Search test library by skills or roles
⌘ K

About the test:

SAP GRC -testen evaluerer en kandidats viden og forståelse af SAP -styring, risiko og overholdelse. Den vurderer færdigheder i lovgivningsmæssig overholdelse, intern kontrol, risikostyring, revisionsstyring, processtyring, adgangskontrol, adskillelse af pligter, politikstyring, afhjælpning og sikkerhedsstyring.

Covered skills:

 • SAP -styring
 • Lovgivningsmæssig overholdelse
 • Risikostyring
 • Proces kontrol
 • Adskillelse af pligter
 • Remediation Management
 • Risiko og overholdelse
 • Interne kontroller
 • Revisionsstyring
 • Adgangskontrol
 • Politikstyring
 • Sikkerhedsstyring

9 reasons why
9 reasons why

Adaface SAP GRC Assessment Test is the most accurate way to shortlist SAP GRC -konsulentsReason #1

Tests for on-the-job skills

The SAP GRC Test helps recruiters and hiring managers identify qualified candidates from a pool of resumes, and helps in taking objective hiring decisions. It reduces the administrative overhead of interviewing too many candidates and saves time by filtering out unqualified candidates at the first step of the hiring process.

The test screens for the following skills that hiring managers look for in candidates:

 • Forståelse af SAP -styring, risiko og compliance (GRC) principper og koncepter
 • Kendskab til krav til lovgivningsmæssig overholdelse
 • Evne til at designe og implementere interne kontroller
 • Forståelse af risikostyringsrammer og metodologier
 • Færdighed i revisionsstyringsprocesser
 • Kendskab til SAP GRC -processtyring
 • Forståelse af adgangskontrolprincipper og praksis
 • Evne til at identificere og håndtere adskillelse af opgaver (SOD) konflikter
 • Kendskab til politikstyring i SAP GRC
 • Fortrolighed med afhjælpningsstyringsprocesser
 • Forståelse af sikkerhedsstyring i SAP GRC
Reason #2

No trick questions

no trick questions

Traditional assessment tools use trick questions and puzzles for the screening, which creates a lot of frustration among candidates about having to go through irrelevant screening assessments.

View sample questions

The main reason we started Adaface is that traditional pre-employment assessment platforms are not a fair way for companies to evaluate candidates. At Adaface, our mission is to help companies find great candidates by assessing on-the-job skills required for a role.

Why we started Adaface
Reason #3

Non-googleable questions

We have a very high focus on the quality of questions that test for on-the-job skills. Every question is non-googleable and we have a very high bar for the level of subject matter experts we onboard to create these questions. We have crawlers to check if any of the questions are leaked online. If/ when a question gets leaked, we get an alert. We change the question for you & let you know.

How we design questions
Reason #4

1200+ customers in 75 countries

customers in 75 countries
Brandon

Med Adaface var vi i stand til at optimere vores indledende screeningsproces med op til 75%, hvilket frigør dyrebar tid for både ansættelsesledere og vores talentindsamlingsteam!


Brandon Lee, Leder af mennesker, Love, Bonito

Reason #5

Designed for elimination, not selection

The most important thing while implementing the pre-employment SAP GRC -vurdering in your hiring process is that it is an elimination tool, not a selection tool. In other words: you want to use the test to eliminate the candidates who do poorly on the test, not to select the candidates who come out at the top. While they are super valuable, pre-employment tests do not paint the entire picture of a candidate’s abilities, knowledge, and motivations. Multiple easy questions are more predictive of a candidate's ability than fewer hard questions. Harder questions are often "trick" based questions, which do not provide any meaningful signal about the candidate's skillset.

Science behind Adaface tests
Reason #6

1 click candidate invites

Email invites: You can send candidates an email invite to the SAP GRC -vurdering from your dashboard by entering their email address.

Public link: You can create a public link for each test that you can share with candidates.

API or integrations: You can invite candidates directly from your ATS by using our pre-built integrations with popular ATS systems or building a custom integration with your in-house ATS.

invite candidates
Reason #7

Detailed scorecards & benchmarks

Reason #8

High completion rate

Adaface tests are conversational, low-stress, and take just 25-40 mins to complete.

This is why Adaface has the highest test-completion rate (86%), which is more than 2x better than traditional assessments.

test completion rate
Reason #9

Advanced Proctoring


Learn more

About the SAP GRC Online Test

Why you should use Pre-employment SAP GRC Test?

The SAP GRC -vurdering makes use of scenario-based questions to test for on-the-job skills as opposed to theoretical knowledge, ensuring that candidates who do well on this screening test have the relavant skills. The questions are designed to covered following on-the-job aspects:

 • Implementering af SAP -styring, risiko og overholdelsesløsninger
 • Forståelse og anvendelse af lovgivningsmæssige overholdelsesstandarder
 • Design og implementering af interne kontrolrammer
 • Udvikling og udførelse af risikostyringsstrategier
 • Håndtering og overvågning af revisionsaktiviteter
 • Etablering og vedligeholdelse af processkontroller
 • Konfiguration og styring af adgangskontrolindstillinger
 • Analyse og forebyggelse af adskillelse af opgaver konflikter
 • Oprettelse og styring af politikker for overholdelse
 • Implementering af afhjælpningsstyringsprocesser

Once the test is sent to a candidate, the candidate receives a link in email to take the test. For each candidate, you will receive a detailed report with skills breakdown and benchmarks to shortlist the top candidates from your pool.

What topics are covered in the SAP GRC Test?

 • risiko og overholdelse </H4> <p> Risiko og overholdelse i forbindelse med SAP henviser til Identificering, vurdering og styring af risici forbundet med brugen af ​​SAP -systemer samt at sikre overholdelse af love, regler og interne politikker. Måling af denne færdighed giver rekrutterere mulighed for at bestemme kandidatens forståelse af risikostyringsprincipper og deres evne til at gennemføre effektive overholdelsesforanstaltninger. </p> <h4> lovgivningsmæssig overholdelse </H4> <p> Regulatory overholdelse involverer at sikre, at en organisations operationer, processer, processer, og systemer overholder relevante love, standarder og forskrifter. I forbindelse med SAP GRC fokuserer denne færdighed på at evaluere kandidatens viden om lovgivningsmæssige krav, der er specifikke for deres branche og deres evne til at udvikle og implementere overholdelsesstrategier inden for SAP -miljøet. </p> <h4> interne kontroller </h4> < P> interne kontroller henviser til politikker, procedurer og processer, der er indført af en organisation for at beskytte dens aktiver, sikre nøjagtigheden af ​​regnskaber og forhindre svig. Måling af denne færdighed hjælper rekrutterere med at vurdere en kandidats forståelse af interne kontrolrammer og deres evne til at designe og implementere effektive kontroller inden for SAP -økosystemet. </p> <h4> risikostyring

  Risikostyring involverer identifikation, vurdering , og prioritering af risici for at minimere eller afbøde deres potentielle indflydelse på en organisation. Denne færdighed måles i testen for at evaluere en kandidats evne til at identificere risici inden for SAP -miljøet, udvikle risikobegrænsende strategier og implementere passende risikostyringskontroller I SAP involverer GRC planlægning, udførelse og overvågning af revisionsaktiviteter inden for SAP -systemet. Denne færdighed måler en kandidats viden om interne og eksterne revisionsprocesser, deres evne til at vurdere kontroleffektivitet og deres færdigheder i at dokumentere revisionsresultater og anbefalinger.

 • processtyring

  Processkontrol henviser til Implementering og overvågning af kontroller for at sikre, at forretningsprocesser inden for SAP -systemet udføres korrekt og i overensstemmelse med organisatoriske politikker. Måling af denne færdighed giver rekrutterere mulighed for at bestemme en kandidats forståelse af processtyringsrammer, deres evne til at designe kontrolprocedurer og deres dygtighed i overvågning og håndtering af procesafvigelser I SAP involverer GRC styring af brugeradgang til forskellige funktionaliteter og data inden for SAP -systemet. Denne færdighed måler kandidatens evne til at designe og implementere adgangskontrolstrategier, sikre adskillelse af pligter og håndhæve passende autorisationsniveauer til at beskytte systemet mod uautoriseret adgang og potentielle sikkerhedsbrud.

 • adskillelse af opgaver

  adskillelse af pligter (SOD) henviser til praksis med at fordele modstridende opgaver og ansvarsområder blandt forskellige personer for at forhindre svig eller fejl. Måling af denne færdighed hjælper rekrutterere med at vurdere en kandidats forståelse af SOD -principper, deres evne til at identificere potentielle konflikter i brugerroller inden for SAP -miljøet og deres dygtighed til at designe og implementere effektive SOD -kontroller.

 • Politikstyring </H4 > <p> Politikstyring involverer oprettelse, kommunikation og håndhævelse af politikker og procedurer inden for SAP -systemet for at sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav og organisatoriske standarder. Denne færdighed måler kandidatens evne til at udvikle og implementere politikker, etablere politiske håndhævelsesmekanismer og opretholde politikdokumentation inden for SAP GRC -rammen. </p> <h4> Remediation Management

  Remediation Management in SAP GRC indebærer Identifikation, prioritering og opløsning af kontrolmangel eller problemer med manglende overholdelse. Måling af denne færdighed giver rekrutterere mulighed for at vurdere en kandidats evne til at gennemføre rodårsagsanalyse, udvikle afhjælpningsplaner og spore og rapportere fremskridt med at løse identificerede kontrolvagheder.

 • sikkerhedsstyring

  Sikkerhedsstyring i SAP GRC involverer at beskytte integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af ​​SAP -systemet og dets data gennem implementering af sikkerhedskontrol, overvågningsmekanismer og hændelsesresponsprocedurer. Denne færdighed måler kandidatens viden om sikkerhedsprincipper, deres evne til at vurdere systemsårbarheder og deres dygtighed til at udvikle og opretholde et sikkert SAP -miljø.

 • Full list of covered topics

  The actual topics of the questions in the final test will depend on your job description and requirements. However, here's a list of topics you can expect the questions for SAP GRC -vurdering to be based on.

  SAP -styring
  Risiko og overholdelse
  Lovgivningsmæssig overholdelse
  Interne kontroller
  Risikostyring
  Revisionsstyring
  SAP GRC Process Control
  Adgangskontrol
  Adskillelse af pligter
  Politikstyring
  Remediation Management
  Sikkerhedsstyring
  GRC -rammer
  GRC -rapportering
  GRC -overvågning
  GRC Workflow
  GRC -tilladelse
  Grc -risikovurdering
  GRC -overholdelsestest
  GRC -revisionsplanlægning
  GRC Incident Management
  GRC sikkerhedsroller
  GRC -forretningsregler
  GRC Workflow Design
  GRC Configuration Management
  GRC Ændringskontrol
  GRC -databeskyttelse
  GRC -træning og opmærksomhed
  GRC kontinuitetsplanlægning
  GRC intern undersøgelse
  GRC Control Design
  GRC -nøglerisikoindikatorer
  GRC -adskillelse af pligteranalyse
  GRC juridiske og lovgivningsmæssige krav
  GRC -kontroltest
  GRC -risikosvar
  GRC -problemstyring
  GRC -risikobegrænsning
  GRC Incident Response
  GRC Security Testing
  GRC -brugeradgang til levering
  GRC Compliance Monitoring
  GRC -politikdokumentation
  Grc -risikovurdering
  GRC -bedrageri
  GRC Security Incident Handling
  Grc System Access Controls
  Rapportering af GRC -overholdelse
  GRC -politikhåndhævelse
  GRC -risikoidentifikation
  GRC -trusselvurdering
  GRC -dataklassificering
  GRC -dokumentationsstyring
  Grc -hændelse eskalering
  GRC Security Incident Investion
  GRC Access Request Management
  GRC -risikoprangering
  Grc sårbarhedsvurdering

What roles can I use the SAP GRC Test for?

 • SAP GRC -konsulent
 • SAP Audit Manager
 • SAP Risk Manager
 • SAP Compliance Officer
 • SAP Security Analyst
 • SAP GRC Governance Specialist

How is the SAP GRC Test customized for senior candidates?

For intermediate/ experienced candidates, we customize the assessment questions to include advanced topics and increase the difficulty level of the questions. This might include adding questions on topics like

 • Sikre sikkerhedsstyring af SAP -systemer
 • Brug af SAP GRC -værktøjer og funktionaliteter
 • Udførelse af risikovurderinger og gapanalyse
 • Gennemførelse af overholdelsesrevisioner og rapportering
 • Overvågning og styring af ændringskontrolprocesser
 • Implementering af kontinuerlig overvågning og analyse
 • Design og optimering af kontrolrammer
 • Analyse og adressering af cybersikkerhedstrusler
 • Samarbejde med interne og eksterne interessenter
 • Træning og mentoring af Junior GRC -ressourcer
Singapore government logo

De ansættelsesledere mente, at de gennem de tekniske spørgsmål, som de stillede under panelinterviewene, kunne fortælle, hvilke kandidater der havde bedre scoringer, og differentierede med dem, der ikke scorede så godt. De er meget tilfreds med kvaliteten af ​​kandidater, der er på listen med Adaface -screeningen.


85%
Reduktion i screeningstid

SAP GRC Hiring Test FAQS

Kan jeg kombinere flere færdigheder i en brugerdefineret vurdering?

Ja absolut. Brugerdefinerede vurderinger er oprettet baseret på din jobbeskrivelse og vil omfatte spørgsmål om alle must-have-færdigheder, du angiver.

Har du nogen anti-cheating eller proctoring-funktioner på plads?

Vi har følgende anti-cheating-funktioner på plads:

 • Ikke-gåbare spørgsmål
 • IP Proctoring
 • Webproctoring
 • Webcam Proctoring
 • Detektion af plagiering
 • Sikker browser

Læs mere om Proctoring Features.

Hvordan fortolker jeg testresultater?

Den primære ting at huske på er, at en vurdering er et elimineringsværktøj, ikke et udvælgelsesværktøj. En færdighedsvurdering er optimeret for at hjælpe dig med at eliminere kandidater, der ikke er teknisk kvalificerede til rollen, den er ikke optimeret til at hjælpe dig med at finde den bedste kandidat til rollen. Så den ideelle måde at bruge en vurdering på er at beslutte en tærskelværdi (typisk 55%, vi hjælper dig med benchmark) og inviterer alle kandidater, der scorer over tærsklen for de næste interviewrunder.

Hvilken oplevelsesniveau kan jeg bruge denne test til?

Hver Adaface -vurdering tilpasses til din jobbeskrivelse/ ideel kandidatperson (vores emneeksperter vælger de rigtige spørgsmål til din vurdering fra vores bibliotek på 10000+ spørgsmål). Denne vurdering kan tilpasses til ethvert erfaringsniveau.

Får hver kandidat de samme spørgsmål?

Ja, det gør det meget lettere for dig at sammenligne kandidater. Valgmuligheder for MCQ -spørgsmål og rækkefølgen af ​​spørgsmål randomiseres. Vi har anti-cheating/proctoring funktioner på plads. I vores virksomhedsplan har vi også muligheden for at oprette flere versioner af den samme vurdering med spørgsmål om lignende vanskelighedsniveauer.

Jeg er kandidat. Kan jeg prøve en øvelsestest?

Nej. Desværre understøtter vi ikke praksisforsøg i øjeblikket. Du kan dog bruge vores eksempler på spørgsmål til praksis.

Hvad er omkostningerne ved at bruge denne test?

Du kan tjekke vores prisplaner.

Kan jeg få en gratis prøve?

Ja, du kan tilmelde dig gratis og forhåndsvise denne test.

Jeg flyttede lige til en betalt plan. Hvordan kan jeg anmode om en brugerdefineret vurdering?

Her er en hurtig guide til hvordan man anmoder om en brugerdefineret vurdering på adaface.

customers across world
Join 1200+ companies in 75+ countries.
Prøv det mest kandidatvenlige færdighedsvurderingsværktøj i dag.
g2 badges
Ready to use the Adaface SAP GRC -vurdering?
Ready to use the Adaface SAP GRC -vurdering?
logo
40 min tests.
No trick questions.
Accurate shortlisting.
Vilkår Privatliv Tillidsvejledning

🌎 Vælg dit sprog

English Norsk Dansk Deutsche Nederlands Svenska Français Español Chinese (简体中文) Italiano Japanese (日本語) Polskie Português Russian (русский)
ada
Ada
● Online
Previous
Score: NA
Next
✖️