten måles i testen for å evaluere kandidatens evne til å overvåke og optimalisere ytelsen til Oracle BAM og relaterte systemer for effektiv og effektiv databehandling og analyse.

 • Varsler og varsler

  Varsler og varsler er automatiserte meldinger eller varsler utløst av forhåndsdefinerte hendelser eller betingelser for å informere brukere eller interessenter om viktige oppdateringer eller endringer. De kan konfigureres til å levere varsler i sanntid via e-post, SMS eller andre kommunikasjonskanaler. Denne ferdigheten måles i testen for å vurdere kandidatens forståelse av varsler og varslingskonsepter og deres evne til å konfigurere og administrere varslingsmekanismer i Oracle BAM for rettidig og proaktiv beslutningstaking.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Oracle Bam Test to be based on.

  Oracle Bam Architecture
  Datamodellering
  Dataoptimalisering
  Dataanalyseteknikker
  Business Analytics Reports
  Datavisualisering
  Interaktive dashboards
  Dataintegrasjon
  ETL -prosesser
  Ytelsesovervåkning
  Varsler og varsler
  Feilsøking av tekniske problemer
  Avanserte BAM -funksjoner
  Kompleks hendelsesbehandling
  Tilpasset BAM -visninger
  Bam -sikkerhet
  Tilgangskontrollmekanismer
  Sanntids dataovervåking
  Database ledelse
  Datamanipulasjon
  Datatransformasjon
  Dataaggregering
  Datakorrelasjon
  Datafiltrering
  Dataanriking
  Datavalidering
  Datakvalitet
  Datastyring
  Datavarehus
  Data streaming
  Data migrasjon
  Datasikkerhet
  Datavisualiseringsteknikker
  Rapportdesign
  Dashborddesign
  Viktige ytelsesindikatorer
  Dataanalyseverktøy
  Spørringsoptimalisering
  Databaseindeksering
  Ytelsesinnstilling
  Datavarsler
  Terskelovervåking
  Hendelsesdrevet arkitektur
  Sanntidsanalyse
  Hendelsesbehandlingsspråk
  Varslingskonfigurasjon
  Varslingsoppsett
  BAM ser tilpasning
  BAM rapporterer tilpasning
  Brukeradgangsadministrasjon
  Brukerroller og tillatelser
  BAM -distribusjon
  BAM -administrasjon
  BAM -feilsøking
  Bam beste praksis

What roles can I use the Oracle BAM Online Test for?

 • Oracle Bam Developer
 • Oracle SOA Developer
 • Oracle Business Analyst
 • Oracle Data Analyst
 • Oracle Business Intelligence Developer

How is the Oracle BAM Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Designe og implementere automatiserte varsler og varsler
 • Optimalisering av datainnhenting og behandling for effektiv ytelse
 • Opprette og administrere datatilkoblinger
 • Implementering av sikkerhetstiltak for å beskytte data
 • Integrering av Oracle Bam med andre systemer og verktøy
 • Konfigurere og finjustere Oracle Bam for optimal ytelse
 • Administrere brukertilgang og tillatelser
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Oracle BAM Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Oracle Bam Test?
Ready to use the Adaface Oracle Bam Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️