Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Den tyske (mellomliggende/b1) testen evaluerer en kandidats ferdighet på det tyske språket på B1 -nivået i CEFR -rammeverket, dekker temaer som grammatikk, ordforråd, leseforståelse, skriveferdigheter, lytteferdigheter og taleferdigheter. Den vurderer også kunnskap om tysk kultur, historie, litteratur, formspråk, fonetikk og syntaks.

Covered skills:

 • Tysk grammatikk
 • Leseforståelse
 • Lytteferdigheter
 • Tysk kultur
 • Tysk litteratur
 • Tysk fonetikk
 • Ordforråd
 • Skriveferdigheter
 • Snakkeferdigheter
 • Tysk historie
 • Tyske formspråk
 • Tysk syntaks

9 reasons why
9 reasons why

Adaface German (Intermediate/B1) Assessment Test is the most accurate way to shortlist AnalytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The German (Intermediate/B1) test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Effektiv bruk av tysk grammatikk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Demonstrert kunnskap om et bredt spekter av tysk ordforråd
 • Dyktig til å forstå skriftlige tyske tekster og svare på spørsmål basert på dem
 • Dyktig i å skrive på tysk med riktig setningsstruktur og passende ordforråd
 • Evne til å forstå talte tysk og svare på spørsmål basert på lydopptak
 • Kompetanse i å snakke tysk med flyt, nøyaktighet og passende uttal
 • Kunnskap om tysk kultur, inkludert skikker, tradisjoner og etikette
 • Kjennskap til tysk historie, inkludert store hendelser og historiske figurer
 • Forståelse av tysk litteratur, inkludert kjente forfattere og verk
 • Kunnskap om tyske formspråk og deres betydninger
 • Kompetanse i tysk fonetikk, inkludert uttale og intonasjon
 • Evne til å manipulere tyske setningsstrukturer i henhold til syntaktiske regler
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til å optimalisere den første screeningsprosessen vår med oppover 75 %, og frigjorde dyrebar tid for både ansettelsesledere og vårt talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder for mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Tysk (mellomliggende/b1) test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Tysk (mellomliggende/b1) test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Vis eksempler på scorecard
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the German (Intermediate/B1) Online Test

Why you should use Pre-employment German (Intermediate/B1) test?

The Tysk (mellomliggende/b1) test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Bruke tyske grammatikkregler for å konstruere nøyaktige setninger
 • Demonstrere et bredt spekter av tysk ordforråd og bruke det på riktig måte
 • Forstå og tolke skriftlige tyske tekster
 • Produserer skriftlige svar på tysk med riktig grammatikk og ordforråd
 • Forstå og tolke talte tysk i forskjellige sammenhenger
 • Uttrykke ideer og meninger flytende i muntlig tysk
 • Demonstrere kunnskap om tysk kultur, inkludert skikker og tradisjoner
 • Forstå Tysklands historie og dens betydning
 • Analysere og tolke tysk litteratur
 • Gjenkjenne og bruke vanlige tyske formspråk i passende sammenhenger

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the German (Intermediate/B1) test?

 • Tysk grammatikk

  Tysk grammatikk refererer til reglene og strukturer som styrer riktig bruk av ord, setninger og setninger på det tyske språket. Det er viktig å måle denne ferdigheten i testen for å vurdere testtakerens evne til å danne grammatisk korrigere tyske setninger og forstå kompleksitetene i tysk setningsstruktur.

 • Vocabulary

  Vocabulary på tysk refererer til kunnskap og forståelse av ord og deres betydninger på det tyske språket. Måling av ordforrådsevner i denne testen er avgjørende for å evaluere testtakerens evne til effektivt å kommunisere og forstå tyske tekster ved å bruke et mangfoldig utvalg av ord.

 • Leseforståelse

  Leseforståelse vurderer den Test-takers evne til å forstå skriftlige tyske tekster og få mening fra dem. Denne ferdigheten måles i testen for å måle testtakerens dyktighet i uttrykke sine tanker, ideer eller informasjon sammenhengende og grammatisk korrekte i skriftlig form. Det er viktig å måle denne ferdigheten å vurdere testtakerens ferdigheter i skriftlig kommunikasjon på det tyske språket.

 • Lytteferdigheter

  Lytteferdigheter Mål testtakerens evne til å forstå talte tysk Språk, inkludert samtaler, forelesninger eller innspillinger. Denne ferdigheten er viktig ettersom den gjenspeiler ens forståelsesevner i sanntidssituasjoner der lytting og forståelse av talte tysk er avgjørende.

 • Tale ferdigheter

  Tale ferdigheter i tysk vurderer testtakerens evne å kommunisere muntlig og flytende på det tyske språket. Denne ferdigheten er avgjørende for å måle for å bestemme individets ferdigheter i å uttrykke seg, opprettholde en samtale og bruke riktig uttale og intonasjon.

 • Tysk kultur

  Tysk kultur refererer til tradisjonene, skikker , verdier og praksis for det tyske folket. Å måle denne ferdigheten i testen hjelper rekrutterere til å vurdere testtakerens forståelse av tyske kulturelle aspekter, som er verdifull i forskjellige sammenhenger som tverrkulturell kommunikasjon og integrasjon.

 • Tysk historie

  Tysk historie omfatter de historiske hendelsene, periodene og figurene som har formet utviklingen av Tyskland som en nasjon. Evaluering av denne ferdigheten i testen gir innsikt i testtakerens kunnskap og forståelse av Tysklands fortid, dens innvirkning på nåtiden og dens kulturelle betydning.

 • Tysk litteratur

  Tysk litteratur vurderer vurderer Test-tarens kjennskap og forståelse av litterære verk produsert på det tyske språket. Måling av denne ferdigheten hjelper til med å bestemme testtakerens eksponering for tyske litterære klassikere, forfattere, temaer og litterær analyse.

 • Tyske formspråk

  Tyske formspråk refererer til uttrykk som bærer en figurativ betydning snarere enn en bokstavelig og er spesifikk for det tyske språket. Denne ferdigheten er viktig å måle for å forstå testtakerens grep om kollokvial og idiomatisk språkbruk, noe Studie av talelyder på det tyske språket, inkludert uttal, fonemer og fonetisk transkripsjon. Måling av denne ferdigheten lar rekrutterere evaluere testtakerens evne til å artikulere tyske lyder nøyaktig og gjenkjenne fonetiske mønstre.

 • Tysk syntaks

  Tysk syntaks refererer til ordningen og strukturen til ord og uttrykk i tyske setninger. Å vurdere denne ferdigheten i testen hjelper til med å måle testtakerens forståelse og ferdigheter i å konstruere grammatisk korrekte tyske setninger med passende ordrekkefølge og syntaktiske strukturer.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Tysk (mellomliggende/b1) test to be based on.

  Substantiv
  Verb
  Adjektiver
  Preposisjoner
  Konjunksjoner
  Tider
  Saker
  Ordstilling
  Negasjon
  Modalverb
  Artikler
  Pronomen
  Relative klausuler
  Direkte og indirekte tale
  Suffikser
  Prefikser
  Antonymer
  Synonymer
  Ordfamilier
  Idiomer
  Ordformasjon
  Leseforståelse
  Tekstanalyse
  Skrive e -post
  Brevskriving
  Beskriver bilder
  Beskrive folk
  Forteller hendelser
  Gir meninger
  Lytter til dialoger
  Lytter til forelesninger
  Lytte til intervjuer
  Snakker om hobbyer
  Snakker om daglig rutine
  Diskuterer reiseopplevelser
  Beskriver mat og oppskrifter
  Snakker om byer og landemerker
  Forklare tyske tradisjoner
  Sammenligne kulturer
  Forstå tysk historie
  Anerkjenner kjente tyske individer
  Analysere litterære tekster
  Identifisere litterære enheter
  Utforske tyske eventyr
  Tolke tyske dikt
  Gjenkjenne vanlige tyske formspråk
  Forstå fonetikksymboler
  Uttaler tyske lyder
  Mestring av tysk intonasjon
  Praktiserer tysk syntaks

What roles can I use the German (Intermediate/B1) test for?

 • Analytiker
 • Språkoversetter
 • Fremmedspråklærer
 • Reiseguide
 • International Business Professional
 • Reiselivsbransjen profesjonell
 • Flerspråklig kundestøtte
 • Tolk
 • Språkinnholdsforfatter
 • Kulturell utvekslingsfasilitator
 • International Relations Officer

How is the German (Intermediate/B1) test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Forstå de fonetiske aspektene ved det tyske språket
 • Bruke tyske syntaksregler for å konstruere velformede setninger
 • Oversettelse av tyske tekster til engelsk nøyaktig
 • Oversettelse av engelske tekster til tysk nøyaktig
 • Identifisere og korrigere vanlige feil i tysk skriving
 • Gjenkjenne og forstå nyanser i muntlige tysk
 • Tilpasse språket og tonen i tale basert på sosiale sammenhenger
 • Sammenligning og kontrasterende tysk kulturell praksis med andre kulturer
 • Identifisere og analysere temaene i tyske litterære verk
 • Gjenkjenne og reprodusere riktig tysk uttale
Singapore government logo

Ansettelseslederne mente at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, var i stand til å fortelle hvilke kandidater som scoret bedre, og differensierte med de som ikke skåret like godt. De er svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene som er på listen med Adaface-screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

German (Intermediate/B1) Hiring Test Vanlige spørsmål

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Tysk (mellomliggende/b1) test?
Ready to use the Adaface Tysk (mellomliggende/b1) test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️