Search test library by skills or roles
⌘ K

Servicevoorwaarden

Last updated: July 2023

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om onze Servicevoorwaarden te lezen. We proberen de zaken eenvoudig te houden, maar het is belangrijk dat u uw rechten en verantwoordelijkheden begrijpt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die worden aangeboden door Adaface Pte. Ltd. In dit beleid verwijzen we naar deze producten, diensten en websites gezamenlijk als de “Diensten”.

 

1. SAAS-service en ondersteuning

1.1 Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op Adaface Pte. Ltd. (hierna “Adaface”) het verstrekken van pre-employment screeningdiensten aan klanten (hierna de “Klant”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Adaface en de Klant worden ook elk een “Partij” genoemd en gezamenlijk de “Partijen”. De diensten worden geleverd onder een abonnementsstructuur overeenkomstig deze Servicevoorwaarden.

1.2 Met inachtneming van de voorwaarden hiervan zal Adaface de Klant voorzien van redelijke technische ondersteuningsdiensten in overeenstemming met de hierboven beschreven Diensten en Servicecapaciteit.

1.3 Deze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid vormen een contract tussen u en Adaface. Deze Overeenkomst regelt uw abonnement op en gebruik van de website van Adaface en/of andere gerelateerde applicaties of diensten.

1.4 Als Klant gaat u akkoord met deze Overeenkomst door een document te ondertekenen waarin naar deze Servicevoorwaarden wordt verwezen, of door toestemming te geven bij registratie van een account bij Adaface. Als u een organisatie bent, moet de persoon die namens u akkoord gaat met deze Overeenkomst de bevoegdheid hebben om u aan deze Overeenkomst te binden, en zowel u als deze persoon verklaren dat dit het geval is.

 

2. Contact met klanten

2.1 De Klant zal één of meer personen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het contact met Adaface. Deze persoon (personen) zal (zullen) alle praktische regelingen afhandelen waarvoor de Klant verantwoordelijk is tijdens de abonnementsperiode. Indien uitdrukkelijk anders vermeld, is de aangewezen persoon degene die als eerste namens de Klant een account heeft geregistreerd.

 

3. Beperkingen en verantwoordelijkheden

3.1 Het is de Klant niet toegestaan, direct of indirect: de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën, knowhow of algoritmen die relevant zijn voor de Diensten of enige software, documentatie of gegevens met betrekking tot de Diensten te reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te proberen te ontdekken. Diensten (“Software”); het wijzigen, vertalen of creëren van afgeleide werken op basis van de Services of enige Software (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door Adaface of toegestaan ​​binnen de Services); de Diensten of Software gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden of anderszins ten behoeve van een derde; of verwijder eventuele eigendomsvermeldingen of labels.

3.2 De Klant verklaart, verbindt zich ertoe en garandeert dat de Klant de Services alleen zal gebruiken in overeenstemming met het standaard gepubliceerde beleid van Adaface dat op dat moment van kracht is (het “Beleid”) en alle toepasselijke wet- en regelgeving. [De klant stemt er hierbij mee in om Adaface schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, schikkingen en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot kosten en honoraria van advocaten) in verband met enige claim of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anderszins uit Gebruik van de Diensten door de Klant.] Hoewel Adaface niet verplicht is toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de Klant, kan Adaface dit wel doen en ieder gebruik van de Diensten verbieden waarvan zij meent dat dit in strijd is (of vermeend) met het voorgaande.

3.3 De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur en aanvullende diensten die nodig zijn om verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot modems, hardware, servers, software, besturingssystemen, netwerken, webservers en dergelijke (gezamenlijk , "Apparatuur"). De Klant is tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van de Apparatuur, het Klantaccount, de wachtwoorden (inclusief maar niet beperkt tot beheerders- en gebruikerswachtwoorden) en bestanden, en voor al het gebruik van het Klantaccount of de Apparatuur, met of zonder medeweten of toestemming van de Klant.

 

4. Uitwisseling van informatie, privacy en vertrouwelijkheid

4.1 Tijdens het gebruik van de Diensten respecteert Adaface de privacy van alle persoonlijke gegevens in Klantgegevens en stemt ermee in om die persoonlijke gegevens te behandelen zoals uiteengezet in ons Privacybeleid. Door informatie te uploaden, gaat de Klant akkoord met de overdracht, verwerking en opslag van Klantgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst, inclusief ons Privacybeleid.

4.2 Elke partij (de “Ontvangende Partij”) begrijpt dat de andere partij (de “Bekendmakende Partij”) zakelijke, technische of financiële informatie met betrekking tot de activiteiten van de Bekendmakende Partij heeft openbaar gemaakt of kan maken (hierna “eigendomsinformatie” van de Bekendmakende Partij genoemd). Feest). Bedrijfseigen informatie van Adaface omvat niet-openbare informatie over kenmerken, functionaliteit en prestaties van de Dienst. Bedrijfseigen informatie van de Klant omvat niet-openbare gegevens die door de Klant aan Adaface zijn verstrekt om de levering van de Services mogelijk te maken (“Klantgegevens”). De Ontvangende Partij stemt ermee in: (i) redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke bedrijfseigen informatie te beschermen, en (ii) dergelijke bedrijfseigen informatie niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de Diensten of zoals anderszins toegestaan ​​in deze overeenkomst) of bekend te maken aan derden. De Bekendmakende Partij stemt ermee in dat het voorgaande niet van toepassing zal zijn op enige informatie na vijf (5) jaar na de openbaarmaking daarvan of op enige informatie waarvan de Ontvangende Partij kan documenteren dat (a) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek, of (b) in zijn bezit was of bij hem bekend was vóór ontvangst van de Bekendmakende Partij, of (c) rechtmatig en zonder beperking aan hem werd bekendgemaakt door een derde partij, of (d) onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik van bedrijfseigen informatie van de Bekendmakende Partij, of (e) wettelijk verplicht is openbaar te worden gemaakt. Elke Partij houdt dergelijke vertrouwelijke informatie geheim en betragt dezelfde mate van zorgvuldigheid als met betrekking tot haar eigen vertrouwelijke informatie. Geen van beide partijen mag vertrouwelijke informatie openbaar maken of op enige andere wijze beschikbaar stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

4.3 Adaface heeft het recht om materiaal over de betreffende diensten op te slaan met het oog op de interne ontwikkeling van Adaface-producten en heeft het recht om de naam van de Klant als referentie te gebruiken voor marketingdoeleinden, het indienen van aanbiedingen, enz.

4.4 Adaface is eigenaar en behoudt alle rechten, titels en belangen in en voor (a) de Services en Software, alle verbeteringen, uitbreidingen of aanpassingen daarvan, (b) alle software, applicaties, uitvindingen of andere technologie ontwikkeld in verband met ondersteuning, en ( c) alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het voorgaande. Er worden geen rechten of licenties verleend, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

 

5. Eigendom van gegevens

5.1 De Klant behoudt alle rechten op Klantgegevens of ander materiaal dat door de Klant is geüpload of gemaakt op of via de Services (“Klantinhoud”). Door Klantgegevens en/of Klantinhoud in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de Diensten die bedoeld zijn om beschikbaar te worden gesteld aan Gebruikers of Kandidaten, verleent de Klant Adaface een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze te reproduceren, aan te passen, te wijzigen publiceert en verspreidt u dergelijke Klantgegevens en/of Klantinhoud uitsluitend in combinatie met de Diensten met als doel het nakomen van de verplichtingen van Adaface onder deze Overeenkomst. De Klant verklaart en garandeert dat hij over alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten op dergelijke Klantgegevens en/of Klantinhoud te verlenen.

 

6. Rechten op product en materiaal

6.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief eventuele standaardvragen van Adaface, de inhoud van Dashboard en het product dat is ontwikkeld in verband met de geleverde diensten, worden toegekend aan Adaface. Aan de Klant wordt uitsluitend een gebruiksrecht verleend.

6.2 De Klant kan met Adaface een afzonderlijke overeenkomst sluiten over verlenging van de toestemming tot gebruik van het ontvangen materiaal tegen betaling van een meerprijs, inclusief de mogelijkheid om het materiaal te reproduceren en te gebruiken voor marketingdoeleinden. Bij dergelijk gebruik zal de Klant ervoor zorgen dat duidelijk wordt vermeld dat het materiaal door Adaface is vervaardigd.

6.3 Indien de Klant geen afzonderlijke overeenkomst met Adaface sluit zoals gespecificeerd in paragraaf hierboven, mag de Klant het door Adaface opgestelde materiaal uitsluitend voor interne doeleinden gebruiken en mag hij het materiaal niet openbaar maken, wijzigen of kopiëren, noch uploaden op de website van de Klant of op sociale media. of op enige andere wijze dergelijk materiaal reproduceren.

 

7. Betaling van vergoedingen

7.1 De Klant abonneert zich op de diensten geleverd door Adaface voor een initiële periode van minimaal 1 maand (of 3, 6, 9, 12, 24, 36 maanden volgens abonnement), tenzij anders bepaald in deze Verkoopovereenkomst, en erkent tegelijkertijd dat het abonnement een initiële vooruitbetalingsfunctie heeft voor diensten die vóór aanvang van de abonnementsperiode moeten worden betaald.

7.2 Geen enkel deel van de betaling voor het initiële abonnement zal worden gerestitueerd in het geval van annulering van de Klant tijdens de abonnementsperiode, tenzij dit duidelijk wordt vermeld in een addendum. Aan het einde van de periode wordt het abonnement automatisch verlengd met een vernieuwd abonnement (van dezelfde duur als het oorspronkelijke abonnement), tenzij de Klant minimaal 30 dagen vóór de einddatum van het abonnement schriftelijk opzegt.

7.3 De betaling wordt automatisch gefactureerd, waarbij de Klant eventuele extra licenties in rekening brengt. Na het verstrijken van de initiële periode heeft Adaface het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken van Adaface de abonnementstarieven te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. Adaface Pte. Ltd. zal de Klant een opzegtermijn van twee weken geven voordat een dergelijke aanpassing wordt doorgevoerd.

7.4 Adaface heeft het recht om rente in rekening te brengen van de Klant als de betaling aan Adaface Pte. Ltd. is achterstallig. Het rentepercentage bedraagt ​​14% per jaar. De rente loopt vanaf de vervaldatum tot de feitelijke datum van betaling.

7.5 In het geval dat de klant na 30 dagen achterstallig is met de betaling van een factuur, kan Adaface Pte Ltd, naar eigen keuze, de leveringen inhouden of alle diensten opschorten totdat de rekening actueel is gemaakt.

 

8. Uitstel/Annulering door de Klant

8.1 Indien de Klant het abonnement vóór de geplande ingangsdatum opzegt of uitstelt, is het volledige abonnementsgeld verschuldigd volgens de voorwaarden vermeld onder “Abonnementstermijn en kosten”.

 

9. Garantie en stilstand

9.1 Adaface biedt geen enkele garantie met betrekking tot en is niet aansprakelijk voor software die bij de Klant wordt toegepast en geïnstalleerd.

9.2 Het gebruik van de dienst door de Klant is op eigen risico van de Klant. De diensten worden geleverd op een "AS IS"- en "ZOALS BESCHIKBAAR"-basis. De service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatieverloop.

9.3 Adaface, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers garanderen niet dat a) de diensten ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de diensten zullen aan uw eisen voldoen.

9.4 Niettegenstaande het voorgaande heeft de Klant recht op schadevergoeding van Adaface indien de geleverde diensten niet beschikbaar zijn (downtime), om redenen die aan Adaface te wijten zijn gedurende meer dan 1% van de tijd van een kalendermaand. De compensatie wordt berekend als 10% van het maandelijkse bedrag dat moet worden betaald volgens 'Abonnementstermijn en -kosten' voor elke 1% niet-beschikbaarheid. De vergoeding kan echter niet hoger zijn dan het maandbedrag voor die periode. De schadevergoeding, indien geclaimd en toegekend, wordt verrekend met toekomstige servicefacturen en wordt niet contant uitbetaald.

 

10. Inbreuk

10.1 In het geval dat een Partij het abonnement of deze Zakelijke Voorwaarden schendt, zijn de algemene regels van de Singaporese wet van toepassing.

10.2 Elke vordering tot schadevergoeding als gevolg van een inbreuk door Adaface zal in geen geval hoger zijn dan een bedrag dat overeenkomt met de vergoeding die de Klant moet betalen voor het initiële abonnement van 12 maanden. Adaface is niet aansprakelijk voor bedrijfsverlies, winstderving of enig ander indirect verlies van de Klant. Er wordt specifiek vermeld dat Adaface niet aansprakelijk is voor eventuele laattijdige levering of foutieve analyse of rapport etc. als gevolg van feiten die te wijten zijn aan de Klant en/of zijn werknemers.

10.3 In het geval dat de schending door een Partij te wijten is aan factoren buiten de controle van die Partij (overmacht), is de Partij niet aansprakelijk voor een dergelijke schending.

 

11. Toepasselijk recht

11.1 Elk geschil tussen Adaface en de Klant dat voortvloeit uit of verband houdt met het abonnement of deze Zakelijke Voorwaarden is onderworpen aan de wetgeving van Singapore.

11.2 Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten, inclusief de geldigheid, interpretatie en werking, beheerst door de wetten van de Republiek Singapore, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten en, tenzij Adaface in een bepaald geval anders kiest, zal de Klant hierbij uitdrukkelijk stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in de Republiek Singapore met als doel het oplossen van geschillen met betrekking tot de toegang van de Klant tot of het gebruik van de Dienst. De Klant stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of wet die het tegendeel beweert, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of deze Voorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan. of voor altijd uitgesloten worden.

 

12. Vergoeding

12.1 Adaface zal de Klant vrijwaren van aansprakelijkheid jegens derden die voortvloeit uit inbreuk door de Dienst op enig patent of auteursrecht of het verduisteren van bedrijfsgeheimen, op voorwaarde dat Adaface onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van alle bedreigingen, claims en procedures die daarmee verband houden en redelijke hulp krijgt en de mogelijkheid om de exclusieve controle over defensie en afwikkeling over te nemen; Adaface is niet verantwoordelijk voor enige schikking die zij niet schriftelijk goedkeurt. De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing met betrekking tot delen of componenten van de Dienst (i) die niet door Adaface zijn geleverd, (ii) geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt in overeenstemming met de specificaties van de Klant, (iii) die na levering door Adaface zijn gewijzigd, ( iv) gecombineerd met andere producten, processen of materialen waarbij de vermeende inbreuk verband houdt met een dergelijke combinatie, (v) waarbij de Klant doorgaat met vermeend inbreukmakende activiteiten nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld of nadat hij op de hoogte is gesteld van wijzigingen die de vermeende inbreuk zouden hebben vermeden, of (vi) wanneer het gebruik van de Service door de Klant niet strikt in overeenstemming is met deze Overeenkomst. Indien, als gevolg van een claim wegens inbreuk, de Diensten door een bevoegde rechtbank als inbreukmakend worden beschouwd of door Adaface als inbreukmakend wordt beschouwd, kan Adaface, naar eigen goeddunken en op eigen kosten (a) de Dienst vervangen of wijzigen zodat deze niet meer inbreuk makend op voorwaarde dat een dergelijke wijziging of vervanging substantieel vergelijkbare kenmerken en functionaliteit bevat, (b) voor de Klant een licentie verkrijgen om de Service te blijven gebruiken, of (c) als geen van de voorgaande zaken commercieel uitvoerbaar is, deze Overeenkomst en de rechten van de Klant hieronder beëindigen en Klant een terugbetaling van alle vooruitbetaalde, ongebruikte kosten voor de Service.

 

13. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling, met uitzondering van lichamelijk letsel van een persoon, zijn Adaface en haar leveranciers (inclusief maar niet beperkt tot alle leveranciers van apparatuur en technologie), functionarissen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, contractanten en werknemers niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot enige onderwerp van deze overeenkomst of de voorwaarden die daarmee verband houden onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie: (a) Voor fouten of onderbreking van het gebruik of voor verlies, onnauwkeurigheid of corruptie van gegevens of kosten voor de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie of verlies van omzet; (b) Voor enige indirecte, voorbeeldige, incidentele, speciale of gevolgschade; (c) Voor elke kwestie die buiten de redelijke controle van Adaface ligt; of (d) Voor bedragen die, samen met de bedragen die verband houden met alle andere claims, hoger zijn dan de vergoedingen die de klant aan Adaface heeft betaald voor de diensten onder deze overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de handeling die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, in elk geval , ongeacht of Adaface op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

14. Gemengd

Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst verder volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Deze Overeenkomst is niet toewijsbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven door de Klant, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Adaface. Adaface mag al haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder toestemming overdragen en toewijzen. Deze Overeenkomst is de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip tussen de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en dat alle afstandsverklaringen en wijzigingen schriftelijk moeten zijn vastgelegd. ondertekend door beide partijen, tenzij hierin anders is bepaald. Er ontstaat geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband als gevolg van deze Overeenkomst en de Klant heeft geen enkele bevoegdheid om Adaface in welk opzicht dan ook te binden. Bij elke actie of procedure om rechten uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om de kosten en honoraria van advocaten terug te vorderen. Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst zullen schriftelijk zijn en zullen bij ontvangst geacht worden naar behoren te zijn gedaan, indien persoonlijk afgeleverd; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; de dag na verzending, indien verzonden voor bezorging de volgende dag door een erkende nachtelijke bezorgdienst; en bij ontvangst, indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, wordt om een ​​ontvangstbewijs gevraagd. Op deze Overeenkomst is het recht van de Republiek Singapore van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.