Search test library by skills or roles
⌘ K

Servicevoorwaarden

Last updated: July 2023

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om onze servicevoorwaarden te lezen. We proberen dingen eenvoudig te houden, maar het is belangrijk dat u uw rechten en verantwoordelijkheden begrijpt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites aangeboden door Adaface PTE. Ltd. We verwijzen gezamenlijk naar die producten, diensten en websites als de "Services" in dit beleid.

 

1. SaaS -service en ondersteuning

1.1 Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op Adaface PTE. Ltd. (hierna "ADAFACE") Bepaling van pre-dienstverlenende screeningdiensten aan klanten (hierna de "klant") tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Adaface en de klant worden ook elk een "partij" genoemd en gezamenlijk de "partijen". De diensten worden verleend onder een abonnementsstructuur op basis van deze servicevoorwaarden.

1.2 Onder voorbehoud van de voorwaarden hiervan zal Adaface de klant redelijke technische ondersteuningsdiensten bieden in overeenstemming met de hierboven beschreven services en servicecapaciteit.

1.3 Deze servicevoorwaarden en ons privacybeleid vormen een contract tussen u en Adaface. Deze overeenkomst regelt uw abonnement op en het gebruik van de website van Adaface en/of andere gerelateerde applicaties of services.

1.4 Als klant stemt u akkoord met deze overeenkomst door een document te ondertekenen dat verwijst naar deze servicevoorwaarden, of door toestemming te geven voor registratie van een account bij Adaface. Als u een organisatie bent, moet de persoon die namens u in overeenstemming is met deze Overeenkomst, de bevoegdheid hebben om u aan deze Overeenkomst te binden, en zowel u als een dergelijke persoon vertegenwoordigen dat om het geval te zijn.

 

2. Contact met klanten

2.1 De klant zal een persoon (s) aanwijzen die de leiding heeft over het contact met Adaface. Dergelijke persoon (en) behandelen alle praktische regelingen waarvoor de klant verantwoordelijk is tijdens de abonnementstermijn. Indien anders expliciet vermeld, is de aangewezen persoon degene die voor het eerst een account heeft geregistreerd namens de klant.

 

3. Beperkingen en verantwoordelijkheden

3.1 Klant zal niet direct of indirect: reverse engineer, decompileren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen te ontdekken die relevant zijn voor de services of software, documentatie of gegevens met betrekking tot de Services ("Software"); wijzigen, vertalen of derivatenwerk maken op basis van de services of software (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door ADAFACE of geautoriseerd binnen de Services); gebruik de services of software voor timesharing of servicebureau doeleinden of anderszins ten behoeve van een derde; of verwijder een eigen kennisgevingen of labels.

3.2 Klant vertegenwoordigt, convenanten en warrants dat de klant de services alleen zal gebruiken in overeenstemming met het standaard gepubliceerde beleid van Adaface en vervolgens van kracht (het "beleid") en alle toepasselijke wet- en regelgeving. [Klant stemt er hierbij in ermee in om onschadelijke adaface te vrijwaren en te houden tegen eventuele schade, verliezen, aansprakelijkheden, schikkingen en kosten (inclusief zonder beperkingskosten en advocatenkosten) in verband met enige claim of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anderszins uit Het gebruik van services door de klant.] Hoewel Adaface niet verplicht is om het gebruik van de services door de klant te controleren, kan ADAFACE dit doen en kan het gebruik van de services die zij gelooft verbieden (of beweert te zijn) in strijd met het voorgaande.

3.3 De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van apparatuur en bijbehorende diensten die nodig zijn om verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of anderszins te gebruiken, inclusief, zonder beperking, modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, webservers en dergelijke (collectief (collectief , "Apparatuur"). De klant is ook verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van de apparatuur, het klantaccount, wachtwoorden (inclusief maar niet beperkt tot beheerders- en gebruikerswachtwoorden) en bestanden, en voor alle toepassingen van het klantaccount of de apparatuur met of zonder kennis of toestemming van de klant.

 

4. Uitwisseling van informatie, privacy en vertrouwelijkheid

4.1 Tijdens het gebruik van de services respecteert Adaface de privacy van alle persoonlijke gegevens in klantgegevens en stemt ermee in om die persoonlijke gegevens te verwerken zoals uiteengezet in ons privacybeleid. Door informatie te uploaden, stemt en stemt de klant in met de overdracht, verwerking en opslag van klantgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst, inclusief ons privacybeleid.

4.2 Elke partij (de "ontvangende partij") begrijpt dat de andere partij (de "onthullende partij") zakelijke, technische of financiële informatie heeft bekendgemaakt of kan bekendmaken met betrekking tot de openbaarmakingsactiviteiten (hierna aangeduid als "eigendomsinformatie" van de onthullende onthullende Feest). Eigen informatie van ADAFACE bevat niet-openbare informatie over functies, functionaliteit en prestaties van de service. Handelijke informatie van de klant omvat niet-openbare gegevens die door de klant aan ADAFACE worden verstrekt om de levering van de services ("klantgegevens") mogelijk te maken. De ontvangende partij is het ermee eens: (i) om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke eigendomsinformatie te beschermen, en (ii) niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de diensten of zoals anders toegestaan) of aan een derde van een dergelijke eigendomsinformatie bekend te maken. De onthullende partij is het ermee eens dat het voorgaande niet van toepassing is met betrekking tot informatie na vijf (5) jaar na de openbaarmaking daarvan of informatie die de ontvangende partij kan documenteren (a) is of wordt in het algemeen beschikbaar voor het publiek, of (b) was in zijn bezit of erbij bekend voordat het werd ontvangen van de onthullende partij, of (c) werd er rechtmatig aan bekendgemaakt zonder beperking door een derde partij, of (d) werd onafhankelijk ontwikkeld zonder gebruik van eventuele eigendomsinformatie van de onthalende partij of (e) moet bij wet worden bekendgemaakt. Elke partij zal dergelijke vertrouwelijke informatie geheim houden en zal dezelfde mate van toewijding uitoefenen als uitgeoefend met betrekking tot zijn eigen vertrouwelijke informatie. Geen van beide partijen mag op een andere manier informatie openbaar maken of op een andere manier beschikbaar stellen voor een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

4.3 Adaface heeft het recht om materiaal op de betreffende services in te dienen met het interne doel van de voortdurende ontwikkeling van Adaface -producten en heeft het recht om de naam van de klant te gebruiken als referentie voor marketing, het indienen van aanbiedingen, enz.

4.4 ADAFACE zal alle rechten, titel en interesse in en behouden (a) de services en software, alle verbeteringen, verbeteringen of aanpassingen daarna, (b) software, applicaties, uitvindingen of andere technologie ontwikkeld in verband met ondersteuning, en (( c) Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een van de voorgaande. Er worden geen rechten of licenties verleend, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

 

5. Gegevenseigendom

5.1 De klant behoudt alle rechten op klantgegevens of andere materialen geüpload of gemaakt door klant op of via de Services ("klantinhoud"). Door klantgegevens en//of klantinhoud in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de services die bedoeld zijn om beschikbaar te worden gesteld aan gebruikers of kandidaten, verleent klanten Adaface een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om te reproduceren, aan te passen, wijzigen , publiceer en distribueer dergelijke klantgegevens en/of klantinhoud uitsluitend in combinatie met de Services om de verplichtingen van Adaface onder deze Overeenkomst uit te voeren. Klant vertegenwoordigt en garandeert dat deze alle rechten, macht en autoriteit heeft die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen aan dergelijke klantgegevens en/of klantinhoud.

 

6. Rechten op product en materiaal

6.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle ADAFACE -standaardvragen, de inhoud van Dashboard en het ontwikkelde product in verband met de verstrekte diensten worden toegekend aan ADAFACE. De klant krijgt slechts een gebruiksrecht.

6.2 De klant kan een afzonderlijke overeenkomst met ADAFACE sluiten over uitbreiding van de toestemming om het ontvangen materiaal te gebruiken dat wordt ontvangen in ruil voor betaling van een extra kosten, inclusief de mogelijkheid om het materiaal te reproduceren en het materiaal voor marketingdoeleinden te gebruiken. In het geval van dergelijk gebruik zorgt de klant ervoor dat het feit dat het materiaal door ADAFACE is opgesteld, duidelijk is vermeld.

6.3 Als de klant geen afzonderlijke overeenkomst met ADAFACE concludeert zoals gespecificeerd in de bovenstaande paragraaf, kan de klant het door ADAFACE opgesteld materiaal alleen voor interne doeleinden gebruiken en kan het materiaal niet worden bekendgemaakt, wijzigen of kopiëren, uploaden op de website van de klant of sociale media of op een andere manier dergelijk materiaal reproduceren.

 

7. Betaling van kosten

7.1 De klant abonneert zich op de diensten die door Adaface worden geleverd voor een minimale beginperiode van 1 maand (of 3, 6, 9, 12, 24, 36 maanden volgens abonnement), tenzij anders aangegeven in deze verkoopovereenkomst, en erkent tegelijkertijd dat het abonnement een eerste voorbetalingsfunctie heeft voor de service die moet worden betaald voorafgaand aan het begin van de abonnementsperiode.

7.2 Geen enkel deel van de betaling voor het initiële abonnement zal worden terugbetaald in het geval van de annulering van de klant tijdens de abonnementsperiode, tenzij duidelijk vermeld in een addendum. Aan het einde van de periode wordt het abonnement automatisch uitgebreid voor een vernieuwd abonnement (van dezelfde duur als origineel abonnement), tenzij geannuleerd door de klant bij het schrijven van minimaal 30 dagen vóór de einddatum van het abonnement.

7.3 De betaling wordt automatisch gefactureerd met de klant die in rekening wordt gebracht voor extra licenties geïmplementeerd. Na het verstrijken van de beginperiode is Adaface op elk moment en naar goeddunken van Adaface recht om de abonnementstarieven te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Adaface Pte. Ltd. verstrekt de klant een opzegtermijn van 2 weken voordat deze een dergelijke aanpassing uitvoert.

7.4 Adaface heeft het recht om rente van de klant in rekening te brengen als betaling aan Adaface PTE. Ltd. is voorbij. Het tarief van de rente is 14% per jaar. De rente komt uit de vervaldatum tot de werkelijke datum van de betaling.

7.5 In het geval dat de klant delinquent is in betaling van een factuur na 30 dagen, kan Adaface Pte Ltd, naar zijn optie, leveringsables inhouden of alle services opschorten totdat het account actueel is gemaakt.

 

8. Uitstel/annulering door de klant

8.1 In het geval dat de klant het abonnement voorafgaand aan de geplande startdatum annuleert of uitstelt, wordt de volledige abonnementskosten verschuldigd volgens de voorwaarden vermeld volgens de "abonnementstermijn en -kosten".

 

9. Garantie en downtime

9.1 Adaface biedt geen enkele garanties met betrekking tot en is niet aansprakelijk voor software die is toegepast en geïnstalleerd met de klant.

9.2 Het gebruik van de service door de klant is op het enige risico van de klant. De services worden geleverd op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar". De service wordt verleend zonder enige vorm van garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, fitness voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestaties.

9.3 Adaface, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de services ononderbroken, beveiligd of beschikbaar op een bepaald moment of locatie zullen functioneren; b) Eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de diensten zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) De resultaten van het gebruik van de services voldoen aan uw vereisten.

9.4 Niettegenstaande het bovenstaande heeft de klant het recht om een ​​vergoeding van ADAFACE te claimen als de verstrekte services niet beschikbaar zijn (downtime), om redenen die aan Adaface worden toegeschreven aan Adaface gedurende meer dan 1% van de tijd van een kalendermaand. De compensatie wordt berekend als 10% van de maandelijkse te betalen vergoedingen volgens de "abonnementstermijn en -kosten" voor elke onwetendheid van 1% downtime. De vergoeding kan echter niet hoger zijn dan de maandelijkse vergoeding voor die periode. De compensatie, indien geclaimd en toegekend, zal worden afgezet tegen toekomstige service-facturen en wordt niet contant betaald.

 

10. Inbreuk

10.1 In het geval van de schending van het abonnement van een partij of deze zakelijke voorwaarden, zijn de algemene regels van de Singapore -wetgeving van toepassing.

10.2 Elke claim voor schadevergoeding als gevolg van inbreuk door Adaface zal in geen geval een bedrag overschrijden dat overeenkomt met de overeengekomen vergoeding die door de klant wordt betaald voor het initiële abonnement van 12 maanden. Adaface is niet aansprakelijk voor het operationele verlies van de klant, winstverlies of ander indirect verlies. Er wordt specifiek vermeld dat ADAFACE niet aansprakelijk is voor een late levering of onjuiste analyse of rapport. Vanwege de feiten die te wijten zijn aan de klant en/of zijn werknemers.

10.3 In het geval dat de inbreuk door een partij te wijten is aan factoren die verder gaan dan de controle van een dergelijke partij (overmacht), is de partij niet aansprakelijk voor een dergelijke inbreuk.

 

11. Regerende wet

11.1 Elk geschil tussen ADAFACE en de klant die voortvloeit uit of in verband met het abonnement of deze zakelijke voorwaarden is onderworpen aan de wet van Singapore.

11.2 Deze overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst, inclusief geldigheid, interpretatie en effect, door de wetten van de Republiek Singapore, zonder rekening Ga akkoord met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en nationale rechtbanken in de Republiek Singapore om elk geschil met betrekking tot de toegang van de klant tot of gebruik van de service op te lossen. De klant is het ermee eens dat, ongeacht een statuut of de wet, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of deze voorwaarden moeten worden ingediend binnen een (1) jaar na een dergelijke claim of oorzaak. Of wees voor altijd uitgesloten.

 

12. Vergoeding

12.1 Adaface houdt de klant onschadelijk van aansprakelijkheid aan derden die voortvloeien uit inbreuk door de dienst van een octrooi of enig auteursrechten of misbruik van een handelsgeheim, op voorwaarde dat ADAFACE onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van alle bedreigingen, claims en procedures die daarmee verband houden en een redelijke hulp hebben gegeven en redelijke hulp en de mogelijkheid om enige controle over de verdediging en de regeling op zich te nemen; Adaface is niet verantwoordelijk voor een schikking die het niet schriftelijk goedkeurt. De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing op delen of componenten van de Service (i) niet geleverd door ADAFACE, (ii) geheel of gedeeltelijk gemaakt in overeenstemming met de specificaties van de klant, (iii) die na levering door ADAFACE worden gewijzigd (( iv) Gecombineerd met andere producten, processen of materialen waar de vermeende inbreuk betrekking heeft op een dergelijke combinatie, (v) waar de klant inbreuk maakt op de activiteit nadat hij daarvan is op de hoogte gebracht of nadat ze zijn op de hoogte gebracht van wijzigingen die de vermeende inbreuk zouden hebben vermeden, of (vi) waar het gebruik van de service door de klant niet strikt in overeenstemming is met deze Overeenkomst. Als, vanwege een claim van inbreuk, de diensten worden gehouden door een rechtbank van bevoegde jurisdictie die door Adaface inbreuk maakt op, kan Adaface, naar de optie en kosten (a) de service vervangen of wijzigen als niet Inbreuk maken op voorwaarde dat een dergelijke wijziging of vervanging aanzienlijk vergelijkbare functies en functionaliteit bevat, (b) voor de klant een licentie voor de klant verkrijgen om de service te blijven gebruiken, of (c) als geen van de voorgaan Klant een terugbetaling van prepaid, ongebruikte kosten voor de service.

 

13. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande iets in het tegendeel, behalve voor lichamelijk letsel van een persoon, Adaface en zijn leveranciers (inclusief maar niet beperkt tot alle apparatuur- en technologieleveranciers), zijn officieren, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en werknemers niet verantwoordelijk of aansprakelijk Onderwerp van deze Overeenkomst of Algemene voorwaarden die daarmee verband houden met een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie: (a) voor fouten of onderbreking van gebruik of voor verlies of onnauwkeurigheid of corruptie van gegevens of kosten van inkoop van vervangende goederen, diensten, diensten, diensten, diensten, diensten of technologie of verlies van zaken; (b) voor elke indirecte, voorbeeldige, incidentele, speciale of gevolgschade; (c) voor elke kwestie buiten de redelijke controle van Adaface; of (d) voor bedragen die, samen met bedragen die verband houden met alle andere claims, de vergoedingen overschrijden die door de klant aan Adaface zijn betaald voor de Services onder deze Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de wet die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, in elk geval , of Adaface al dan niet is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

14. Gemengd

Als een bepaling van deze Overeenkomst niet -afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd in de minimale mate die nodig is, zodat deze overeenkomst anders volledig van kracht en effect en afdwingbaar blijft. Deze overeenkomst is niet toe te wijzen, overdraagbaar of sublicaatbaar door de klant, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adaface. Adaface kan zonder toestemming een van deze rechten en verplichtingen over deze Overeenkomst overdragen en toewijzen. Deze overeenkomst is de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijdse begrip van de partijen en vervangen en annuleren alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicatie en andere inzichten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en dat alle vrijstellingen en wijzigingen in een schrijven moeten staan Ondertekend door beide partijen, behalve zoals anders hierin voorzien. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of werkgelegenheid gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst en de klant heeft geen enkele autoriteit van welke aard dan ook om Adaface in enig opzicht te binden. In elke actie of procedure om rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, heeft de heersende partij het recht om kosten en advocatenhonoraria terug te vorderen. Alle kennisgevingen onder deze overeenkomst zullen schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gegeven wanneer ze worden ontvangen, indien persoonlijk geleverd; Wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden door facsimile of e-mail; De dag nadat het wordt verzonden, indien verzonden voor levering van de volgende dag door de erkende bezorgservice over de nacht; en na ontvangst, indien verzonden door gecertificeerde of geregistreerde e -mail, wordt gevraagd retourbevestiging. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Republiek Singapore zonder rekening te houden met de bepalingen van wetten.

 

logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.