Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

VB.NET Online-testen bruger scenariebaserede multiple-choice-spørgsmål til at evaluere en kandidats viden og færdigheder relateret til VB.NET Fundamentals, objektorienterede programmeringskoncepter, datatyper og strukturer, kontrolstrukturer og flowkontrol, undtagelseshåndtering, fil I /O, databaseforbindelse og integration og webtjenester og API'er. Testen sigter mod at vurdere kandidatens evne til at skrive effektiv og vedligeholdelig kode, diagnosticere og fejlfinde almindelige problemer og følge programmeringsstandarder og designmønstre.

Covered skills:

 • Variabler og datatyper
 • Kontrolopgørelser
 • Funktioner og procedurer
 • Arv og polymorfisme
 • Filhåndtering
 • ASP.NET -webformularer
 • Operatører og udtryk
 • Arrays
 • Klasser og genstande
 • Undtagelseshåndtering
 • Databaseforbindelse

9 reasons why
9 reasons why

Adaface VB.NET Test is the most accurate way to shortlist .NET -udviklersReason #1

Tests for on-the-job skills

The VB.NET Online Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Evne til at forstå og bruge den grundlæggende syntaks og koncepter af VB.NET
 • I stand til at oprette og manipulere variabler sammen med at forstå forskellige datatyper
 • Kapacitet til at bruge operatører og udtryk effektivt
 • Kendskab til at bruge kontrolangivelser til at styre programstrømmen
 • Dygtighed til at arbejde med arrays og udføre operationer på dem
 • Evne til at definere og implementere funktioner og procedurer
 • Forståelse af klasser og genstande og deres brug i VB.NET
 • Kendskab til arv og polymorfisme -koncepter
 • I stand til at håndtere undtagelser og fejl
 • Kompetence i filhåndteringsoperationer
 • Fortrolighed med databaseforbindelse og relaterede operationer
 • Kendskab til at skabe ASP.NET -webformularer og arbejde med dem
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions

Dette er kun en lille prøve fra vores bibliotek med 10.000+ spørgsmål. De faktiske spørgsmål om dette VB.NET Online Test vil være ikke-gåbart.

🧐 Question

Medium

AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping
Solve
Consider a scenario where you have a .NET application that needs to load different configurations for different components running in separate AppDomains. You have the following code structure:
 image
The `ConfigManager` class is designed to load and store configurations for different domains. What will be the output of this program, assuming `ConfigA.xml` and `ConfigB.xml` contain distinct settings?
A: Config in DomainA: [Settings from ConfigA.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigB.xml]
B: Config in DomainA: null, Config in DomainB: null
C: Config in DomainA: [Settings from ConfigB.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigA.xml]
D: A runtime exception is thrown due to cross-domain operation.
E: Config in DomainA: [Settings from ConfigA.xml], Config in DomainB: [Settings from ConfigA.xml]
F: The output is unpredictable and depends on the runtime environment.

Medium

IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management
Solve
Consider the following .NET C# code snippet implementing IDisposable pattern:
 image
What is true about the garbage collection and resource management in this code?
A: The finalizer will always be called when the object is garbage collected.
B: The `Dispose` method is only called when explicitly invoked.
C: Managed resources will be freed in the finalizer.
D: Unmanaged resources are only freed if `Dispose` is called with `true`.
E: The `GC.SuppressFinalize` method prevents the finalizer from being called.
F: The `using` statement ensures that unmanaged resources are always freed.

Medium

Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject
Solve
In a .NET application, you are using .NET Remoting to communicate between different application domains. You have the following server-side code:
 image
This `RemoteObject` class is hosted in one application domain and accessed from another. Considering the lease settings (InitialLeaseTime, SponsorshipTimeout, RenewOnCallTime), what will happen if a client accesses the `GetData` method every 3 seconds?
A: The object will be disconnected after 5 seconds, regardless of the calls.
B: The lease will be renewed, and the object remains accessible as long as it's called every 3 seconds.
C: The object will be disconnected after 7 seconds, even with the regular calls.
D: An exception will be thrown due to lease timeout.
E: The lease will be renewed indefinitely without disconnection.
F: The object will be disconnected only if there is a call after 5 seconds but within 7 seconds.
🧐 Question🔧 Skill

Medium

AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping

3 mins

.NET
Solve

Medium

IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management

2 mins

.NET
Solve

Medium

Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject

3 mins

.NET
Solve
🧐 Question🔧 Skill💪 Difficulty⌛ Time
AppDomain Resource Scoping
Configuration Management
AppDomain
Resource Scoping
.NET
Medium3 mins
Solve
IDisposable Pattern
Garbage Collection
IDisposable Pattern
Memory Management
.NET
Medium2 mins
Solve
Remoting and Object Lifetime
.NET Remoting
Object Lifetime
MarshalByRefObject
.NET
Medium3 mins
Solve
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op mod 75 %, hvilket frigjorde kostbar tid for både ansættelsesledere og vores talentanskaffelsesteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment VB.NET Online Test in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the VB.NET Online Test from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Se prøvescorekort
Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the VB.NET Assessment Test

Why you should use Pre-employment VB.NET Online Test?

The VB.NET Online Test makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Forståelse og anvendelse af de grundlæggende begreber om VB.NET -sprog
 • Arbejde med variabler og datatyper for at gemme og manipulere oplysninger
 • Brug af operatører og udtryk til at udføre beregninger og sammenligninger
 • Implementering af kontrolopgørelser for at kontrollere strømmen af ​​programudførelse
 • Arbejder med arrays for at gemme og få adgang til flere værdier
 • Oprettelse og brug af funktioner og procedurer til modularisering af kode
 • Forståelse og implementering af objektorienterede programmeringskoncepter i VB.NET
 • Undersøgelse af arv og polymorfisme for at skabe genanvendelig og udvidelig kode
 • Håndtering af undtagelser og fejl for at forbedre programmets pålidelighed
 • Arbejde med filer og filhåndteringsoperationer i VB.NET

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the VB.NET Online Test?

 • operatører og udtryk

  Operatører og udtryk omhandler de forskellige aritmetiske, logiske og relationelle operatører Brugt i vb.net. Denne færdighed inkluderer forståelse af operatørens forrang, evaluering af udtryk og arbejde med forskellige typer operatører. Testning af denne færdighed er vigtig for at vurdere en kandidats evne til at udføre beregninger og træffe logiske beslutninger i deres kode.

 • kontrolopgørelser

  Kontrolopgørelser henviser til de strukturer, der bruges til at kontrollere strømmen af ​​henrettelse I et VB.NET -program. Denne færdighed dækker koncepter såsom løkker (for, foreach, mens) og betingede udsagn (hvis-Else, switch). Måling af denne færdighed hjælper med at måle en kandidats evne til at implementere logik og træffe beslutninger baseret på forskellige betingelser.

 • arrays

  Arrays giver en måde at gemme flere værdier af den samme datatype i VB. NET. Denne færdighed involverer forståelse af, hvordan man erklærer, initialiserer og får adgang til elementer i en matrix. Test af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats evne til at bruge arrays effektivt i deres programmer til at organisere og manipulere data.

 • Funktioner og procedurer </H4> <p> Funktioner og procedurer er genanvendelige kodeblokke i VB.NET, der udføre specifikke opgaver. Denne færdighed involverer forståelse af, hvordan man definerer funktioner og procedurer, bestås af parametre og returneringsværdier. Test af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats forståelse af modulær programmering og deres evne til at skrive genanvendelig kode. </p> <h4> klasser og objekter </H4> <p> Klasser og genstande er byggestenene til objektorienteret programmering i VB .NET. Denne færdighed dækker koncepter såsom klassedefinition, objektinstnantiering og adgang til klassemedlemmer. Måling af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats forståelse af objektorienterede principper og deres evne til at designe og implementere klasser og genstande. </p> <h4> arv og polymorfisme </H4> <p> arv og polymorfisme er nøglebegreber i objekt- Orienteret programmering. Denne færdighed involverer forståelse af, hvordan man skaber afledte klasser fra baseklasser, og hvordan man arbejder med polymorf adfærd. Test af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats forståelse af arv, kodens genanvendelighed og deres evne til at designe og implementere arvshierarkier. </p> <h4> Undtagelseshåndtering

  Undtagelseshåndtering er en teknik, der bruges til at håndtere runtime -fejl yndefuldt i et program. Denne færdighed involverer at forstå, hvordan man fanger og håndterer undtagelser ved hjælp af try-catch-blokke. Måling af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats evne til at skrive robust kode, der kan håndtere uventede fejl og vedligeholde programstabilitet.

 • filhåndtering

  Filhåndtering involverer læsning fra og skrivning til filer i VB. NET. Denne færdighed dækker koncepter såsom filinput/output, filadgangstilstande og fejlhåndtering. Testning af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats evne til at arbejde med eksterne filer, udføre filoperationer og håndtere potentielle filrelaterede fejl.

 • databaseforbindelse </H4> <p> Databaseforbindelse involverer at forbinde og interagere med databaser I vb.net. Denne færdighed dækker koncepter som etablering af forbindelser, udførelse af SQL -forespørgsler og hentning af data fra databaser. Måling af denne færdighed hjælper med at vurdere en kandidats evne til at arbejde med databaser, udføre CRUD -operationer og håndtere dataindhentning og manipulation. </p> <h4> ASP.NET -webformularer

  ASP.NET Web Forms er en Webudviklingsrammer til oprettelse af dynamiske websteder og webapplikationer ved hjælp af VB.NET. Denne færdighed dækker emner som webkontrol, håndtering af begivenheder og styring af tilstand i webformularer. Test af denne færdighed hjælper med at evaluere en kandidats forståelse af webudviklingskoncepter og deres evne til at oprette interaktive webapplikationer ved hjælp af VB.Net.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for VB.NET Online Test to be based on.

  Variabler
  Datatyper
  Operatører
  Udtryk
  Kontrolopgørelser
  Arrays
  Funktioner
  Procedurer
  Klasser
  Genstande
  Arv
  Polymorfisme
  Undtagelseshåndtering
  Filhåndtering
  Databaseforbindelse
  ASP.NET -webformularer
  Variabler erklæring
  Variabelt omfang
  Konstante variabler
  Konvertering af datatyper
  Aritmetiske operatører
  Relationsoperatører
  Logiske operatører
  Betingede udsagn
  Looping -udsagn
  Enkeltdimensionelle arrays
  Multidimensionelle arrays
  Array -funktioner
  Brugerdefinerede funktioner
  Indbyggede funktioner
  Parameter passerer
  Underprogrammer
  Overbelastning
  Klasser og genstande
  Konstruktører
  Destructor
  Arvtyper
  Metode tilsidesættende
  Overbelastning af metode
  Abstrakte klasser
  Interface
  Undtagelsestyper
  Try-catch-endelig
  Brugerdefinerede undtagelser
  Læsning af filer
  Skrivning af filer
  Filmanipulation
  SQL -forbindelse
  Databaseoperationer
  Data -læsere
  Ado.net
  Webformularer kontroller
  Begivenhedshåndtering
  Statsstyring
  Valideringer
  Master sider
  Datakontrol

What roles can I use the VB.NET Online Test for?

 • .NET -udvikler
 • VB.NET Developer
 • VB.NET Trainee

How is the VB.NET Online Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Tilslutning til og forespørgsel om databaser ved hjælp af VB.NET
 • Udvikling af ASP.NET Web Forms -applikationer ved hjælp af VB.NET
 • Anvendelse af bedste praksis for kodeorganisation og læsbarhed
 • Implementering af fejlhåndteringsteknikker til robuste og stabile applikationer
 • Design og implementering af brugervenlige og responsive brugergrænseflader
 • Udførelse af inputvalidering og dataudskiftning for at sikre dataintegritet
 • Optimering af ydelse ved finjusteringskode og brug af effektive algoritmer
 • Brug af debugging -værktøjer og teknikker til at identificere og løse programfejl
 • Implementering af sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod fælles sårbarheder
 • Samarbejde og arbejde effektivt i et teammiljø
Singapore government logo

Ansættelseslederne mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, var i stand til at fortælle, hvilke kandidater der havde bedre score og differentieret med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​de kandidater, der er nomineret med Adaface-screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

VB.NET Hiring Test Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface VB.NET Online Test?
Ready to use the Adaface VB.NET Online Test?
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️