Search Adaface test library by skills or roles
⌘ K

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: September 2021

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om onze servicevoorwaarden te lezen. We proberen dingen eenvoudig te houden, maar het is belangrijk dat u uw rechten en verantwoordelijkheden begrijpt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die ADAFACE PTE worden aangeboden. Ltd. We verwijzen naar die producten, diensten en websites collectief als de "diensten" in dit beleid.

 

1. SAAS-service en ondersteuning

1.1 Deze servicegebied zijn van toepassing op Adaface Pte. Ltd. (hierna "ADAFACE") Voorziening van het screeningsdiensten van de voormiletten aan klanten (hierna de "klant") tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Adaface en de klant zullen ook elk een "partij" worden aangeduid en gezamenlijk de "partijen". De diensten worden verstrekt onder een abonnementstructuur overeenkomstig deze servicegebied.

1.2 Onder voorbehoud van de voorwaarden hiervan zal ADAFACE klant een redelijke technische ondersteuningsdiensten verstrekken in overeenstemming met de hierboven beschreven diensten en servicecapaciteit.

1.3 Deze servicevoorwaarden en ons privacybeleid vormen een contract tussen u en Adaface. Deze overeenkomst regelt uw abonnement op en het gebruik van de website van Adaface en / of andere gerelateerde toepassingen of diensten.

1.4 Als klant gaat u akkoord met deze Overeenkomst door een document te ondertekenen dat deze Servicevoorwaarden verwijst, of door toestemming te geven bij de registratie van een account bij Adaface. Als u een organisatie bent, moet de persoon die in deze Overeenkomst in rekening brengt, de bevoegdheid heeft om u aan deze overeenkomst te binden, en zowel u als een dergelijke persoon vertegenwoordigen dat het geval is.

 

2. Contact met klanten

2.1 De klant benoemt een individu (en) om de baas te hebben over het contact met Adaface. Dergelijke individuele (s) behandelen alle praktische regelingen waarvoor de klant verantwoordelijk is tijdens de abonnementsperiode. Indien anderszins expliciet wordt vermeld, is de aangewezen persoon degene die voor het eerst een account heeft geregistreerd namens de klant.

 

3. Beperkingen en verantwoordelijkheden

3.1 Klant zal niet, direct of indirect: reverse ingenieur, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen die relevant zijn voor de diensten of software, documentatie of gegevens met betrekking tot de te vinden, te ontdekken Diensten ("Software"); Wijzig, vertalen of maken van afgeleide werken op basis van de services of elke software (behalve voor zover dat uitdrukkelijk is toegestaan ​​door Adaface of toegestaan ​​in de diensten); Gebruik de diensten of software voor timesharing of servicebureau-doeleinden of anderszins ten voordele van een derde; of verwijder eventuele eigen mededelingen of labels.

3.2 Klant vertegenwoordigt, convenanten en garandeert dat de klant de services alleen zal gebruiken in overeenstemming met het standaard gepubliceerde beleid van Adaface, dan in feite (het "beleid") en alle toepasselijke wet- en regelgeving. [Klant is het ermee eens om onschadelijke adaface te vrijwaren en vast te houden tegen eventuele schade, verliezen, verplichtingen, nederzettingen en uitgaven (inclusief zonder beperkingskosten en advocatenkosten) in verband met elke claim of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anderszins van Het gebruik van diensten van de klant.] Hoewel Adaface niet verplicht is om het gebruik van het gebruik van de diensten van de diensten te controleren, kan ADAFACE dat doen en kan het gebruik van de diensten die geloven kan zijn (of beweerd te zijn) in strijd met het voorgaande.

3.3 Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van apparatuur en hulpdiensten die nodig zijn om verbinding te maken met, toegang of anderszins gebruiken de services, waaronder, zonder beperking, modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, webservers en dergelijke (collectief , "Apparatuur"). Klant is ook verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van de apparatuur, klantaccount, wachtwoorden (inclusief maar niet beperkt tot administratieve en gebruikerswachtwoorden) en bestanden, en voor alle gebruik van klantaccount of de apparatuur met of zonder klantkennis of toestemming.

 

4. Uitwisseling van informatie, privacy en vertrouwelijkheid

4.1 In de loop van het gebruik van de Services respecteert ADAFACE de privacy van alle persoonlijke gegevens in klantgegevens en gaat ermee akkoord om die persoonlijke gegevens te verwerken zoals uiteengezet in ons privacybeleid. Door informatie te uploaden, stemt de klant in en stemt ermee in de overdracht, verwerking en opslag van klantgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst, inclusief ons privacybeleid.

4.2 Elke partij (de "ontvangende partij") begrijpt dat de wederpartij (de "onthullende partij") heeft bekendgemaakt of kan de bedrijfs-, technische of financiële informatie met betrekking tot de zaken van het onthullende partij (hierna aangeduid als "eigendomsinformatie" van het onthullende Partij). Eigen informatie van ADAFACE omvat niet-openbare informatie over functies, functionaliteit en prestaties van de service. Eigenlijke informatie van de klant omvat niet-openbare gegevens die door klant aan Adaface worden verstrekt om de levering van de diensten ("klantgegevens") in te schakelen. De ontvangende partij is het daarmee eens: (i) om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke eigen informatie te beschermen, en (ii) niet te gebruiken (behalve in de uitvoering van de diensten of zoals anders die hierin is toegestaan) of een derde persoon die dergelijke eigendomsinformatie aanneemt. De openbotingspartij is het ermee eens dat het voorgaande niet van toepassing is met betrekking tot alle informatie na vijf (5) jaar na de openbaarmaking daarvan of alle informatie die de ontvangende partij kan documenteren (a) is of in het algemeen beschikbaar is voor het publiek, of (b) Vroeger in zijn bezit of bekend vóór de ontvangst van de onthullende partij, of (c) werd zonder beperking zonder beperking door een derde partij of (d) onafhankelijk ontwikkeld zonder gebruik van eventuele eigen informatie van de onthullende partij of (e) moet worden beschreven door de wet. Elke partij houdt deze vertrouwelijke informatie geheim en oefent dezelfde mate van ijver uit zoals uitgeoefend in verband met zijn eigen vertrouwelijke informatie. Geen van beide partijen kunnen onthullen of op een andere manier vertrouwelijke informatie aanbieden aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

4.3 ADAFACE heeft het recht op bestandsmateriaal over de betrokken diensten voor het interne doel van de voortgezette ontwikkeling van ADAFACE-producten en heeft het recht om de naam van de klant als referentie te gebruiken voor de marketing, indiening van aanbiedingen, enz.

4.4 ADAFACE is bezit en behoudt alle juiste, titel en interesse in en naar (a) de diensten en software, alle verbeteringen, verbeteringen of aanpassingen daaraan, (b) elke software, toepassingen, uitvindingen of andere technologie die is ontwikkeld in verband met ondersteuning en ( c) alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan een van het voorgaande. Er worden geen rechten of licenties verleend, behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet.

 

5. Gegevensbezit

5.1 Klant behoudt alle rechten op klantgegevens of andere materialen die zijn geüpload of gecreëerd door klant op of via de Services ("Customer Content"). Door klantgegevens en / of klantinhoud in te dienen, te plaatsen of weergeven op of via de diensten die bedoeld zijn om beschikbaar te stellen aan gebruikers of kandidaten, klantensubsidie ​​ADAFACE een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrije licentie om te reproduceren, aan te passen, aan te passen, aan te passen , publiceer en distribueer deze klantgegevens en / of klantinhoud alleen in combinatie met de diensten met het oog op het uitvoeren van de verplichtingen van Adaface in het kader van deze overeenkomst. Klant vertegenwoordigt en garandeert dat het alle rechten, vermogen en autoriteit heeft die nodig is om de hierin verleende rechten te verlenen aan dergelijke klantgegevens en / of klantinhoud.

 

6. Rechten in product en materiaal

6.1 Alle auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief ADAFACE-standaardvragen, het inhoud van het dashboard en het product dat is ontwikkeld in verband met de verstrekte diensten, worden toegekend aan ADAFACE. De klant wordt alleen een recht van gebruik verleend.

6.2 De klant kan een afzonderlijke overeenkomst met ADAFACE sluiten bij uitbreiding van de toestemming om het ontvangen materiaal te gebruiken voor betaling van een toeslag, inclusief de mogelijkheid om het materiaal te reproduceren en het materiaal voor marketingdoeleinden te gebruiken. In het geval van een dergelijk gebruik zorgt de Klant ervoor dat het feit dat het materiaal is opgesteld door ADAFACE duidelijk wordt vermeld.

6.3 Als de klant geen afzonderlijke overeenkomst met Adaface sluit zoals aangegeven in de bovenstaande paragraaf, kan de Klant het materiaal van Adaface voor interne doeleinden voorbereiden en mogelijk niet bekendmaken, wijzigen of kopiëren van het materiaal, uploaden op de website van de klant of sociale media of op een andere manier dergelijk materiaal reproduceren.

 

7. Betaling van vergoedingen

7.1 De klant onderschrijft de diensten van ADAFACE voor een minimale beginperiode van 1 maand (of 3, 6, 9, 12, 24, 36 maanden per abonnement), tenzij anders vermeld in deze verkoopovereenkomst, en tegelijkertijd erkent Dat het abonnement een eerste pre-betaalfunctie heeft voor de service die moet worden betaald vóór het begin van de abonnementsperiode.

7.2 Geen enkel deel van de betaling voor het eerste abonnement zal worden terugbetaald in het geval van de annulering van de klant tijdens de abonnementsperiode, tenzij duidelijk vermeld in een addendum. Aan het einde van de periode wordt het abonnement automatisch uitgebreid voor een vernieuwd abonnement (van dezelfde duur als origineel abonnement), tenzij de klant minimaal 30 dagen vóór de einddatum van de abonnement wordt geannuleerd.

7.3 De betaling wordt automatisch gefactureerd met de klant in rekening gebracht voor alle ingezette aanvullende licenties. Na het verstrijken van de initiële periode is ADAFACE op enig moment en aan de discretie van Adaface, het recht om de abonnementsnelheden zonder voorafgaande toestemming van de klant te wijzigen. Adaface Pte. Ltd. verstrekt de klant een kennisgeving van 2 weken voordat u een dergelijke aanpassing uitvoert.

7.4 ADAFACE heeft het recht om interesse van de klant in rekening te brengen als de betaling aan Adaface PTE. Ltd. is voorbij verschuldigd. Het percentage van de rente is 14% per jaar. Het belang is van de vervaldatum tot de werkelijke datum van de betaling.

7.5 In het geval dat de klant delinquent is voor de betaling van een factuur na 30 dagen, kan ADAFACE PTE LTD, op de optie, inhoudt de deliverables of alle diensten achterhouden totdat het account stroom wordt gemaakt.

 

8. Uitstel / annulering door de klant

8.1 In het geval dat de klant het abonnement opneemt of uitstelt voorafgaand aan de geplande aanvang van de aanvang, zal het volledige abonnementskosten verschuldigd zijn per voorwaarden die zijn vermeld onder "Inschrijvingen en toeslagen".

 

9. Garantie en uitvaltijd

9.1 Adaface biedt geen enkele garanties in relatie tot en is niet aansprakelijk voor elke toegepaste software en geïnstalleerd met de klant.

9.2 Het gebruik van de dienst van de klant is op het enige risico van de klant. De services worden verstrekt op een "AS is" en "als beschikbare" basis. De service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, of het nu gaat om of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestaties.

9.3 Adaface, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat A) de services ononderbroken, veilig of beschikbaar zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of gebreken worden gecorrigeerd; c) De diensten zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Services voldoen aan uw vereisten.

9.4 Niettegenstaande het bovenstaande heeft de Klant het recht om schadevergoeding van ADAFACE te claimen als de aangeboden diensten niet beschikbaar zijn (downtime), om redenen die aan ADAFACE zijn, voor meer dan 1% van de tijd van een kalendermaand. De vergoeding wordt berekend als 10% van de maandelijkse vergoeding die wordt betaald overeenkomstig "abonnementsperiode en vergoedingen" voor elke niet-beschikbaarheid van de uitvaltijd. De vergoeding kan echter niet de maandelijkse vergoeding voor die periode overschrijden. De vergoeding, indien geclaimd en toegekend, zal worden verrekend tegen toekomstige servicefacturen en zal niet in contanten worden betaald.

 

10. Inbreuk

10.1 In het geval van de schending van het abonnement of deze zakelijke termen is de algemene regels van Singapore-wetgeving van toepassing.

10.2 Elke vordering tot schadevergoeding als gevolg van inbreuk door ADAFACE zal in geen geval een bedrag overschrijden dat overeenkomt met de overeengekomen vergoeding die door de klant is betaald voor het abonnement van de eerste 12 maanden. ADAFACE is niet aansprakelijk voor het operationele verlies van de klant, het verlies van winst of een ander indirect verlies. Het is specifiek verklaard dat ADAFACE niet aansprakelijk is voor elke late levering of onjuiste analyse of rapport, enz. Vanwege feiten die aan de klant en / of haar werknemers kunnen worden toegekend.

10.3 In het geval dat de inbreuk door een partij het gevolg is van factoren buiten de controle van een dergelijke partij (overmacht), is de partij niet aansprakelijk voor dergelijke inbreuk.

 

11. Rechtswetgeving

11.1 Elk geschil tussen ADAFACE en de klant die voortkomt uit of in verband met het abonnement of deze bedrijfsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wet van Singapore.

11.2 Deze overeenkomst wordt in alle opzichten geregeld, waaronder geldigheid, interpretatie en effect, door de wetten van de Republiek Singapore, zonder rekening te houden met de beginselen van rechten van wetgeving en, tenzij anders aangekozen door ADAFACE in een bepaald geval, de Klant hierbij uitdrukkelijk Ga akkoord met het indienen van de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en staatsbanen die zich in de Republiek Singapore bevinden, met het oog op het oplossen van een geschil met betrekking tot de toegang tot de klant of het gebruik van de service. De Klant is het ermee eens dat, ongeacht het statuut of de wet het tegendeel, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of gerelateerd aan het gebruik van de dienst of deze termen moet worden ingediend binnen één (1) jaar na een dergelijke claim of oorzaak van actie ontstond of voor altijd geblokkeerd zijn.

 

12. Vergoeding

12.1 ADAFACE houdt de klant onschadelijk van aansprakelijkheid aan aansprakelijkheid aan derden die voortvloeien uit schending door de dienst van een octrooi of een auteursrecht of verduistering van een handelsgeheim, verstrekt ADAFACE onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van enige en alle bedreigingen, vorderingen en procedures die daarmee verband houden en de mogelijkheid om enige controle over de verdediging en afwikkeling aan te nemen; Adaface is niet verantwoordelijk voor elke regeling die het niet schriftelijk goedkeurt. De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing met betrekking tot gedeelten of componenten van de Service (I) die niet door ADAFACE, (ii) geheel of gedeeltelijk worden toegevoerd in overeenstemming met de specificaties van de klant, (iii) die worden gewijzigd na levering door ADAFACE, ( iv) in combinatie met andere producten, processen of materialen waar de vermeende inbreuk betrekking heeft op een dergelijke combinatie, (v) wanneer de klant naar verluidt inbreukmakende activiteit voortduurt nadat hij daarvan is gemeld of na op de hoogte te blijven van wijzigingen die de vermeende inbreuk, of (vi) zouden hebben vermeden Wanneer het gebruik van de dienst van de klant niet strikt is in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien, als gevolg van een claim van inbreuk, worden de diensten aangehouden door een bevoegde rechtsbevoegdheid of worden aangenomen door ADAFACE om inbreuk te maken op, kan Adaface, op de optie en kosten (a) de service vervangen of wijzigen of wijzigen Inbreuk op voorwaarde dat een dergelijke wijziging of vervanging in hoofdzaak vergelijkbare kenmerken en functionaliteit bevat, (b) voor de klant een vergunning verkrijgen om de service te blijven gebruiken, of (c) indien geen van besluit van het voorgaande commercieel uitvoerbaar is, beëindigt u deze overeenkomst en de rechten van de klant en bieden Klant een terugbetaling van eventuele prepaid, ongebruikte vergoedingen voor de service.

 

13. Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande iets anders, behalve voor lichamelijk letsel van een persoon, adaface en zijn leveranciers (inclusief maar niet beperkt tot alle apparatuur- en technologie-leveranciers), zijn officieren, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en werknemers niet verantwoordelijk of aansprakelijk Onderwerp van deze overeenkomst of algemene voorwaarden die daaraan hadden verwant onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie: (a) voor fouten of onderbreking van gebruik of voor verlies of onnauwkeurigheid of corruptie van gegevens of kosten van inkoop van vervangende goederen, diensten of technologie of verlies van zaken; (b) voor indirecte, voorbeeldige, incidentele, speciale of gevolgschade; (c) voor eventuele materie buiten de redelijke controle van Adaface; of (d) voor eventuele bedragen die, samen met bedragen die aan alle andere claims zijn geassocieerd, de kosten die door de Klant aan Adaface zijn betaald voor de diensten in het kader van deze Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de handeling die in elk geval aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid , of ADAFACE al dan niet is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

14. Diversen

Indien een bepaling van deze overeenkomst onbedorven of ongeldig blijkt, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot de minimale mate die nodig is, zodat deze overeenkomst anders in volle kracht en effect en afdwingbaar zal blijven. Deze overeenkomst is niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicensabel per klant, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adaface. Adaface kan zonder toestemming zonder toestemming overdragen en toewijzen van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Deze overeenkomst is de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijdse begrip van de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicatie en andere inzichten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en dat alle ontheffing en wijzigingen in het schrijven moeten zijn ondertekend door beide partijen, behalve zoals anders verstrekt hierin. Geen enkel agentschap, partnerschap, joint venture of werkgelegenheid wordt gecreëerd als gevolg van deze overeenkomst en de klant heeft geen enkele autoriteit van welke aard dan ook om ADAFACE in alle opzichten te binden. In actie of procedure om rechten uit hoofde van deze Overeenkomst te handhaven, heeft de heersende partij het recht om kosten en advocatenvergoedingen te herstellen. Alle meldingen in het kader van deze Overeenkomst zullen schriftelijk zijn en worden geacht te zijn toegediend bij ontvangst, indien persoonlijk wordt afgeleverd; Wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden door facsimile of e-mail; De dag nadat het wordt verzonden, indien verzonden voor de volgende dag levering door erkende overnachtingsdienst; en na ontvangst, indien verzonden door gecertificeerde of aangetekende post, retourneer de aangevraagde ontvangst. Deze overeenkomst wordt geregeld door de wetten van de Republiek Singapore zonder rekening te houden met zijn conflictenbepalingen.

 

Termen Privacy Trust Guide