Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

Datatolkningstesten evaluerer en kandidats evne til å analysere komplekse data, trekke ut meningsfull innsikt og strukturobservasjoner fra flere datakilder som tabeller, diagrammer og grafer.

Covered skills:

 • Lese data
 • Tolke grafer
 • Analysere tabeller
 • Tegne slutninger
 • Analysere diagrammer
 • Datavisualisering

9 reasons why
9 reasons why

Adaface Data Interpretation Test is the most accurate way to shortlist Data analytikersReason #1

Tests for on-the-job skills

The Data Interpretation Assessment Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Lese og tolke data nøyaktig
 • Tegne logiske slutninger fra data
 • Analysere og tolke grafer effektivt
 • Analysere og tolke diagrammer nøyaktig
 • Analysere og tolke tabeller effektivt
 • Datavisualiseringsevner for å presentere informasjon effektivt
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er bare en liten prøve fra biblioteket vårt med 10.000+ spørsmål. De faktiske spørsmålene om dette Datatolkningsvurdering vil være ikke-googlable.

🧐 Question

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Solve
Consider the following line chart which shows the money invested by a company in production each year and the sales made by the company each year. If the pie chart shows the shareholding pattern of the company and the company gives 10% of the profit as dividends to its share holders then what is the average dividend received by retail investors from 2000 to 2004?
 image
 image

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Solve
Given below is the list of laptop brands and their details in which some data is missing. If the cost price of Dell is 3/5 of the cost price of Lenovo, then what will be the %profit of Dell?
 image

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Solve
 Consider the following line chart which shows the sales of five different companies from 2000 to 2009. Which of the following companies has the maximum percentage increase in the median from 2000 to 2004 and 2005 to 2009.
 image
🧐 Question🔧 Skill

Medium

Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations

3 mins

Data Interpretation
Solve

Medium

Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning

2 mins

Data Interpretation
Solve

Hard

Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning

3 mins

Data Interpretation
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
Dividends
Financial Analysis
Percentage and Average Calculations
Data Interpretation
Medium3 mins
Solve
Laptop Brands
Proportions and Percentages
Financial Reasoning
Data Interpretation
Medium2 mins
Solve
Median
Trend Analysis
Statistical Reasoning
Data Interpretation
Hard3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface klarte vi å optimalisere vår første screeningprosess med oppover 75%, og frigjøre dyrebare tid for både ansettelsesledere og vårt talentinnsamlingsteam!


Brandon Lee, Menneskers leder, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment Datatolkningsvurdering in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the Datatolkningsvurdering from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the Data Interpretation Online Test

Why you should use Pre-employment Data Interpretation Assessment Test?

The Datatolkningsvurdering makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Analysere og tolke datasett
 • Tegne meningsfulle slutninger fra data
 • Forstå og tolke grafer og diagrammer
 • Analysere og tolke tabeller
 • Visualisere data gjennom forskjellige teknikker
 • Bruke statistisk analyse for å tolke data
 • Identifisere mønstre og trender i data
 • Bruke dataanalyseteknikker for å løse problemer
 • Forstå datavisualiseringsprinsipper
 • Utføre datadrevet beslutningstaking

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the Data Interpretation Assessment Test?

 • Lese data

  Lesedata refererer til muligheten til å forstå og forstå informasjon presentert i et numerisk eller tekstformat. Denne ferdigheten er viktig, da den lar enkeltpersoner hente ut meningsfull innsikt fra data, slik at de kan ta informerte beslutninger og løse komplekse problemer.

 • tegning av slutninger

  tegning av slutninger innebærer å bruke data og informasjon til nå logiske konklusjoner eller gjør utdannede gjetninger. Det krever en dyp forståelse av konteksten og evnen til å koble prikkene for å avdekke underliggende mønstre eller forhold. Å vurdere denne ferdigheten hjelper deg med å evaluere individets analytiske tenkning og problemløsningsevner.

 • Tolking av grafer

  Tolking av grafer innebærer å forstå og gi mening om visuelle fremstillinger av data, for eksempel linjegrafer, stolpe Diagrammer, eller kakediagrammer. Det krever muligheten til å analysere trender, identifisere mønstre og trekke ut innsikt fra den visuelle skildringen av informasjon. Å evaluere denne ferdigheten er avgjørende da den vurderer individets evne til å utlede kunnskap fra datavisualisering.

 • Analyse av diagrammer

  Analyse av diagrammer refererer til evnen til å trekke ut meningsfull informasjon fra diagrammer, for eksempel Histograms , spredte plott, eller boksplott. Det innebærer å tolke forskjellige datapunkter, forstå forhold og oppdage anomalier eller trender i diagrammet. Å vurdere denne ferdigheten hjelper til med å måle individets evne til å ta datadrevne beslutninger basert på grafiske representasjoner.

 • Analyse av tabeller

  Analyse av tabeller innebærer å forstå og trekke ut relevant informasjon fra tabulære datastrukturer. Det krever kapasitet til å identifisere mønstre, sammenligne datapunkter og hente innsikt fra det organiserte formatet. Evaluering av denne ferdigheten gjør det mulig Forbedre forståelse og kommunikasjon. Det innebærer å lage klare og visuelt tiltalende diagrammer, grafer eller dashbord for å presentere komplekse datasett eller trender. Å måle denne ferdigheten hjelper til med å evaluere individets evne til å kommunisere innsikt effektivt gjennom visuelle midler.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for Datatolkningsvurdering to be based on.

  Linjegrafer
  Søyle diagram
  Kakediagrammer
  Spredning plott
  Histogrammer
  Bord
  Datapunkter
  Datatrender
  Datamønstre
  Datasammenligning
  Datatolkningsteknikker
  Datavisualiseringsmetoder
  Identifisere outliers
  Dataanalyse
  Datasammendrag
  Data -inferens
  Datarepresentasjon
  Datautforskning
  Datamanipulasjon
  Dataaggregering
  Datautvinning
  Datarapportering
  Dataprognoser
  Diskrete data
  Kontinuerlige data
  Korrelasjonsanalyse
  Regresjonsanalyse
  Statistisk signifikant
  Datanøyaktighet
  Data -pålitelighet
  Data -gyldighet
  Data fullstendighet
  Datatolkningsevner
  Analysere trender
  Identifisere forhold i data
  Beslutningstaking basert på data
  Tolke data fra forskjellige kilder
  Datadrevet beslutningstaking
  Visualiseringsverktøy
  Dataanalyseprogramvare
  Datatolkningskompetanse
  Effektiv datakommunikasjon
  Datakunnskaper
  Datadrevet innsikt
  Datadrevet problemløsing
  Datatolkning Beste praksis
  Begrensninger i datatolkning
  Datatolkningsutfordringer
  Datatolkningsstrategier
  Utforskende dataanalyse
  Dataklassifisering
  Datavisualiseringsteknikker
  Datatolkningsevne
  Datatolkningskompleksitet
  Datatolkningsnøyaktighet
  Datatolkningsfeil
  Datatolkningseffektivitet
  Forutsigbar analyse
  Data ekstrapolering
  Datainterpolasjon
  Datavisualiseringsevner
  Kvalitativ dataanalyse
  Kvantitativ dataanalyse
  Metoder for datarepresentasjon
  Datatolkningsmetoder
  Tolke datafordelinger
  Datatolkningsverktøy
  Datapresentasjon
  Dataforståelse

What roles can I use the Data Interpretation Assessment Test for?

 • Data analytiker
 • Dataforsker
 • Forretningsanalytiker
 • Dataingeniør
 • Databaseadministrator
 • Data Manager
 • Finansanalytiker
 • Markedsundersøkelsesanalytiker
 • Konsulent
 • Operasjonsanalytiker

How is the Data Interpretation Assessment Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Bruke datatolkningsevner i den virkelige scenariene
 • Manipulere og analysere store datasett
 • Bruke avanserte statistiske teknikker for å trekke innsikt
 • Opprette datavisualiseringer for å kommunisere funn
 • Bruke datavisualiseringsverktøy
 • Designe informative og innsiktsfulle grafer og diagrammer
 • Bruke data mining -teknikker for å trekke ut kunnskap
 • Implementering av passende dataanalysemetoder
 • Validere og verifisere datatolkninger
 • Presentere datatolkning effektivt
Singapore government logo

Ansettelseslederne følte at de gjennom de tekniske spørsmålene de stilte under panelintervjuene, kunne fortelle hvilke kandidater som hadde bedre score, og differensierte med de som ikke scoret også. De er Svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene på listen med adaface -screeningen.


85%
Reduksjon i screeningstid

Data Interpretation Hiring Test Vanlige spørsmål

Hva er datatolkningstest?

Datatolkningstesten evaluerer kandidatenes evne til å tolke data presentert i form av tabeller, grafer og diagrammer. Denne vurderingen før ansettelse kan brukes av rekrutterere for å identifisere hvilke kandidater som har dataene og evnen til å gjøre det bra på jobben.

Hvilken type spørsmål inkluderer datatolkningstesten?

Datatolkningsprøven før ansettelse består av scenariobaserte spørsmål som krever at kandidatene skal:

 • Analyser numeriske data
 • Forstå den gitte informasjonen (fra tabeller, grafer og diagrammer)
 • Beregn verdier ved bruk av matematiske ferdigheter
 • Tegn slutninger fra data
 • Identifiser når angitt data ikke er tilstrekkelig til å trekke en bestemt konklusjon
 • Etablere korrelasjoner ved å undersøke sammenhenger mellom datapunkter

Kan jeg kombinere datatolkningstesten med en egnethetstest?

Ja, du kan få en tilpasset test som inkluderer datatolkningstesten og evnen testen (logisk resonnement, numerisk resonnement, abstrakt resonnement, romlig resonnement osv.).

Kan jeg kombinere flere ferdigheter til en tilpasset vurdering?

Ja absolutt. Tilpassede vurderinger er satt opp basert på stillingsbeskrivelsen din, og vil inneholde spørsmål om alle må-ha ferdigheter du spesifiserer.

Har du noen anti-juksende eller proktoreringsfunksjoner på plass?

Vi har følgende anti-juksede funksjoner på plass:

 • Ikke-googlable spørsmål
 • IP Proctoring
 • Nettproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Deteksjon av plagiering
 • Sikker nettleser

Les mer om Proctoring -funksjonene.

Hvordan tolker jeg testresultater?

Den viktigste tingen å huske på er at en vurdering er et eliminasjonsverktøy, ikke et seleksjonsverktøy. En ferdighetsvurdering er optimalisert for å hjelpe deg med å eliminere kandidater som ikke er teknisk kvalifisert for rollen, det er ikke optimalisert for å hjelpe deg med å finne den beste kandidaten for rollen. Så den ideelle måten å bruke en vurdering på er å bestemme en terskelpoeng (vanligvis 55%, vi hjelper deg med å benchmark) og invitere alle kandidater som scorer over terskelen for de neste rundene med intervjuet.

Hvilken opplevelsesnivå kan jeg bruke denne testen til?

Hver ADAFACE -vurdering er tilpasset din stillingsbeskrivelse/ ideell kandidatperson (våre fageksperter vil velge de riktige spørsmålene for din vurdering fra vårt bibliotek med 10000+ spørsmål). Denne vurderingen kan tilpasses for ethvert opplevelsesnivå.

Får hver kandidat de samme spørsmålene?

Ja, det gjør det mye lettere for deg å sammenligne kandidater. Alternativer for MCQ -spørsmål og rekkefølgen på spørsmål er randomisert. Vi har anti-juksing/proctoring funksjoner på plass. I vår bedriftsplan har vi også muligheten til å lage flere versjoner av den samme vurderingen med spørsmål med lignende vanskelighetsnivåer.

Jeg er en kandidat. Kan jeg prøve en praksisprøve?

Nei. Dessverre støtter vi ikke praksisprøver for øyeblikket. Du kan imidlertid bruke eksemplet spørsmål for praksis.

Hva koster ved å bruke denne testen?

Du kan sjekke ut prisplanene våre.

Kan jeg få en gratis prøveperiode?

Ja, du kan registrere deg gratis og forhåndsvise denne testen.

Jeg flyttet nettopp til en betalt plan. Hvordan kan jeg be om en tilpasset vurdering?

Her er en rask guide om Hvordan be om en tilpasset vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvennlige ferdighetsvurderingsverktøyet i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface Datatolkningsvurdering?
Ready to use the Adaface Datatolkningsvurdering?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Personvern Trust Guide

🌎 Velg språket ditt

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️